Droppe til innhold

Nyheter

NOKUT kommer på tilsyn

NOKUT kommer på tilsyn

Til høsten besøker NOKUT OsloMet for å se hvordan vi jobber med kvalitet i utdanningene våre. 20 utdanninger kan få tilsyn. Se hva dere må være forberedt på.

Hvorfor fører NOKUT tilsyn?  

Målet med tilsynet er å sjekke at vårt systematiske kvalitetsarbeid oppfyller kravene i gjeldende lov og forskrifter, og å gi oss råd om hvordan vi kan videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet. 

NOKUT fører tilsyn med kvalitetsarbeidet ved alle universiteter og høgskoler. Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og NMBU får tilsyn samtidig som OsloMet.   

Hva er kvalitetsarbeid

Å jobbe systematisk med studiekvaliteten handler om at:  

 • Vi evaluerer all undervisning og alle studieaktiviteter – både av studentene og av de ansvarlige lærerne og lederne på fakultetet (gjennom alt fra underveisevalueringer i enkeltemner, til de store nasjonale studentundersøkelsene – se verktøykassa
 • Vi skal avdekke eventuelle svake punkter i studietilbudet (det kan handle om alt fra det faglige/pedagogiske til læringsmiljø, praktiske forhold, informasjon eller digitale verktøy) 
 • Vi skal planlegge og iverksette tiltak for å forbedre det som ikke er bra nok 
 • Vi holder studentene orientert underveis – både om resultater fra studentevalueringer, og om hvilke tiltak vi vil følge opp med 
 • Vi måler i de neste evalueringsrundene om ting er blitt bedre 
 • Vi dokumenterer alt kvalitetsarbeidet som gjøres og hvordan dette tas videre (og denne dokumentasjonen skal kunne legges fram ved et tilsyn) 

Ansatte og ledere i alle ledd har et ansvar og en rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet: Fra undervisere og emneansvarlige, via studieledere og instituttledere, opp til prodekan og dekan på fakultetet. 

Bruk kvalitetssystemet! 

På OsloMet har vi et studiekvalitetssystemet som utdanningene og fakultetene skal bruke som hjelpemiddel i arbeidet med studiekvaliteten. Her finner dere blant annet en verktøykasse med ulike metoder du kan bruke.  

Hvilke utdanninger kommer til å få tilsyn?  

Totalt kan inntil 20 studieprogram på OsloMet få tilsyn, og NOKUT velger ut hvilke. De største utdanningene våre (sykepleier- og grunnskolelærerutdanning) vil sannsynligvis være blant dem. I tillegg kan det tenkes at både noen nyere og noen godt etablerte studier vil plukkes ut. Det er også tenkelig at de vil se nærmere på studier som har scoret lavt i Studiebarometeret.  

Begynn forberedelsene nå! 

Din utdanning kan få tilsyn, og allerede nå er det lurt å tenke gjennom følgende 

 • Kjenner alle på enheten din til det kvalitetsarbeidet som gjøres? 
 • Blir alle utdanninger på enheten, fra enkeltemner til ph.d.-programmer, evaluert slik det er beskrevet i kvalitetssystemet? 
 • Bruker dere data fra Tableau, Studiebarometeret, Sisteårsstudenten, Kandidatundersøkelser og så videre for å vurdere kvaliteten i studieprogrammene?  
 • Blir alle praksisperioder evaluert?   
 • Evalueres alle emner hver gang de gjennomføres?  
 • Formidler dere resultatene fra emneevalueringene og planlagte endringer tilbake til studentene?  
 • Retter vi opp svikt i kvaliteten «innen rimelig tid»?  
 • Har alle ansatte lett tilgang til programrapporter, resultater fra studentundersøkelser/ evalueringer og referater fra relevante møter? 
 • Diskuterer dere kvalitetsrapporten og studiekvalitet i faglærermøter og lignende, og bidrar det til å styrke kvalitetsarbeidet? 
 • Bruker dere resultatene fra kvalitetsarbeidet til å vurdere og utvikle studieporteføljen? 
 • Fungerer samarbeidet med de studenttillitsvalgte tilfredsstillende?  

Hva må dere ha klart hvis deres utdanning får tilsyn?  

Alle utdanninger som får tilsyn må legge fram dokumentasjon som viser at de tilfredsstiller kravene i forskriftene. Dette omfatter 

 • Programplan med læringsutbyttebeskrivelser og oversikt over studiets oppbygging 
 • Dokumentasjon som viser hvordan ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet ved studietilbudet er organisert 
 • Dokumentasjon på hva enheten gjør for å kontrollere at kravene i gjeldende forskrifter blir fulgt  
 • Konkrete eksempler på hvordan resultatene fra kvalitetsarbeidet er brukt for å forbedre kvaliteten 
 • Konkrete eksempler på tilfeller der dere har avdekket utfordringer i studietilbudet, med beskrivelse av hvordan disse ble håndtert, og hvor lang tid det tok  
 • Oversikt over hvordan kunnskap fra undersøkelsene blir brukt til å utvikle kvaliteten i studietilbudet (for eksempel handlingsplaner eller tiltaksplaner for videreutvikling av studietilbudet) 

Når er tilsynet, og når får vi vite hvem det gjelder? 

 • Innen 29. mai får vi vite hvilke utdanninger som er valgt ut 
 • Innen 8. oktober må vi sende inn dokumentasjon på kvalitetsarbeidet hos de utdanningene som får tilsyn  
 • NOKUT gjennomfører institusjonsbesøk i november og desember (uke 47-49) 

Ønsker dere hjelp? 

OsloMets ekspertteam på kvalitetsarbeid (fra Utdanningsavdelingens seksjon for analyse og kvalitetsutvikling) besøker i disse dager ledergruppene på alle fakulteter. Ønsker dere mer informasjon, råd eller hjelp fra dem? Ta kontakt, de kommer gjerne på besøk!  

chatbot-portlet