Avslutning

Avslutning

Når avhandlingen er klar for innlevering og opplæringsdelen er gjennomført, sender du en søknad med anmodning om å få avhandlingen vurdert for ph.d.-graden. Søknaden stiles til doktorgradsutvalget ved fakultet/senter og leveres til administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet.

 1. Innlevering

  Det er viktig at komitéen er på plass ved innleveringstidspunktet for å unngå forsinkelser. Planlegging av komité kan gjerne starte tidlig, og bør være i gang et par måneder før innlevering. Formelle krav til komitéen reguleres av ph.d.-forskriften §6-3, og komitéen skal godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultet/senter. Det er veileder som er ansvarlig for forslaget til komité i samråd med deg som kandidat. Habilitetsreglene i forvaltningsloven §6 gjelder for komiteens medlemmer.

  Søknaden om å få avhandlingen vurdert for ph.d.-graden skal inneholde:

  • Informasjon om hvor og når arbeidet er utført
  • Det skal fremkomme hvem som har vært din hovedveileder og evt. medveileder
  • Det skal fremkomme om arbeidet leveres inn for første gang og at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn ved annen institusjon
  • Ved artikkelbaserte avhandlinger må du skrive kort om artiklenes status: hvor og når de er publisert, akseptert for publisering, innsendt e.l.
  • Søknadsskjema om å få avhandlingen vurdert (bokmålsversjon / nynorskversjon) (.doc)

  Vedlegg til søknaden

  • Legg ved kopi om at opplæringsdelen er godkjent
  • Dersom du har medforfatter(e) på en eller flere av artiklene dine legger du ved medforfattererklæringer for disse
  • Du skal legge ved utfylt erklæring om innhenting av alle nødvendige konsesjoner og evt. kopi av nødvendige godkjenninger
 2. Avhandlingen

  1. Samtidig med at du sender søknad om å få avhandlingen bedømt, sender du avhandlingen som vedlegg på e-post til administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet ved fakultet/senter. Det skal også følge med en fil med sammendrag av avhandlingen på norsk og engelsk. Det vitenskapelige  sammendraget bør ikke overstige 600 ord. Sammendraget blir, ved noen av ph.d.-programmene, også brukt når det utarbeides en pressemelding i forbindelse med disputas.

   Du vil sikkert også ha med et forord – dette kan du jobbe med når avhandlingen er inne til vurdering. Forordet vil bli lagt inn i det endelige opptrykket etter godkjenning.

   Administrativt ansvarlig oversender filen for redigering og trykking til ansvarlig for skriftserien ved Universitetsbiblioteket, Avdeling for forskning og bibliotek.  Det er viktig at du er tilgjengelig og godkjenner redigeringen før avhandlingen blir sendt til trykking. Første opptrykk som oversendes bedømmelseskomiteen er på fem (5) eksemplar hvor du får ett.

   OsloMet har egen mal og layout for opptrykk av avhandlingen som tar hensyn til at den skal nedskaleres.

 3. Bedømmelse

  Etter at du har levert inn din søknad om fremstilling til ph.d.-graden vil fakultetet/senteret kontrollere at du oppfyller vilkårene for å få bedømt avhandlingen. Dersom du oppfyller vilkårene sender fakultetet/senteret saken videre til doktorgradsutvalget med anbefaling om at du fremstilles for ph.d.-graden. Med bakgrunn i § 6-3 i Forskriften om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet - storbyuniversitetet vil det samtidig bli foreslått medlemmer til bedømmelseskomiteen. Det er doktorgradsutvalget som formelt godkjenner bedømmelseskomiteens sammensetning.

  For å sikre rask saksgang oppnevnes ett av komitémedlemmene som leder. Det er normalt at komiteens leder er en faglig ansatt  ved fakultet/senter. Leder skal sørge for at arbeidet kommer raskt i gang, og at tidsrammen for komitéarbeidet overholdes. Leder sørger også for at det raskt fastsettes dato for eventuell disputas. Det anbefales at disputasen legges til virkedager. Fremdriftsplanen skal i utgangspunktet legge opp til at innstillingen foreligger senest tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

  Så snart bedømmelseskomiteen har fastsatt dato for evt. disputas vil du få beskjed om dette. Innstillingen fra komiteen vil normalt foreligge fem til seks uker før planlagt disputas dato.

  Vi ber deg også om å lese retningslinjer for vurdering av graden ph.d. ved OsloMet.  Legg spesielt merke til kapittel fem (5) som beskriver hvilket utfall bedømmelsen kan få.

  Når innstillingen foreligger har du en frist på inntil 10 arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Dersom du ikke ønsker å fremstille skriftlige merknader, ber vi deg melde fra så snart som mulig om dette. Merk og at dersom innstillingen er enstemmig positiv er det sjelden grunn til å komme med merknader.

 4. Errataliste

  Før det endelige opptrykket av avhandlingen kan du søke om å foreta mindre rettelser av formell art (layout, retting av trykkfeil, strykninger mv.), men ikke endringer av substansiell art. Du kan søke om å få rette formelle feil i avhandlingen ved å legge ved en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet til det fakultet/senter der avhandlingen er levert. 

  Søknad må foreligge innen fire uker før forventet innstilling fra komiteen er klar.

  Søknad må foreligge innen fire uker før forventet innstilling fra komiteen er klar. Erratalisten må være godkjent av fakultet/senter før feilene kan korrigeres. Korrigering kan bare skje én gang. Erratalisten vil bli lagt ved i det endelige opptrykket av avhandlingen.

  Selv om du før disputasen får melding om at en innlevert artikkel er godkjent eller utgitt av et forlag, har du ikke anledning til å erstatte den antatte artikkelen med den som inngår i avhandlingen din. Det er det innleverte artikkelmanuset som skal legges til grunn i disputasen. Dette fordi komiteen ikke kan vurdere arbeid som utføres etter at avhandlingen er innlevert. I forordet til avhandlingen som trykkes opp til disputasen kan du vise til den endelige tidsskriftartikkelen.

 5. Endelig opptrykk av avhandlingen

  Et endelig opptrykk av avhandlingen med forord og evt. errataliste blir gjort når innstillingen er klar og fakultet/senter har foretatt den formelle godkjenningen. Også nå er det viktig at du er tilgjengelig og godkjenner den endelige utgaven av din avhandling før den trykkes.

  Det vil bli trykket opp minimum 25 eksemplar av avhandlingen. Fakultetene/senterne beslutter om flere skal trykkes. Du vil som kandidat få noen eksemplarer, fakultet/senter tar noen for intern fordeling og resten vil bli lagt ut ved disputasen. Fakultetet/senteret kan beslutte at avhandlingen i tillegg gjøres tilgjengelig elektronisk på forespørsel 14 dager før og inntil disputasdagen. 

  Komiteen får det endelige eksemplaret av avhandlingen.

  Mer informasjon om publisering av avhandlingen etter disputas og publiseringsrettigheter

 6. Prøveforelesning og disputas

  Prøveforelesning og disputas avholdes normalt på samme dag, og som hovedregel på OsloMet. Unntak fra hovedregelen skal begrunnes. Dekan eller prodekan/senterleder vil vanligvis være disputasleder.

  Prøveforelesning

  Bedømmelseskomiteen bestemmer tema for oppgitt emne for prøveforelesningen. Du får oppgitt temaet ti (10) virkedager før prøveforelesningen skal holdes. Fakultet/senter sørger for at oppgitt tema for prøveforelesning formidles til deg.

  Disputaslederen leder prøveforelesningen.

  Selve prøveforelesningen skal ta 45 minutter. Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende de en ville forvente å finne blant viderekomne studenter i faget. I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling.

  Komiteens vurdering av prøveforelesningen bekjentgjøres før disputasen.

  Disputas

  Disputasens leder har ansvar for å disponere tiden hensiktsmessig i henhold til gjennomføring av disputasens ulike deler og innen den tidsramme som er satt for disputasen som helhet.

  Opponentene fordeler selv oppgavene seg imellom. Det legges opp til at disputasen totalt, inklusive en pause på cirka 15 minutter mellom de to opponentene, skal ta høyst tre timer. Andreopponenten bruker vanligvis noe kortere tid enn førsteopponenten.

  Kandidaten eller førsteopponenten redegjør innledningsvis for resultatene av den vitenskapelige avhandlingen, og setter avhandlingen inn i en større faglig sammenheng. Det er noe ulik praksis ved ph.d.-programmene angående dette, sjekk derfor praksis ved det programmet du følger.

  Førsteopponenten innleder deretter opposisjonen og åpner for de konkrete diskusjons- og ankepunktene i avhandlingen, og som du som kandidat skal svare for. Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponentene og deg vedrørende problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Det vil bli lagt spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som du har trukket i ditt arbeid.

  De problemstillinger som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komitéinnstillingen. Opponentene vil bestrebe seg på - så langt det er mulig - å gi diskusjonen en form som gjør at også de som ikke har lest avhandlingen eller kjenner fagfeltet inngående kan følge diskusjonen.

  Disputasleder vil åpne for at øvrige tilstedeværende gis anledning til å delta i drøftingen ex auditorio etter at de ordinære opponentene er ferdig med sin opposisjon. Disputasleder avslutter disputasen.

  Før disputasleder erklærer disputasen for avsluttet gis kandidaten mulighet til å takke komiteen m. fl. Disputasleder erklærer deretter disputasen for avsluttet. Komiteens vurdering av disputasen gis i innberetning på eget protokollark.

 7. Roller og oppgaver knyttet til gjennomføringene av digitale disputaser ved OsloMet

  OsloMet har laget en oversikt over roller og oppgaver knyttet til gjennomføringen av digitale disputaser ved OsloMet. Dette er et supplement til retningslinjene for gjennomføring av digitale disputaser. Her er rollene og oppgavene til sentrale deltagere og støttepersonell beskrevet. Det understrekes at lokale tilpasninger er mulig.

  Roller og oppgaver knyttet til gjennomføringene av digitale disputaser ved OsloMet.

 8. Doktormiddag

  Dersom du velger å avslutte disputasdagen med en doktorgradsmiddag kan følgende tips være nyttige.

  Hvem bør inviteres til middagen, og hvilke roller har de?

  Doktorgradsmiddagen er ditt arrangement. Det er du som inviterer disputasleder, komitéens medlemmer og veileder til middagen. I tillegg er det naturlig å invitere kollegaer og personer som har hjulpet deg i arbeidet med avhandlingen.

  Når det gjelder bordplassering står du relativt fritt, men du bør sørge for at du og din ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder får sentrale plasser ved bordet.

  Taler

  Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomitéen og veileder holder tale. Toastmaster må få beskjed om at disputasleder er førstetaler under doktorgradsmiddagen. Videre er det tradisjon for at du taler og takker universitetet, komitéen, fagmiljøet, familien osv.

  Kan du få dekket noen av kostnadene ved middagen?

  Du dekker selv alle utgifter til doktorgradsmiddagen. Fratrekket for doktorgradsmiddagen er fjernet, se Skatteetatens nettside om fradrag for kostnader til doktorgrad (skatteetaten.no).

 9. Kreering

  Kreering er den øverste formelle godkjenningen av ditt doktorgradsarbeid - du blir kreert (utnevnt) til graden philosophiae doctor.

  Kreeringsseremonien er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad etter å ha gjennomført forskerutdanning ved OsloMet. Seremonien gjennomføres en gang i året, fortrinnsvis første torsdag i juni. De som disputerer 5. mai eller senere blir invitert til kreeringsseremonien det påfølgende året.

  Rektor leder seremonien og det holdes en hovedtale til de nye doktorene. Det blir gitt en kort omtale av avhandlingen din, og du mottar diplom fra rektor. Etter seremonien er det en enkel sammenkomst i regi av universitetet.

  Universitetet vil sende deg en invitasjon til kreeringseremonien. Du kan inviterer familie, venner, veiledere og kolleger seremonien.

 10. Vitnemål

  Digitalt vitnemål er innført for personer med norsk personnummer. Det digitale vitnemålet ligger i vitnemålsportalen. Personer uten norsk personnummer får utstedt vitnemål på papir. Du får tilsendt vitnemålet til din privatadresse.

  For mer informasjon gå til nettsiden om karakterutskrift og vitnemål (student.oslomet.no)

Nyttige lenker

Nyttige lenker