Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Portrettfoto av rektor ved OsloMet, Curt Rice.

Ber enhetene om innspill

Rektor Curt Rice har bedt fakultetene og sentrene om innspill til campusprogrammet til OsloMet. – Grundig involvering er avgjørende for en koordinert og effektiv fremdrift, sier rektor.

Campusprogrammet til OsloMet er godt i gang, og rektor Curt Rice har nå sendt en bestilling til fakultetene og sentrene om innspill til tre av prosjektene under programmet.

Les hele bestillingen

Den brede behandlingen i universitetsdemokratiet vil gi god forankring for løsningen som endelig anbefales, og sikrer at universitetsstyret får gjennomarbeidede alternativer til vurdering, før saken fremmes til Kunnskapsdepartementet for beslutning.

Håper på engasjement

Rektor ber om at enhetene prioriterer arbeidet med innspillene, som skal leveres innen gitte frister. 

– Vi må nå sammen løfte blikket og tenke langsiktig på hva som er nødvendig og hensiktsmessig utvikling av fagmiljøenes og universitetets virksomhet fremover, slik at vi svarer på studentene og samfunnets behov, sier rektor Curt Rice.

– Jeg håper enhetene er motiverte for grundig arbeid med innspillene, og engasjerer alle sine medarbeidere. Å få gode innspill fra organisasjonen er avgjørende for å sikre en god og effektiv fremdrift videre i campusprogrammet, sier Rice.

Rektor ber om følgende innspill:

1. Avvikling og utflytting fra Kjeller

  • Tre av fakultetene som har virksomhet på Kjeller i dag, fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering, fakultet for teknologi, kunst og design, og fakultet for helsevitenskap, skal utarbeide fremdriftsplan for mottak av studenter og ansatte fra Kjeller. Det bes også om innspill fra Studentparlamentet.
  • Planen skal inkludere risikovurdering og to alternativer:
    • Flytting i sekvenser
    • Flytting ved leietidens utløp

Som en del av arbeidet skal det gjennomføres omstillingssamtaler med alle ansatte ved Kjeller.

Fremdriftsplanen skal være utarbeidet innen 1. mai 2021.

2. Prosjekt ny tilstedeværelse på Romerike

  • Alle fagmiljøer ved fakultetene og sentrene bes identifisere mulige samarbeidspartnere på Romerike, og drøfte merverdien av fysisk samlokalisering med disse. Det bes også om innspill fra Studentparlamentet.
  • Det skal også drøftes hvordan man kan bygge og utvikle gode arbeids- og læringsmiljø dersom samlokalisering blir aktuelt.

Utkast til innspill skal være drøftet og forankret i enhetens medvirkningsorganer, og leveres innen 1. april. Deretter vil utkastet diskuteres av dekan, rektor og institusjonsledelse, og behandles i RLM, styringsgruppen for campusprogrammet, sentralt IDF, AMU og Studentparlamentet, før det revideres og behandles hos fakultetsstyret og senterstyret. Endelig innspill skal leveres innen 1. juli 2021.

3. Helhetlig disponeringsplan av kontorer og arealer

  • Alle fakultetene og sentrene skal utarbeide en plan for arealeffektivisering av sine arealer i Oslo. Det bes også om innspill fra Studentparlamentet.
  • Bakgrunnen er regjeringens krav til arealeffektivisering, og behov for å redusere bygningsmassen i Pilestredet for å finansiere virksomheten på Romerike.

Det er utarbeidet felles føringer som legges til grunn for arbeidet med denne planen, og første utkast skal legges fram innen 1. mai 2021.