Opptak og finansiering

Opptak og finansiering

 1. Krav til opptak

  For å få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en mastergrad med gode karakterer.

  I tillegg legges det stor vekt på prosjektskissens kvalitet, plan for gjennomføring av prosjektet, prosjektets relevans for fagområdet i det doktorgradsprogrammet det søkes opptak til og at prosjektet kan gjennomføres innen en nettoramme på tre år.

  De aller fleste ph.d.-programmene har en mal for prosjektskissen som sier noe om hva en skisse bør inneholde. Malen finner du på nettsiden til programmet du søker om opptak på under 'søknad og opptak'.

  Er du usikker på hvordan du skal skrive skissen til ditt forskningsarbeid – ta kontakt med det ph.d.-programmet du søker opptak til.

  Finansiering

  Finansiering er helt avgjørende for å kunne starte på en organisert doktorgradsutdanning. Ph.d.-kandidater har ikke studentstatus i Norge og kan dermed heller ikke få støtte fra Lånekassen.

  De fleste som blir tatt opp ved et ph.d.-program ved OsloMet er ansatt som stipendiater i midlertidige stillinger. Du kan finne ledige stipendiatstillinger på OsloMet sine nettsider. Du kan også inngå en avtale om finansiering gjennom annen arbeidsgiver enn OsloMet.

  Norges forskningsråd gir blant annet støtte til virksomheter i offentlig (Offentlig sektor ph.d.) eller privat sektor (Nærings – ph.d.) der ansatte ønsker å ta en doktorgrad. Bedrifter kan gjennom denne ordningen søke om å få støtte for en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad med opptil 50% av gjeldende stipendiatsats. Ta kontakt med administrativt ansvarlig ved det aktuelle ph.d.-program dersom det er aktuelt for deg og din arbeidsgiver å inngå et slikt samarbeid om nærings- eller offentlig sektor-ph.d.

  Mastergrad

  Mastergraden som danner grunnlag for opptak på ph.d.-program ved OsloMet må normalt være 2-årig (minimum 120 sp). Det kreves gode karakterer fra masterstudiet. Se mer spesifikke opptakskrav på det enkelte ph.d.-programmet.

  Dersom du har utdanning fra utlandet anbefaler vi at du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen. Behandling av godkjenningssaker i NOKUT tar dessverre ofte lang tid. Dersom du ikke har fått svar innen du sender søknaden, legger du ved dokumentasjon på din utenlandske utdanning.

 2. Søknadsprosessen

  Ansettelse som stipendiat og opptak til et ph.d.-program er to adskilte søknadsprosesser. For å kunne søke om opptak på et ph.d.-program ved OsloMet må du være ansatt i en stipendiatstilling eller være finansiert på annen måte som kan dokumenteres.

  Det finnes et eget søknadsskjema som må benyttes for å kunne søke om opptak (se nettsiden til det enkelte program). Hele skjemaet må fylles ut, og det er viktig at du legger ved aktuelle vedlegg som blir bedt om i søknaden. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

  Opptak gjøres av fakultetets/senterets doktorgradsutvalg og baseres på en samlet vurdering av søknaden og ph.d.-prosjektets relevans for det ph.d.-programmet du har søkt på.

  Du tiltrer i stipendiatstillingen først etter at du er tatt opp på et ph.d.-program og dato for oppstart er bestemt.

 3. Studiets oppbygging

  Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudium – 180 studiepoeng. Utdanningen består av en opplæringsdel (emner) på 30 studiepoeng mens hoveddelen av studiet består av et selvstendig forskningsarbeid i aktivt samarbeid med veileder og andre forskere (doktoravhandlingen).

  Emnedelen av forskeropplæringen skal sammen med arbeidet med avhandlingen gi en nødvendig faglig fordypning og bredde.

Nyttige lenker

Nyttige lenker