Droppe til innhold

Informasjon til komitéleder ved HV

Her er en oversikt over de mest nødvendige/praktiske oppgavene den interne koordinatoren forventes å gjøre ved bedømmelse av innleverte doktorgradsavhandlinger ved Fakultet for helsevitenskap.

Når komiteen er oppnevnt av fakultetet får du og komiteens medlemmer tilsendt avhandlingen samt andre dokumenter elektronisk. Det innebærer at dere får avhandlingen i pdf-format. Fakultetet trykker ikke opp eksemplarer av avhandlingen før avhandlingen er godkjent av komiteen.

Kommunikasjon mellom komiteen og kandidat/veiledere skal gå igjennom ph.d.-administrasjonen, med unntak av dato for disputas, se under for nærmere informasjon.

Koordinator bør gjøre seg kjent med ph.d.-forskriften, retningslinjer for vurdering av graden philosophiae doctor ved HiOA samt utfyllende retningslinjer for det aktuelle ph.d.-programmet.

 1. Når du får avhandlingen tar du kontakt med de to øvrige medlemmene av bedømmelseskomiteen på e-post. Sammen skal dere komme fram til en tidsplan som passer alle involverte:
  Dato for når innstillingen skal være klar (innen 3 måneder etter at komiteen ble oppnevnt og 5 uker før disputasdato)
  Dato for når tema for prøveforelesning sendes fakultetet (senest 3 uker før disputas)
  Dato for disputas (forutsatt at avhandlingen godkjennes, altså en eventuell dato for disputas). Når det gjelder dato for disputas, kan du gjerne høre med kandidat og veileder(e) om det passer for dem. Hvis datoen ikke skulle passe for veileder og alle medlemmene av komiteen ikke kan andre dager, er det komiteen som har det siste ordet. Prøveforelesninger og disputaser skal ikke legges til dag før helligdag eller inneklemte dager.
 2. Når datoene er bestemt, sendes det per e-post til ph.d.-administrasjonen
  Innstilling: xx.xx.xx
  Innsending av tittel for prøveforelesning: xx.xx.xx
  Disputas: xx.xx.xx

  Disse datoene er kun aktuelle dersom avhandlingen godkjennes til å forsvares i disputas. Prøveforelesning og disputas skal vanligvis legges til samme dag.
 3. Ph.d.-administrasjonen vil sørge for å booke de nødvendige lokalene for disputasen, lunsj for komiteen og dekorasjon av auditorium.
 4. Det anbefales at man som komitéleder inviterer til en middag med de øvrige komitemedlemmene kvelden før slik at de får snakket sammen om hvordan de skal legge opp disputasen etc. Instituttet bekoster dette. NB: Husk at instituttleder skal forhåndsgodkjenne middagen. Unntaket er når kandidaten er ekstern, da kan du kontakte ph.d.-administrasjonen for nærmere avklaring. Utgiftene til denne middagen skal ikke overstige statens satser (for 2019: 606 kr. pr. person, med mulighet til å øke med 50 % dersom måltidet av praktiske årsaker ikke kan inntas internt på OsloMet). Dersom måltidet må inntas utenfor universitetet kan satsen økes med inntil 50%.
 5. På disputasdagen er det forventet at man møter opp i god tid. Eventuelt ekstra behov for utstyr til opponenter må varsles i god tid til ph.d.-administrasjonen.

 

Kontakt ph.d.-administrasjonen dersom du har spørsmål.

chatbot-portlet