Registrering av prosjekt i Cristin | FoU-håndbok - Ansatt

Registrering av prosjekt i Cristin

Registrering av prosjekt i Cristin

Som en del av kartleggingen av prosjektporteføljen ved universitetet oppfordres alle prosjektledere å legge sine prosjekter inn i Cristin.

Legges prosjektet ditt inn i Cristin, vil det gjøre det enklere for universitetet å få en fullstendig oversikt over FoU-virksomheten.

Hva skal legges inn i Cristins prosjektmodul?

FoU-prosjekter av ulikt omfang kan legges inn i Cristin. Minimum følgende informasjon skal registreres om prosjektet:

  • Tittel
  • Startdato/sluttdato
  • Kontaktinformasjon
  • Personer, enheter og andre prosjekter som er knyttet til det aktuelle prosjektet
  • Vitenskapsdisiplin, emneord, land, region tilknyttet prosjektet
  • Finansieringskilde for prosjekt

Prosjekter vil ha ulik utforming avhengig av fagmiljø og vil ha ulik størrelse avhengig av antall prosjektdeltakere. Prosjektet kan ha flere delstudier bestående av flere protokoller eller en protokoll. Der det er hensiktsmessig kan både delstudier og hovedprosjekt registreres.

Hvordan legge prosjektet inn i Cristin?

Informasjon om prosjektet legges inn i prosjektmodul i Cristin. Det er mulig å legge inn sammendrag av prosjektet, deltakende institusjoner og prosjektdeltakere, finansiering med mer. Det er også mulig å legge inn informasjon om formelle godkjenninger av prosjektet, som for eksempel godkjenning fra NSD og REK.

Det er utviklet brukerdokumentasjon for Cristin og registrering i prosjektmodul er omtalt i dokumentet.

Når skal du ikke legge prosjektet inn i Cristins prosjektmodul?

Prosjekter, hvor det er avtaleregulert at publisering skal utsettes, skal ikke legges ut på Cristin før ved utløp av periode fastsatt i avtalen. Årsaken er bedriftens/institusjonens konkurranseforhold.

Hva skal ikke legges inn i Cristins prosjektmodul?

Aktiviteter som ikke anses som et FoU-prosjekt skal ikke legges inn i Cristin. For eksempel:

  • å skrive en søknad til Forskningsrådet (søknader resulterer ikke i forskningsresultater)
  • faglig oppdatering med mindre det resulterer i en vitenskapelig (fagfellevurdert) publikasjon
  • veiledning av master og ph.d.-kandidater
  • blogging

Cristin-kontakter

Cristin-kontakter