Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon eller abonnement | Brukerstøtte IT - Ansatt

Kontakt IT-servicedesk

Kontakt IT-servicedesk

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon og abonnement

Retningslinjer for tildeling og bruk av mobiltelefon og abonnement

Arbeidstakere ved OsloMet – storbyuniversitetet kan få innvilget dekning av kostnader til innkjøp av mobiltelefon og til påløpende brukskostnader for mobiltelefoni.

Innhold

1. Formål og omfang

2. Innholdstjenester

3. Ansvar

4. Anskaffelse av mobil og abonnement

5. Fakturering

6. EKOM-skjema

7. Kontaktpersoner

8. Kostnadsdeling

9. Eksterne referanser

1. Formål og omfang

Formålet er å standardisere rutiner for innkjøp av mobiltelefon, dekning av forbrukskostnader, sikre økonomisk besparelse i forhold til forbruk gjennom riktige abonnementsformer samt for å skape et korrekt grunnlag for påløpende skattepliktige kostnader.

Verktøy for ledere

Videre har den også til hensikt å fungere som et verktøy for ledere i forhold til å tydeliggjøre/definere hvem som får dekket kjøp/bruk av mobiltelefon og inntil hvilket beløp.

Endelig har den som formål å tydeliggjøre hvilke tjenester tilsatte får ved bruk av mobiltelefonen som en del av elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester).

Arbeidsoppgaver og ansvar

Arbeidstakere ved OsloMet kan få innvilget dekning av kostnader til innkjøp av mobiltelefon og til påløpende brukskostnader for mobiltelefoni.

Innvilgelsen skjer når stillingens arbeidsoppgaver og ansvar tilsier at den tilsatte må nås/har behov for telefon i tjenesten.

For å imøtekomme krav til mobilitet, fleksible arbeidsformer og tilgjengelighet er mobiltelefon en av våre standard løsninger sammen med bærbar pc. Mobiltelefonen er knyttet til stillingen, og behovet skal vurderes nøye.

Retningslinjene gjelder alle tilsatte ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Ved anskaffelser

Ved alle anskaffelser skal gjeldende fullmaktstruktur ved universitetet følges. Videre skal lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne loven overholdes.

Arbeidskontrakter ved HiO/HiAK

Retningslinjene overstyrer ikke de tilfellene hvor dekning av aktuelle utgifter er nærmere avtalefestet gjennom tidligere eller spesielle arbeidskontrakter ved HiO/HiAK, men skal så langt det er praktisk harmoniseres med nye retningslinjer (gjeldende fra 2014).

Arbeidskontrakter ved OsloMet

Ved inngåelse av nye arbeidskontrakter for OsloMet skal imidlertid nye retningslinjene legges til grunn.

2. Innholdstjenester

 • Ordningen vil i de fleste tilfeller legges slik til rette at tilsatte får tilgang til e-post, kalender, fraværsmarkering og kontakter slik man normalt gjør ved hjelp av e-postsystemet Exchange/Outlook.
 • Det vil også legges til rette for at man på smarttelefoner og nettbrett vil kunne aksessere filer og dokumenter på OsloMets nettverk gjennom eksternt skrivebord eller VPN (Virtual Private Network) for sikker oppkobling.
 • Funksjonalitet knyttet til videokonferanser og webmøter kan benyttes på de telefonene som tilbys fra OsloMet.

3. Ansvar

 • Alle ledernivåer er ansvarlig for gjennomføring av retningslinjene.
 • Nivå 2 ledere kan gjøre unntak fra retningslinjene. Unntak må vurderes særskilt og dokumenteres.
 • Leder skal underrette Seksjon for økonomi og Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap, slik at man til enhver tid har oversikt over hvilke arbeidstakere som får dekning av kostnader etter denne retningslinjen.

4. Anskaffelse av mobil og abonnement

Mobiltelefon

Arbeidstaker bestiller selv mobiltelefon på bestill.oslomet.no.

Mobiltelefon dekkes bare dersom arbeidstaker har abonnement gjennom OsloMet  eller får dekket utgifter til abonnement gjennom OsloMet.

Mobilabonnement

 • Arbeidstaker bestiller selv nytt abonnement i bestillingssystemet.
 • Leder fyller ut skjemaet under anskaffelse av mobiltelefoni  / abonnement ved OsloMet sammen med arbeidstaker.
 • Den som signerer må ha fullmakt til innvilge tjenestetelefon.
 • Arbeidstaker signerer og godtar at privat bruk trekkes via lønn.
 • Skjemaet lastes deretter opp i bestillingssystemet ved godkjenning av bestillingen.
 • Skjemaet sendes deretter Seksjon for økonomi ved det enkelte fakultet, samt til Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap for videre registrering i SAP.

Tilgangen til arbeidsgiverfinansiert tjenestetelefon er skattepliktig, og det skattes etter gjeldende skatteregler.

Opphør og overdragelse av mobiltelefonordning

Når vilkårene for ordningen bortfaller, eller lønn til en tilsatt stoppes, opphører også ordning med tildelt tjenestetelefon (langtidssykemelding, permisjoner, oppsigelse). Det kan søkes om å beholde telefonnummer.

Ansvar for å melde opphør av ordningen ligger hos den som har innvilgningsmyndighet.

Dersom tjenestetelefon overføres til en annen medarbeider, må det meldes til kontaktperson.

5. Fakturering

Fakultetene og avdelingene er selv ansvarlig for kostnader knyttet til innkjøp og bruk (trafikk).

Det er lagt til rette for at fakulteter og avdelinger faktureres direkte til sitt kostnadssted og på en slik måte at man regnskapsmessig skiller på kostnader knyttet til innkjøp og kostnader knyttet til bruk.

Referanser

6. EKOM-skjema

Skjema for elektroniske kommunikasjonstjenester - EKOM-tjenester

7. Kontaktpersoner

8. Kostnadsdeling

OsloMet har en avtale med Mytos om kostnadsdeling der OsloMet og du som ansatt deler på kostnadene.

OsloMet dekker følgende:

 • all tale, SMS og MMS i Norge
 • all data i datapakke
 • inntil 100,- per måned for bruk i utlandet

Du som ansatt dekker følgende:

 • kostnader ut over kr 100 i utland
 • opplysningstjenester
 • innholdstjenester
 • ekstra datapakker ut over tildelt datapakke

Det du som ansatt dekker vil komme som lønnstrekk påfølgende måned.

Den 22. hver måned vil du få e-post fra Mytos med litt informasjon og lenke til innlogging for å sjekke eventuelt lønnstrekk.

Dersom overforbruk av mobiltjenester er arbeidsrelatert og du får melding om trekk i lønn, skal du allikevel ikke trekkes i lønn. Skjema – STOPP TREKK – underskrives av leder med BDM og sendes lønn@oslomet.no.

9. Eksterne referanser