Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring er utarbeidet i tråd med styrets vedtak av 6. mars 2018, S-sak 11-2018 og gjelder fra 1. januar 2019.

Beslutningsmyndighet

Beslutningsmyndighet

 1. Styret

  Styret selv fatter beslutningene ved organisasjonsendringer i

  • Organisasjonens nivå 1: den øverste ledelsen
  • Den faglige linjen:
   • Organisasjonens nivå 2 – fakultet, senter, divisjoner
   • Organisasjonens nivå 3 – institutter
  • Den administrative linjen:
   • Organisasjonens nivå 2 - fakultet, senter, divisjon
 2. Rektor

  • De underliggende enhetene vurderes som en del av organisasjonens interne struktur, og beslutningsmyndigheten er delegert til rektor. 
   Rektor har videredelegert denne beslutningsmyndigheten til nivå 2 (j.nr. 18/11858).
  • Ved organisasjonsendringer som går på tvers av fakultet, sentre eller fellesadministrative enheter, eller som endrer arbeidsdelingen mellom disse, ligger beslutningsmyndigheten hos rektor.
  • Rektor godkjenner endringer i organisasjonsenhetsbetegnelser på enheter under nivå 1 hvor styret selv fatter beslutningene ved organisasjonsendringer; fakultet, divisjoner, senter og institutt. Navn, både norske og engelske, og forkortelser må være i henhold til den vedtatte navnestruktur og framgå av beslutningsgrunnlaget.
 3. Dekaner, senterledere, prorektorer og divisjonsdirektører

  • Dekan er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på nivå 4 i den faglige linjen (studielederområder) og administrative enheter ved eget fakultet, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.
  • Senterleder er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på, forskningsenheter og administrative enheter ved eget senter, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.
  • Divisjonsdirektør/prorektor er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på, administrative enheter i egen divisjon, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.

  Delegasjonene inkluderer både norske og engelske navn på enhetene, samt forkortelser. Navn og forkortelser må være i henhold til den vedtatte navnestruktur og framgå av beslutningsnotatet.

 4. Avd. HR

  • HR-direktøren har oppfølgingsansvaret for hensiktsmessige og enhetlige løsninger for å ivareta og følge opp organisasjons- og ledelsesstrukturen i tråd med lov- og avtaleverk, styrets og rektors vedtak samt ulike systemkrav.
  • HR-direktøren har ansvar for å sikre en enhetlig bruk av norske og engelske navn på organisatoriske enheter, inkludert forkortelser.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt.

HR-direktør Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Anders Dahle

E-post :

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR