Saksgang etter vedtak - Ansatt

Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring er utarbeidet i tråd med styrets vedtak av 6. mars 2018, S-sak 11-2018 og gjelder fra 1. januar 2019.

Saksgang etter vedtak

Saksgang etter vedtak

Saksgang på lokal enhet etter endringsvedtaket og fram til iverksettelse.

Beslutningstaker

Informerer driftsenheten, med kopi til lokal HR, lokal ØK og Avd. HR.

Lokal HR

 • avklarer tekniske konsekvenser med Avd. IKT.
 • avklarer at navn og forkortelser er i henhold til OsloMets navnestruktur. Avd. HR kan bistå.

Lokal økonomiseksjon

 • vurderer eventuelle behov for endring av kostnadssteder og/eller budsjettenheter og DBH-koder. Avd. ØK kan bistå.

Lokal driftsenhet

 • Oversender vedtak/beslutning om endring til Avd. HR i P360 sammen med den nødvendige informasjon for implementering i fagsystemene, organisasjonskart m.v. i Bestillingsskjema for organisasjonsendringer.
 • Omfatter endringen mange ansatte kan det være hensiktsmessig at ansattlister i god tid før implementering bestilles fra HR-fellestjenester etter denne malen, og at endringene innarbeides i regnearket som vedlegges bestillingsskjemaet. 

Implementering

Avdeling for HR

Lokal HR

 • Foreligger det organisatoriske endringer i ansattforhold skal lokal HR informere den enkelte ansatte skriftlig om dette.

Administrative fagenheter

De administrative fagenhetene har ansvar for å iverksette endringsvedtaket i de fagsystem de drifter:

 • Avd. ØK utfører nødvendige endringer i SAP, UBW, samt evt. andre berørte økonomisystem og ifht. DBH.
 • Avd. IKT utfører nødvendige endringer i BAS og andre berørte system de drifter.
 • Sek. SDI utfører nødvendige endringer i elektronisk saksbehandlingssystem.
 • Avd. UTD utfører nødvendige endringer i Canvas og FS.
 • Avd. FoU utfører nødvendige endringer i Cristin.
 • Avd. SK utfører nødvendige endringer i organisasjonskartet, norsk og engelsk, og øvrige nødvendige endringer på www.OsloMet.no, samt intranett.
 • Avd. ED utfører nødvendige endringer i adgangskontroll, låssystem, skilting mv.

Fagenhetene gir tilbakemelding til Avd. HR når implementeringen er gjennomført i systemene. Melding om endring vil, inntil annet blir bestemt, også gå pr. epost til epostlisten Varsling om organisatoriske endringer i fagsystemer.

Lokal driftsenhet

Oppdaterer sine egne sider på www.oslomet.no og ansattsidene https://ansatt.oslomet.no - Avd. IKT besørger oppdatering av digital ansattkatalog.

 

 

 

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR