Utfyllende retningslinjer for ph.d. i atferdsanalyse - Ansatt

Utfyllende retningslinjer for ph.d. i atferdsanalyse

Utfyllende retningslinjer for ph.d. i atferdsanalyse

Her finner du utfyllende retningslinjer som gjelder deg som tar doktorgrad i atferdsanalyse ved OsloMet.

De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i atferdsanalyse er gitt med hjemmel i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet) av 28. august 2012 (heretter kalt ph.d.-forskriften) samt universitetets felles reglement for graden ph.d. godkjent av studieutvalget ved OsloMet, 16.10.2012. Retningslinjene er vedtatt ved Fakultet for helsevitenskap 23.10.2012.

Virkeområde

Ph.d.-kandidater som har opptak på doktorgradsstudiet i atferdsanalyse ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, plikter å gjøre seg kjent med innholdet i ph.d-forskriften og regelverket for ph.d.-utdanningene ved OsloMet herunder de utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudium i atferdsanalyse.

Ansvaret for ph.d.-utdanningen

Fakultet for helsevitenskap har det faglige og administrative ansvaret for doktorgradsstudiet i atferdsanalyse. Alle enkeltsaker knyttet til doktorgradsstudiet skal adresseres til ph.d-administrasjonen ved fakultetet som vil foreta saksforberedelse for fakultetets doktorgradsutvalg.

Vilkår for opptak

Vilkår for opptak reguleres av § 2-1 i ph.d.-forskriften. For å bli tatt opp til doktorgradsstudiet må søkeren ha fullført bachelor (180 studiepoeng/ECTS) og master (120 studiepoeng/ECTS) eller tilsvarende utdanning. Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket skal være attestert kopi av originalt vitnemål.

Søknad om opptak og formaliteter i forbindelse med opptak

Søknad om opptak på doktorgradsstudiet sendes til Fakultet for helsevitenskap ved ph.d-administrasjonen. Søknadsskjemaet skal være fullstendig utfylt og vedlagt all nødvendig dokumentasjon. Krav til innholdet i søknaden og behandling av søknad om opptak er beskrevet i ph.d.-forskriftens §§ 2.1 – 2.4 samt «Retningslinjer for behandling av søknader om opptak på ph.d.-program» i universitetets felles reglement for graden ph.d. Ufullstendige eller mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Doktorgradsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet avgjør søknader om opptak.

Det er løpende opptak til doktorgradsstudiet i atferdsanalyse. Opptaket formaliseres, i henhold til ph.d.-forskriftens § 2-6, i form av en skriftlig avtale mellom ph.d.-kandidat, veileder(e) og Fakultet for helsevitenskap.

Søkere med bakgrunn fra Forskerlinjen i helsevitenskap som har avlagt opplæringsdelen før søknad om opptak til ph.d.-studiet, er unntatt fra regelen om at 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak, samt unntatt fra regelen om 2 års aldersgrense på emner ved opptaksdato.  Andre søkere som har avlagt deler av opplæringen på OsloMet 12 måneder før opptak kan også unntas fra hovedregelen. Søkere kan likevel bli pålagt å gjennomføre nye emner dersom det er faglig begrunnet i forhold til læringsmålene for ph.d. og prosjektets tematikk og/eller metode. Vurdering om dette gjøres i forbindelse med opptak.

Veiledere og veiledning

Hovedveileder skal ha det faglige hovedansvaret for ph.d.-kandidaten og skal som hovedregel være tilsatt ved OsloMet. I tillegg skal ph.d.-kandidatene som hovedregel ha en medveileder fra OsloMet eller fra annen institusjon. Ved ekstern hovedveileder skal det oppnevnes en medveileder ved OsloMet. Det er fakultetets doktorgradsutvalg som skal godkjenne veiledere.


Ph.d.-kandidaten og veileder(e) skal hver for seg levere årlige framdriftsrapporter som skal vurderes og godkjennes av doktorgradsutvalget ved fakultetet. Veiledning av avhandlingen skal sikre at prosjektet er i samsvar med forskningsetiske rammer og bidra til utforming av problemstillinger og kvalitet i metodene som benyttes.

I hvert semester skal det ved første veiledningsmøte lages en tidsplan for møter og en disposisjon av tiden. Veiledningstimene inkluderer forberedelse, samtale med ph.d.-kandidaten og etterarbeid. Krav til veiledere, veiledningsplikter og rettigheter reguleres av ph.d.-forskriftens §§ 3-1 til 3-3 samt høgskolens felles reglement for graden ph.d.

Organisering av doktorgradsstudiet

Doktorgradsstudiet er et fulltidsstudium som går over tre år eller over 4 år med 25 % pliktarbeid. Forskerutdanningen er todelt og består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng i tillegg til forskningsdelen (avhandlingen) på 150 studiepoeng.

Opplæringsdelen i atferdsanalyse skal støtte opp under ph.d.-kandidatens forskning og kompetanseutvikling. Den består av emner som gir teoretisk og metodologisk skolering til gjennomføringen av avhandlingsarbeidet. Obligatoriske og valgfrie emner er spesifisert i programplanen.

Doktorgradsutvalget vedtok i 2017 at generiske kurs ikke kan inngås som en del av opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal være faglig og metodisk relevant for kandidatens ph.d-prosjekt. Alle kurs i opplæringsdelen skal være på ph.d-nivå og godkjennes av doktorgradsutvalget.

Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Retningslinjene er veiledende for artikkelbaserte avhandlinger. For alle fellesarbeider skal ph.d.-kandidaten levere inn signerte samarbeidserklæringer der ph.d.-kandidatens selvstendige bidrag beskrives.

Avhandlingen skal bestå av et sammendrag (kappe) og artikler. Avhandlingen skal bestå av minst tre artikler. Minst én av avhandlingens artikler skal være antatt for publisering ved innlevering. Sammendraget skal være faglig oppdatert og normalt omfatte 40-70 sider. Ph.d.-kandidaten må være eneforfatter av dette.

Før kandidaten søker om å framstille seg til graden må veileder gjøre en totalvurdering av antall artikler på bakgrunn av ulike forhold som forfatterrekkefølge, publiseringskanaler osv. Hvis veileder(e) er av den oppfatning at flere enn 3 artikler må til for å sikre avhandlingens kvalitet, kan det kreves flere. Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel være førsteforfatter på minst to av artiklene som inngår i avhandlingen. Der ph.d.-kandidaten ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig i datainnsamling, tolkning av resultater og artikkelskriving.

En artikkel som tidligere har vært innlevert og/eller bedømt som del av en doktorgradsavhandling, kan antas til bedømmelse så fremt det med avhandlingen følger en erklæring som beskriver kandidatens selvstendige bidrag i arbeidet med artikkelen. Dette gjelder såfremt øvrige krav til avhandlingen slik de er beskrevet i forskrift og retningslinjer er tilfredsstilt.

Innlevering av avhandling, bedømmelse og sensur

Ved innlevering av avhandlingen skal ph.d.-kandidaten sende inn «Søknad om fremstilling til doktorgradsprøven ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet» med nødvendige vedlegg som beskrevet i ph.d.-forskriftens § 6-1. Dette skal stiles til ph.d-administrasjonen ved fakultetet.

Veileder(e) og fagmiljøet rundt ph.d.-kandidaten skal levere inn forslag til bedømmelseskomité. Forslaget skal begrunnes og vise hvordan komiteen samlet dekker avhandlingens fagfelt. Forslaget utformes på eget skjema og sendes til fakultetets ph.d-administrasjon. I forkant av dette skal de foreslåtte medlemmene være forespurt og ha sagt ja til å sitte i bedømmelseskomiteen. Videre skal hvert enkelt medlem signere en habilitetserklæring som skal legges ved skjemaet med forslag til komité. Det er fakultetets doktorgradsutvalg som oppnevner bedømmelseskomiteen og godkjenner innstillinger fra bedømmelseskomiteer.

Bedømmelse av graden ph.d. i atferdsanalyse reguleres av ph.d.-forskriftens §§ 6-1 til 6-8 samt «Retningslinjer for vurdering av graden philosophiae doctor (ph.d.)» i universitetets felles reglement for graden ph.d.

Graden ph.d. i atferdsanalyse tildeles på grunnlag av:

  • godkjent opplæringsdel
  • godkjent vitenskapelig avhandling
  • godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
  • godkjent offentlig forsvar av avhandling (disputas)

Avhandlingen trykkes i minst 70 eksemplarer i fakultetets standardformat. Kandidaten bør ta kontakt med ph.d-rådgiver ved fakultetet for bistand. Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest 14 dager før disputas.

Kontakt phd-hv@oslomet.no dersom du har spørsmål.