Informasjon til komitéleder ved HV - Ansatt

Informasjon til komitéleder ved HV

Informasjon til komitéleder ved HV

Her er en oversikt over de mest nødvendige/praktiske oppgavene komitéleder forventes å gjøre ved bedømmelse av doktorgradsavhandlinger ved Fakultet for helsevitenskap.

Som komitéleder er du et fullverdig medlem av komiteen, men har et ekstra ansvar for å organisere komiteens arbeid, samordne komiteens innstilling og avklare arbeidsdelingen mellom komitemedlemmene på disputasen. Husk at du som komileder også har ansvar for å informere eksterne komitémedlemmer om rollen som opponent ved norske doktordisputaser, om sedvaner og tradisjoner knyttet til disputasen og evt. doktormiddagen. Som komiteleder er du også bindeleddet mellom komiteen og fakultetet. 

Kommunikasjon mellom komiteen og kandidat/veiledere skal gå igjennom ph.d.-administrasjonen.

Komitéleder bør gjøre seg kjent med ph.d.-forskriften, retningslinjer for vurdering av graden philosophiae doctor ved OsloMet samt utfyllende retningslinjer for det aktuelle ph.d.-programmet (Helsevitenskap og Atferdsanalyse). 

 1. Når du får avhandlingen tar du kontakt med de to øvrige medlemmene av bedømmelseskomiteen på e-post og avtaler et digitalt møte innen en måned. Sammen skal dere diskutere følgende og komme frem til en tidsplan:
  • Tentativ dato for prøveforelesning og disputas. Tidligst 5 uker etter innstillingsfrist. Det kan ikke være dag før helligdag eller på inneklemte fridager. 
  • Dato for når tema for prøveforelesning sendes fakultetet (senest 3 uker før disputas).
  • Disputas og prøveforelesning skal avholdes på avhandlingsspråket, med mindre bedømmelseskomiteen foreslår et annet språk. 
  • Arbeidsfordeling for det videre arbeidet med å bedømme avhandlingen. Bedømmelseskomiteen skal levere innstilling/rapport i et dokument. Alle medlemmene må ikke skrive alle deler, bruk de to andre medlemmenes faglige styrker. 
   • Forslag til mal 1 
   • Forslag til mal 2
 2. Når datoene og eventuelt språk er bestemt, sendes det per e-post til ph.d.-administrasjonen
  • Innstilling: xx.xx.xx
  • Innsending av tittel for prøveforelesning: xx.xx.xx
  • Disputas: xx.xx.xx
  • Dersom aktuelt: språk
 3. Ph.d.-administrasjonen vil sørge for å booke de nødvendige lokalene for disputasen og lunsj for komiteen.
 4. Det anbefales at man som komitéleder inviterer til en middag med de øvrige komitemedlemmene kvelden før slik at de får snakket sammen om hvordan de skal legge opp disputasen etc. Instituttet bekoster dette. NB: Husk at instituttleder skal forhåndsgodkjenne middagen. Unntaket er når kandidaten er ekstern, da kan du kontakte ph.d.-administrasjonen for nærmere avklaring. Utgiftene til denne middagen skal ikke overstige statens satser (for 2022: 669 kr per person i lokaler utenfor OsloMet). 
 5. På disputasdagen er det forventet at man møter opp i god tid. Eventuelt ekstra behov for utstyr til opponenter må varsles i god tid til ph.d.-administrasjonen.

Kontakt ph.d.-administrasjonen dersom du har spørsmål.