Yrkesskade | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Melding av yrkesskade til NAV og SPK for ansatte

Melding av yrkesskade til NAV og SPK for ansatte

Yrkesskade skal meldes både til NAV og Statens pensjonskasse (SPK). OsloMet skal sende skademelding i alle tilfeller hvor NAV ber om det eller hvor ansatte ønsker det.

Hva regnes som yrkesskade

Med yrkesskade forstås personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke, jf. folketrygdloven:

Registrering av hendelsen

Alle personskader skal registreres i universitetets avvikssystem. Det er blant annet viktig for at ansatte skal få refundert eventuelle utgifter og få de ytelser de kan ha krav på. Alle ansatte og studenter kan melde avvik.

Hvordan melder du fra om yrkesskade til NAV

  • Yrkesskade eller yrkessykdom som fører til medisinsk behandling og/eller som kan gi rett til ytelser etter folketrygdloven, skal meldes til NAV.
  • Du og din nærmeste leder, eventuelt med støtte fra HMS-koordinator, skal fylle ut skjema
    "Melding om yrkesskade" til NAV.
  • HMS-koordinator sender skjemaene til NAV og arkiverer skjemaene og korrespondansen med NAV på ditt kontaktkort i universitetets arkivsystem.
  • Melding om yrkesskade skal sendes så snart som mulig, og senest ett år etter at skaden skjedde. En yrkessykdom må meldes innen et år etter at den ansatte ble klar over årsaken til sykdommen.

Hvordan melder du fra om yrkesskade til SPK

  • Yrkesskade eller yrkessykdom skal meldes til SPK så snart som mulig.
  • Du og din nærmeste leder, eventuelt med støtte fra HMS-koordinator, skal fylle ut skademelding til SPK.
  • Skademeldingsskjemaet består av to deler. Del 1 signeres av deg som arbeidstaker. Del 2 signeres av nærmeste leder.
  • HMS-koordinator sender skjemaene til SPK og arkiverer skjemaene og korrespondansen med SPK på ditt kontaktkort i universitetets arkivsystem.

Nærmere om veien til og fra arbeidsstedet

Skader som skjer på veien til og fra arbeidsstedet, faller som hovedregel utenfor yrkesskadedekningen. Likevel anbefaler SPK universitetet å sende skademelding med alle opplysninger, så gjør NAV/SPK vurderingen om dette er er innenfor yrkesskadedekningen.

 Ved skade på reise mellom studiestedene i arbeidstiden når transport skjer i arbeidsgivers regi, skal det alltid sendes melding til NAV/SPK. Se nærmere rundskriv til folketrygdlovens § 13-6, 4. ledd (lovdata.no).

Deltakere i arbeidsrettede tiltak

Deltakere i arbeidsrettede tiltak, kurs eller lignende i regi av Arbeids- og velferdsetaten, er yrkesskadedekket. Yrkesskade eller yrkessykdom, skal meldes til NAV og SPK (se hvordan man melder fra over).

Referanser

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA