Mentorordning ved OsloMet

Mentorordning ved OsloMet

Her finner du det du trenger for å sette i gang, følge opp eller utvikle et mentorprogram for studenter. Denne veilederen inneholder råd om hvordan forberede et mentorprogram, rekruttere mentorer, gjennomføre og evaluere. Under hver fase finner du dokumenter som kan være nyttige å bruke.

Oppstartfasen

Oppstartfasen

 1. Forberedelse og forankring

  • Lag en prosjektskisse som inneholder mål, målgruppe, prosjektgruppens sammensetning og roller, behovsanalyse, forankring, framdriftsplan, budsjett osv.

  • Hva ønsker dere å oppnå med mentorordningen? Dette påvirker alle de øvrige valgene, ikke minst når i studieløpet ordningen legges, innholdet, og i noen grad også hvem som er mentorer.
  • Hvordan kan mentorordningen bidra til å innfri instituttets eller enhetenes virksomhets- og strategiplaner?

  • Før en setter i gang med en mentorordning, er det viktig at den er forankret ved institutt/fakultet, at tidsbruken som kreves er tydeliggjort, og ikke minst at tilstrekkelig med ressurser er avsatt til arbeidet.  En mentorordning krever godt strukturert administrativ støtte og vedvarende oppfølging og utvikling fra faglig side.
  • Fordel oppgaver og roller i prosjektgruppen. Gruppen som skal gjennomføre mentorordningen bør klargjøre hvilke roller og oppgaver hvert medlem skal ha ansvaret for. Typiske ansvarsområder i en gruppe kan være:
   • Leder og ansvarlig for mentorordningen
   • Rekruttering og oppfølging av mentorer
   • Opprettelse av arbeidsavtaler og lønnsutbetalinger
  • Fastsett datoer for møter og samlinger uavhengig av om innholdet er klart i detalj.
 2. Budsjett

  Sett opp et budsjettutkast for å få oversikt over ressursbehovet tidlig. Budsjettet må ikke være fullstendig, men inneholde sentrale kostnader som lønn. Husk feriepenger, arbeidsgiveravgift m.m.

 3. Risikovurdering

  Identifiser faktorer som kan påvirke risikoen for en vellykket mentorordning. Håndter disse risikofaktorene ved å beskrive risiko og hvilke tiltak som er nødvendig for å redusere disse.

  Eksempler på risikovurderinger kan være:

  • ikke tilstrekkelig tid til planlegging og gjennomføring
  • frafall av mentorer underveis i prosjektet
  • utgiftene overskriver budsjettet
 4. Ressurser

Spørsmål og tilbakemeldinger om malverket