Retningslinje for melding og håndtering av avvik | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Melding og håndtering av avvik

Melding og håndtering av avvik

HMS-retningslinje for hvordan man melder og håndterer avvik.

Formål

OsloMet ønsker å identifisere alle avvik for å kunne drive et godt forebyggende HMS-arbeid slik at lignende eller nye avvik kan unngås. OsloMet skal også sikre eventuelle skaddes rettigheter.

Alle avvik skal korrigeres, rapporteres og forebygges.

Omfang

Alle HMS-avvik, nestenulykker og arbeidsulykker som skjer ved OsloMet skal meldes. Dette gjelder både studenter, ansatte og besøkende, og all virksomhet i regi av universitetet uansett hendelsessted.

Definisjoner

 • HMS-avvik: Brudd på myndighetskrav (lov, forskrift), interne bestemmelser, mål og planer som oppdages under den løpende drift eller ved interne revisjoner.
 • Nestenulykke: Uønsket hendelse som under endrede vilkår kunne ført til skade på personer, miljø eller materiell.
 • Ulykke:  Uønsket hendelse som fører til skade på personer, miljø eller materiell.
 • Medisinsk behandling: Behandling av lege, sykepleier eller annet helsepersonell.
 • Melderen: Den som oppdager et avvik
 • Linjeleder: Nærmeste leder med personalansvar
 • Arbeidsleder: Den som veileder eller fører tilsyn med studenters arbeid i laboratorier og verksteder

Ansvar

Linjeleder har ansvar for å sikre at avvik meldes og skal sørge for at hendelser innen eget ansvarsområde følges opp.

Arbeidsleder skal bidra til at avvik som angår studenter som arbeider i laboratorier og verksteder blir meldt inn.

Avdeling for HR, med ansvar for HMS, har ansvar for at innmeldte avvik blir videresendt.

Oppgaver

Kriser og alvorlige ulykker

Den som først blir oppmerksom på ulykke/krisesituasjon, skal varsle i henhold til OsloMets beredskapsplaner.

HMS-avvik og nesten-ulykker

Den som blir oppmerksom på et avvik skal melde dette på skjema for HMS-avvik (oslomet.no)

Ulykker (hendelser med personskade)

 • Ansatte, gjelder også studenter i laboratorier og verksteder
  Ved alvorlig ulykke skal linjeleder umiddelbart varsle Arbeidstilsynet og Politiet. Ulykker skal rapporteres på Skjema for HMS-avvik (oslomet.no).
 • Ved alvorlig ulykke skal studieadministrasjonen umiddelbart varsle Politiet og eventuelt Arbeidstilsynet. Ulykker skal rapporteres på skjema for HMS-avvik (oslomet.no)

Oppfølging av hendelser

Lukking av avvik

Linjeleder skal følge opp at nødvendige tiltak blir iverksatt. I laboratorier og verksteder skal linjeleder også følge opp tiltak knyttet til hendelser som involverer studenter.

Hendelser i fellesområder og i vanlig undervisning, som meldes inn av studenter, følges opp og videresendes av Avdeling for HR med ansvar for HMS, til rett avdeling eller leder.

Avvik lukkes av Avdeling for HR når alle tiltak er bekreftet gjennomført.

Personskader ansatte

Ved personskade hos ansatte med medisinsk behandling eller fravær skal ansattes linjeleder sørge for at melding om mulig yrkesskade sendes NAV og SPK.

Se rutine for melding av yrkesskade til NAV og SPK.

Personskader studenter

Ved personskade hos studenter med medisinsk behandling eller fravær, skal lokal studieadministrasjon sørge for at melding om mulig yrkesskade sendes NAV.

Arkivering og dokumentasjon

Avviksmeldinger arkiveres i OTRS.

Ved personskade skal all dokumentasjon knyttet til oppfølging av selve skaden arkiveres i P360, og knyttes til vedkommendes kontaktkort. For studenter arkiveres slike dokumenter i studentmappe.

Kontakt

Kontakt