Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Campusprogrammet i gang

Campusprogrammet i gang

Mandat for campusprogrammet ved OsloMet er klart. De første aktivitetene er styreseminar og dialogkonferanse.

Campusprogrammet er opprettet for å sikre helhetlige vurderinger og ivaretakelse av fremtidens campusutvikling ved OsloMet, sett i lys av samfunnsoppdraget og strategiske føringer.

Programmet skal bidra til målet om å utvikle moderne universitetscampus med rom for flere studenter og nye lærings- og samarbeidsformer. Inkludert i programmet er arbeidet med universitetet sin fremtidige virksomhet på Romerike.

– Det er avgjørende at vi nå løfter blikket og tenker langsiktig på hva som er nødvendig og hensiktsmessig utvikling av universitetets virksomhet fremover. Vi har økonomiske, faglige og strategiske hensyn å ta, og ikke minst må vi tenke på vårt oppdrag som kunnskapsinstitusjon til nytte for samfunnet, sier rektor Curt Rice.

– Jeg ser fram til at vi skal avdekke hvilke muligheter som ligger foran oss, slik at universitetet vil være tilpasset behovene studentene, arbeidslivet og det øvrige samfunnet har fremover, sier Rice.

Arbeidet med rammer for campusprogrammet er nå i siste fase, og programdirektivet skal om kort tid vedtas av rektor etter vurdering av innspill fra IDF og andre interessenter. Direktivet fastsetter mandat, rammer og arbeidsform for programmet. Programmet ledes av Arne-Vetle Gulliksen.

Aktiviteter fremover

29. oktober samles universitetsstyret og rektors ledergruppe ved OsloMet til et seminar, der de skal diskutere muligheter for fremtidens universitet og campus, og hva dette kan ha å si for den fremtidige virksomheten på Romerike.

Hovedtemaer under seminaret er hvordan digitalisering skaper nye muligheter og stiller nye krav til hvordan vi studerer og arbeider, og hvordan vi samarbeider med andre aktører. Innledere til disse temaene er CEO i Microsoft, Kimberly Lein Mathisen, og Knut Haanæs som er professor i strategi ved IMD Business School.

Fylkesrådsleder i Viken, Tonje Brenna, skal også innlede med sine refleksjoner om hvordan OsloMet og Romerike kan sikre et godt samarbeid med gjensidig verdiskaping. Hun vil ta spesielt for seg mulighetene for samarbeid innenfor områdene helse, utdanning og næringsliv.

Den 25. november inviterer OsloMet til dialogkonferanse der kommuner på Romerike og andre aktører kan komme med innspill til potensielle samarbeid og muligheter for universitetet sin virksomhet i regionen.

Målgruppen for dialogkonferansen er nåværende og mulige fremtidige samarbeidspartnere, kommuner i regionen, Viken Fylkeskommune, utbyggere, eiendomsaktører og nettverksaktører. OsloMet har oppfordret aktørene til å etablere samarbeidskonstellasjoner i forkant av konferansen. Dette for å øke relevansen og verdien for både OsloMet og interessentene, ved å kunne vise til konkrete synergier i ulike typer samarbeidskonsepter. 

Konferansen holdes på OsloMet sitt studiested på Kjeller, og vil også være tilgjengelig digitalt. OsloMet vil ivareta smittevernhensyn, og vil derfor begrense deltakelsen i tråd med myndighetenes krav til deltakerbegrensninger.

Invitasjonen til konferansen vil oppdateres med spesifikt program.

Styringsgruppe

Rektor Curt Rice leder styringsgruppen, som har det overordnede ansvaret for at campusprogrammet når sine mål.

Styringsgruppen er sammensatt av både interne og eksterne medlemmer, og ivaretar ulike perspektiv. Det er fortsatt et par detaljer som gjenstår før endelig sammensetning er klar. I tillegg til rektor, består styringsgruppen per nå av:

  • Asbjørn Seim, direktør for digitalisering og infrastruktur, OsloMet - programeier
  • Gro Jamtvedt, dekan ved fakultet for helsevitenskap
  • Carl Christian Thodesen, dekan ved fakultet for teknologi, kunst og design
  • Marit Jakobsen Leganger, administrerende direktør Boligbygg Oslo KF
  • Morten Irgens, utviklingsdirektør og dekan ved Høyskolen Kristiania
  • Mats Ugland, studentrepresentant fra Kjeller og leder av studentrådet produktdesign
  • Elsa Kuvene Skaret, læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet

Arbeidet i programmet vil involvere studenter og ansatte, og det vil informeres fortløpende om fremdrift og aktiviteter på interne nettsider, i IDF-møter og i andre relevante kanaler.