Mentorordning ved OsloMet

Mentorordning ved OsloMet

Her finner du det du trenger for å sette i gang, følge opp eller utvikle et mentorprogram for studenter. Denne veilederen inneholder råd om hvordan forberede et mentorprogram, rekruttere mentorer, gjennomføre og evaluere. Under hver fase finner du dokumenter som kan være nyttige å bruke.

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen

 1. Innhold og tema for mentorordningen

  Bestem hvilket innhold som er viktig å vektlegge med utgangspunkt i formål og målgruppe. Er det det faglige, det sosiale eller det profesjons- eller karriererelaterte som er viktigst? En mentorordning bør være faglig relevant for å sørge for at studentene ønsker å delta, samt være en sosial arena for studentene.

 2. Organisering av mentorordningen: når, hvor lenge og hvordan

  • Når i studieløpet bør mentorordningen legges for å oppnå ønskede gevinster?
  • Hvor lenge skal mentorordningen vare og hvor mange timer er hver mentor forventet å bruke?
  • Skal mentorordningen foregå en-til-en, i grupper eller begge deler?

  En mye brukt ordning er at andre- og tredjeårsstudentene er mentorer for førsteårsstudenter og at mentorene og førsteårsstudentene avtaler selv når og hvordan de skal møtes.

 3. Kobling mentor-student

  Par-kobling

  Svært tidkrevende. Beregne god tid til å koble mentor og student i par. Mange faktorer kan være avgjørende for om det blir et vellykket par. Kan bli merarbeid hvis mentor eller student ønsker å bytte. Sett av tid til slike tilpasninger.

  Studiegruppe-kobling

  Noen utdanninger har faste studiegrupper som kan kobles til hver mentor. Dette er mindre tidkrevende enn par-kobling med enkeltstudent og mentor i par. Viktig at det ikke blir for mange studiegrupper per mentor (vurder studiegruppens størrelse opp mot tilgjengelig tid per mentor). Tildelingen kan være mer tilfeldig enn i par-koblingen. 

  Små-gruppe-kobling

  Mer tidkrevende. Smågrupper kan være grupper satt sammen av instituttet/emneansvarlig i en periode eller gjennom hele semesteret. Viktig at gruppen kobles til en mentor som passer med gruppen, det kan være nødvendig å prøve ut koblingen en stund før en evaluering/status-vurdering av samarbeidet. Kan bli merarbeid hvis mentor eller student ønsker å bytte. Sett av tid til slike tilpasninger. 

 4. Personvern

  Kravene til informasjonssikkerhet og personvern vil avhenge av valg av modell og hvordan mentorene eller institutt/fakultet skal ta førstegangskontakt med student(ene). Her er det lett å trå feil, og vi anbefaler å få regelverket sjekket ut med personvernkontaktperson på fakultet/personvernombud på OsloMet før den første kontakten opprettes.

 5. Arbeidsavtale og lønn

  Ta kontakt med lokal HR-konsulent hvis du trenger hjelp til utfylling.

  Frist for innlevering er innen den 20. i måneden.

  Vi anbefaler at signering av arbeidsavtale og innlevering av timelister inngår i opplæringen. Husk også å opprette en kontaktperson for mentorene når det gjelder arbeidsavtaler og lønnsutbetalinger, da mentorene ofte trenger veiledning for å fylle ut timelistene korrekt, spesielt de første månedene.

  Det finnes også eksempler på mentorordninger som baserer seg på frivillighet. Hvis man velger dette, stiller det andre krav til rekruttering, oppfølging og å hindre frafall blant mentorene.

 6. Ressurser

Spørsmål og tilbakemeldinger om malverket