Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

OsloMet sin logo.

Vil utrede fire campuskonsepter videre

Rektor Curt Rice anbefaler styret å gå videre med fire av de ni konseptene som er vurdert for et nytt OsloMet-campus på Romerike. – Vi er nå i en fase der kravene til etablering av et nytt campus snevrer inn de reelle mulighetene, sier rektor.

Campusprogrammet ved OsloMet har jobbet med å forberede en konseptvalgutredning for et nytt campus på Romerike etter universitetsstyret sitt vedtak 12. mars 2020.

Konseptvalgutredningen er en pålagt formell prosess som følger kravene i «Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor», og skal kartlegge hvilke konseptskisser som tilfredsstiller såkalte skal- og bør-krav.

– Kravene innebærer at universitetet må velge et campuskonsept som er innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet, og er forankret i et hensiktsmessig faglig samarbeid med vertskommunen, på et sted som er sentralt og attraktivt for studenter og ansatte, sier Rice.

– Selv om vi har mange skisser av campusområder som kunne blitt store og flotte, blir flere av dem først og fremst alt for dyre for oss å kunne realisere, sier Rice.

Rektor anbefaler derfor styret i deres møte 17. juni å vedta følgende fire konsepter for videre utredning:

  • Fakultet for helsevitenskap etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Lillestrøm
  • Alle fire fakulteter er representert i et campus på Jessheim av begrenset størrelse

Selv om forslagene innebærer at hovedvekten av studentene med fast tilhørighet på campus Romerike skal komme fra større studieprogram, er likevel alle konseptene dimensjonert med aktivitets- og prosjektbasert tilstedeværelse fra alle fakulteter og SVA.

Les hele styresaken med utdypet begrunnelse for anbefalingen.

Rektor understreker at alle konseptforslagene tar hensyn til styrets føringer og tidligere diskusjoner om en fullverdig campus, uavhengig av beliggenhet og dimensjonering.

– Konseptene vi anbefaler å utrede videre vil alle være en fullverdig campus, og legger opp til en moderne og attraktiv campus med betydelig aktivitetsnivå, sier Rice.

Basert på både eksterne og interne innspill

Alle de ni konseptene som er vurdert er utarbeidet på bakgrunn av forslag og samarbeid med kommunene i regionen, og innspill fra enhetene i organisasjonen.

I dialogen med kommunene på Romerike har man identifisert muligheter for beliggenhet, faglig samarbeid og regionale kompetanse- og utdanningsbehov.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kommunene, som vi har signert intensjonsavtaler med underveis i arbeidet. De aktuelle kommunene skal også involveres godt i den siste delen av utredningsarbeidet før det endelige konseptet velges, sier Curt Rice.

Videre fremdrift

Campusprogrammet vil etter styremøtet 17. og 18. juni jobbe videre med utredning av de gjenstående konseptalternativene, og involvere styret underveis. 

Styret vil endelig vedta konseptvalgutredningen mot slutten av 2021, og dermed vedta hvor OsloMet sitt nye campus på Romerike skal ligge og hvilken faglig profil det skal ha.