Cristin | Formidling og publisering - Ansatt

Cristin

Cristin

Cristin (Current Research InformationSysTem in Norway) dokumenterer og synliggjør din forskning. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Cristin-kontakter

Hvert fakultet har Cristin-kontakter/superbrukere som veileder og informerer om hvordan man registrerer og laster opp fulltekst i Cristin. Disse kvalitetssikrer de registrerte dataene, som rapporteres til DBH.

 • Registrering av forskningsaktivitet

  • Hver enkelt forsker registrerer sine vitenskapelige publikasjoner og aktiviteter.  Samtidig som du registrerer dokumenter kan du egenarkivere fulltekstdokumentene i Cristin.
  • Hver enkelt forsker må selv egenarkivere (laste opp) filene til sine vitenskapelige tidsskriftsartikler.

  Registrere prosjektinformasjon

  Det er obligatorisk for alle prosjektansvarlige som er tilknyttet Cristin å bruke Forskningsrådets prosjektnummer når artikler registreres i databasen. Se veiledning for å registrere Forskningsrådets prosjektnummer i Cristin (cristin.no).

  Du kan også registrere prosjektinformasjon i Cristin. Mer informasjon om dette finner du i prosjektveilederen (FoU-håndboka).

  Publikasjonstype og nivå

  • Kategori: Monografi
   • Vekt: Nivå 1: 5
   • Vekt: Nivå 2: 8
  • Kategori: Artikkel i antologi
   • Vekt: Nivå 1: 0,7
   • Vekt: Nivå 2: 1
  • Kategori: Artikkel i periodika og serier
   • Vekt: Nivå 1: 1
   • Vekt: Nivå 2: 3
 • Frister

 • Formidlingspoeng

  Husk å registrere all din formidling i Cristin (cristin.no).

  Oppnådde formidlingspoeng gir uttelling til fakultet/institutt gjennom universitetets interne modell for fordeling av FoU-komponentens insentivdel i bevilgningen over statsbudsjettet.

  Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er avdelinger, og ikke enkeltpersoner, som får tildelt midlene.

  Formidlingspoeng i Cristin

  Hovedkategori

  Underkategori

  Vekting

   Tidsskriftspublikasjon

  Populærvitenskapelig artikkel
  Kronikk  

   3

   Konferansebidrag og faglig presentasjon

   Vitenskapelig foredrag 
   Faglig foredrag
   Populærvitenskapelig foredrag
   Poster

   3

   Mediebidrag

   Dokumentar 
   Programledelse
   Programdeltagelse
   Intervju

   5

   Kunstnerisk og museal presentasjon

   Museumsutstilling 
   Arkitektutstilling
   Kunstutstilling
   Webutstilling

  15

   

   

   Annet  3

   Bok

   Lærebok
   Fagbok

   10

 • Adressering 

  Hovedregelen for kreditering av institusjoner i en vitenskapelig publikasjon er følgende:

  1. En institusjon skal oppgis som forfatteradresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet.
  2. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som forfatteradresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle også tilfredsstiller kravet i punkt 1.
  3. Et ansettelsesforhold eller et veiledningsansvar kan regnes som grunnlag for kreditering av en institusjon, hvis kravet i punkt 1 er innfridd.

  Adressering for tilsatte ved OsloMet

  Når en ansatt ved OsloMet - storbyuniversitetet er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon, skal forfatteradressen som et minimum være ”OsloMet - storbyuniversitetet”  eller ”OsloMet - Oslo Metropolitan University”, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved OsloMet. Underenheters navn (fakulteter, institutter, sentre e.l.) kan også tas med hvis det er ønskelig med synliggjøring av underenhet.

  Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

  Ved bruk av to eller flere institusjonelle forfatteradresser skal disse føres opp på følgende måte: «OsloMet - storbyuniversitetet og XXX-institusjon”, eller tilsvarende på andre språk.

  Adressen der forfatteren har hovedstilling skal angis først.

  Adressering for kandidater på OsloMets ph.d.-programmer

  Ph.d.-kandidater ansatt ved OsloMet skal, som andre vitenskapelig ansatte, oppgi OsloMet som forfatteradresse, såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved OsloMet.

  Samme forfatter skal også kreditere andre institusjoner i publikasjonen, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

  Eksternt ansatte ph.d.- kandidater skal oppgi OsloMet som forfatteradresse i publikasjonen, dersom OsloMet har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for det publiserte arbeidet. En aktiv utøvelse av veilederansvar på den aktuelle publikasjonen er et tilstrekkelig bidrag.

  Samme forfatter skal også oppgi hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

  Adressering for eksternt lønnede forskere med tilknytning til OsloMet

  Vi ber hver enkelt enhet om å oppfordre eksternt lønnede forskere om å inkludere «OsloMet - storbyuniversitetet» som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere, dersom kravet i punkt 1 i hovedregelen er innfridd.

  Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner (PDF, npi.hkdir.no).

 • Tvisteorganer for publiseringsdata

  Tvisteorganene for publikasjonsdata har som oppgave å løse saker mellom institusjoner eller lokalt vedørende registrering og i tilknytning til vitenskapelig publikasjoner. 

  OsloMets publiseringsutvalg

  Det lokale publiseringsutvalget håndterer saker der det er uenigheter om hvordan en publikasjon skal registreres og rapporteres i Cristin for publikasjoner der alle forfatterne er fra OsloMet. 

  Ved tvils- og tvistesaker om publikasjonskategori kan superbrukere i Cristin melde saker til det lokale publiseringsutvalget.

  Et formelt saksfremlegg består av:

  • Postnummer
  • Fremlegg av uoverstemmelse
  • Kopi av relevant underlagsmateriale (for eksempel artikkel, relevante kolofonsider, relevante kapitler, relevant omtale på utgivers nettsider)

  Sørg også for at andre involverte avdelinger mottar kopi av henvendelsen til publiseringsutvalget.

  Sørg for at saksfremlegget er godt forankret hos faglig ledelse ved din avdeling.

  Meld saken på e-post til Universitetsbibliotekets forskningsstøtte.

  Publiseringsutvalgets mandat

  FoU-utvalget oppnevner de fire prodekanene for FoU som rådgivende gruppe for å vurdere innsendte tvils- og tvistesaker om publikasjonskategori og gir et faglig begrunnet råd til rektor i hver enkelt sak. Gruppen kan suppleres med eksterne medlemmer ved behov. Administrasjonens Cristin-ansvarlige er sekretær for gruppen.

  Utvalget bruker formelle kriterier i sin vurdering av valgte kategorier. Utgangspunktet vil være rapporten Vekt på forskning (PDF, npi.hkdir.no), utarbeidet av UHR og avlevert Utdannings- og forskningsdepartementet i 2004, samt gjeldende rapporteringsinstruks fra det Nasjonale publiseringsutvalget.

  Nasjonalt tvisteutvalg

  I forbindelse med opprettelsen av Cristin har Cristin fått i oppdrag å etablere og organisere et tvisteorgan (cristin.no) for de tre sektorene.

  Tvisteorganet for publikasjonsdata har som oppgave å løse saker mellom institusjoner vedrørende registrering og tilknytning til vitenskapelige publikasjoner.

 • Publiseringsindikator

  Norsk publiseringsindikator (NPI) (npi.hkdir.no) har til mål å fremme god forskning og skape oversikt over og innblikk i forskningsaktivitetene. 

  Hensikten med indikatoren er å måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå i forbindelse med at forskningsinstitusjoner mottar delvis resultatbaserte bevilgninger direkte over statsbudsjettet.

  Publiseringsindikatoren er uegnet til å måle, eller evaluere, forskningskvalitet på individnivå.

  Beregningen

  1. Institusjonsandel=Antall forfattere/Antall institusjonsadresser
  2. √ institusjonsandel
  3. Multipliser med nivå og publikasjonstype
  4. Multipliser med samarbeidsfaktor

  Eksempel

  En nivå 1-artikkel i tidsskrift (vekt = 1), 10 forfattere fra institusjon X, en forfatter fra institusjon Y:

  1* √ 10/11+ 1* √ 1/11= 0,95 poeng (X) + 0,30 poeng (Y) = 1,25 poeng

  I tillegg vil institusjonenes poeng bli multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.

  Denne metoden øker uttellingen for hver av samarbeidspartnerne, men institusjonene må fremdeles dele uttellingen mellom seg.

  Det nasjonale publiseringsutvalget (npi.hkdir.no) har beskrevet den nye publiseringsindikatoren og hensikten her.