Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet og beredskap / Brannvern

Styringsdokument for brannvern ved OsloMet

Styringsdokumentet beskriver mål, omfang og roller i det systematiske forebyggende brannvernarbeidet. Dokumentet beskriver også hvilke krav som ligger til grunn for det systematiske brannvernarbeidet ved OsloMet.

1. Mål

Det skal ikke oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet brann.

OsloMet skal gjennom et kontinuerlig systematisk arbeid forebygge brann, eksplosjon og ulykke, samt begrense konsekvensene en brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

2. Strategi

 • Forebyggende brannvern skal, som en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet, preges av et tydelig linjeansvar og baseres på prinsippet om kontinuerlig forbedring
 • Alle som oppholder seg i byggene sikres tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
 • OsloMet skal ha
  • samordningsavtaler med alle gårdeierne med klare ansvarsforhold og tydelig arbeidsfordeling
  • et godt organisert forebyggende brannvernarbeid som tilfredstiller kravene til brannsikkerhet og begrenser konsekvensene av brann

3. Forankring

Det styrende dokumentet er godkjent av rektor ved OsloMet 09.10.2018

4. Omfang

Gjelder alle ansatte, studenter, eksterne og besøkende som oppholder seg i universitetets bygg.

5. Definisjoner

 • Sentrale begrep fra brannvernlovgivningen:
  • Eier og brukere kan være fysiske og juridiske personer
  • Eier er den som har grunnbokshjemmelen til byggverket
  • Bruker er enten eieren selv eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket. Dersom den som har avtale med eier om bruk av byggverket fremleier sin bruksrett, er det den nye brukeren "den som har rett til å bruke byggverket"
  • Byggverk innbefatter bygninger, konstruksjoner og anlegg
 • Avvik: Er brudd på lover og forskrifter og interne bestemmelser, dessuten feil og mangler som oppdages under løpende drift eller ved interne revisjoner. Manglende brannsikkerhet, "falske" brannalarmer og manglende opplæring anses som avvik
 • Enhet: Fakultet, avdeling, institutt og sentre ved OsloMet
 • Risikovurdering: Verktøy for systematisk identifisering av utfordringer knyttet til det systematiske HMS-arbeidet. Den består av en kartleggingsdel og en analysedel og skal resultere i en handlingsplan. I risikovurderingen skal en ta stilling til; Hva kan gå galt, Hva kan gjøres for å hindre at noe uønsket skjer, Hva kan gjøres for å redusere konsekvensene dersom noe skjer og finnes alternative løsninger?
 • Samordningsavtale: Når arbeidstakere fra flere virksomheter arbeider på samme arbeidsplass, skal det inngås skriftlige samordningsavtaler som viser hvilken av virksomhetene som skal ha ansvar for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller for områder som brukes felles, og hvordan ansvar for enkeltoppgaver er fordelt mellom virksomhetene. Avdeling for eiendom er ansvarlig for samordningsavtaler med eier til byggverket

6. Ansvar og organisering

6.1 Eier (gårdeier)

Eier har ansvaret for å gjøre seg kjent med og formidle opplysningene om brannsikkerhet i bygget og forutsetningene som gjelder for byggverket. Eieren skal samordne bruken, slik at kravene og rutinene som gjelder for byggverket blir overholdt. I tillegg har eieren ansvar for kontroll og vedlikehold av bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eier skal ha samarbeidsavtale med OsloMet som tydeliggjør ansvar- og oppgavefordeling mellom partene. Variasjonen i avtalene kan forekomme fordi OsloMet har kontrakt med forskjellige eiere.

Eier skal bistå OsloMet i planlegging, organisering og gjennomføring av brannvernarbeid og brannøvelser.

6.2 Brukere

Brukere ved OsloMet er alle som oppholder seg i universitetets bygg. Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, samt at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet.

 • Rektor er ansvarlig bruker for alle bygg etter lov og forskrift. Rektor kan delegere arbeidsoppgaver, men ikke hovedansvaret. Rektor skal sørge for at det fastsettes mål og iverksettes planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverkene samt sørge for kontroll av brukerutstyr- og brukerens installasjoner.
 • Linjeleder skal følge opp brannsikkerhetsarbeidet innen egen enhet og utpeke sonekontakter. Linjeleder skal vurdere behov for tilpassede evakueringsrutiner for personer med funksjonsnedsettelse og sørge for at alle aktiviteter i eget område er risikovurdert med hensyn til brannrisiko. Nødvendige rutiner utarbeides i samråd med brannvernorganisasjonen.

Linjeleder har ansvar for at enhetens egne forelesere/undervisningsansvarlige kjenner til innholdet i det styrende dokumentet for brannvern, og spesielt branninstruks for undervisnings-, kurs- og konferanselokaler.

Ansvar og oppgaver er nærmere beskrevet i funksjonsbeskrivelse for linjeleder.

 • Sonekontakt skal fungere som støtte for leder og bidra i virksomhetens brannforebyggende og brannbekjempende oppgaver. Sonekontakten rapporterer til sin leder og melder selv ifra om avvik i avvikssystemet. Oppgaver beskrives nærmere i funksjonsbeskrivelse for sonekontakt.
 • Den enkelte ansatte og student har plikt til å holde seg oppdatert på gjeldende prosedyrer og instrukser, og følge anvisning fra oppnevnt personell ved OsloMet (vekter, driftsteknikker, brannteknisk rådgiver etc.) i en evakueringssituasjon.
 • Eksterne og besøkende skal følge anvisning fra oppnevnt personell ved OsloMet i en evakueringssituasjon.

6.3 Brannvernorganisasjonen

Brannvernorganisasjonen ved OsloMet skal på vegne av rektor følge opp brannsikkerhetsarbeidet.

Rektor har delegert ansvaret for brannvernorganiseringen til Avdeling for eiendom.. Avdeling for HR har overordnet systemansvar på HMS-området.

 • Administrativ brannvernrådgiver har overordnet systemansvar for universitetets brannvernarbeid og skal yte støtte til OsloMet sin ledelse og enheter, samt sikre samarbeid med HMS og de andre sikkerhetsområdene.
 • Brannteknisk rådgiver (BR) skal bidra til gjennomføring av det systematiske arbeidet med å sikre byggverk og virksomheten mot brann. BR skal yte teknisk- og faglig rådgiverkompetanse til administrativ brannvernrådgiver, universitetets ledelse og enheter.
 • Brannsonekoordinator skal være bindeledd mellom brannvernorganisasjonen og sonekontaktene i det daglige brannvernarbeidet, og sørge for informasjon og opplæring i det brannforebyggende arbeidet.
 • Driftsteknikere skal bistå brannteknisk rådgiver i det daglige brannsikkerhetsarbeidet, følge opp at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet og utføre løpende oppgaver.

Ansvar og oppgaver er nærmere beskrevet i funksjonsbeskrivelser for de de enkelte rollene.

7. Krav til det systematiske brannvernarbeidet ved OsloMet

7.1 Prinsipp

OsloMet skal ha et godt organisert forebyggende brannvernarbeid som tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet og begrenser konsekvensene av brann. Arbeidet skal foregå helhetlig, målrettet, koordinert, systematisk, planlagt og dokumentert.

7.2 Risikovurderinger og andre kartlegginger

Det systematiske forebyggende brannvernarbeidet skal baseres på risikovurderinger og dimensjoneres i tråd med utfordringene i de forskjellige byggene. Kartlegginger i form av øvelser og løpende brannvernrunder skal sammen med risikovurderinger danne grunnlag for årlige mål og planer.

7.3 Mål og planer

På bakgrunn av risikovurderinger, avviksanalyser, løpende brannvernrunder og evalueringer skal det utarbeides årlige mål med tilhørende konkrete tiltaksplaner.

7.4 Opplæring, tilrettelegging og kommunikasjon

Alle ansatte ved OsloMet skal ha brannvernopplæring, og delta på regelmessige brannøvelser. Opplæringen skal dokumenteres. Studenter, eksterne og besøkende som oppholder seg i byggene skal ha tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Det skal utarbeides konkrete opplæringsplaner for de ulike gruppene og legges til rette for god informasjon på nett og i andre aktuelle kanaler.

7.5 Avviks- og hendelseshåndtering

Avvik og tilløp til uønskede hendelser skal rapporteres inn til gjeldende avvikssystem. Avvik skal kategoriseres og følges opp med hensiktsmessige tiltak. Årlige analyser og vurderinger skal inngå i det systematiske brannvernarbeidet og brukes i arbeidet med utvikling av årlige mål og planer.

7.6 Dokumentasjon, evaluering og rapportering

Dokumentasjon skal skje i tråd med internkontrollforskriftens krav og følge universitetets rutiner.

Status i det forebyggende brannvernarbeidet skal evalueres årlig. I evalueringen skal minimum følgende inngå:

 • Samordningsavtaler og samarbeid med gårdeiere
 • Måloppnåelse
 • Struktur og organisering av brannvernarbeidet
 • Avvik

Rapportering skal skje etter universitetets rutiner for interkontroll.

8. Rutiner/verktøy

9. Ledelsens gjennomgang

Det henvises til styringssystem for arbeidsmiljø.

10. Referanser

 

Kontakt brannvern

Nødnummer: Brann - 110, Politi - 112, Ambulanse - 113

Hjelp ved Oslomet - vekter

Telefon :
40911000
Døgnåpent:
Kontakt nødetatene først, så vaktsentralen.

Kontakt

E-post :

Henvendelser angående brannvern og innmelding avvik.

chatbot-portlet