Informasjon til hovedveileder ved HV - Ansatt

Informasjon til hovedveileder ved HV

Informasjon til hovedveileder ved HV

Er du hovedveileder for doktorgradskandidat ved Fakultet for helsevitenskap? Her finner du informasjon.

Dette er en huskeliste med informasjon som er spesielt viktig for hovedveileder i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas.

 • Beskrivelse av krav til avhandling samt prosess knyttet til innlevering av avhandling og disputas finnes i ph.d.-forskriften samt utfyllende retningslinjer for hhv. ph.d. i adferdsanalyse og ph.d. i helsevitenskap.
 • Hovedveileder bør gjøre fakultetets ph.d.-administrasjon oppmerksom på at innlevering av avhandling er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.
 • Forslaget til bedømmelseskomité utformes på eget skjema og sendes sammen med habilitetserklæringer (norsk eller engelsk) til fakultetets ph.d.-administrasjon. Se også utfyllende retningslinjer.
 • Forslaget blir så vurdert av doktorgradsutvalgets-leder. Merk: Komiteen oppnevnes når kandidaten har fått godkjent innleveringen. Fakultetet sender da ut oppnevningsbrev til komiteens medlemmer. Forutfor dette har fakultetet kun kontakt med hovedveileder.
 • Når avhandlingen er levert og bedømmelseskomiteen oppnevnt skal kommunikasjon mellom komiteen og kandidat/veiledere gå igjennom ph.d.-administrasjon. Dette er for å forhindre habilitetsproblemer.
 • Husk at ph.d.-kandidaten kan ha ekstra behov for veiledning ved forberedelse til prøveforelesning og disputas.

Følgende kriterier gjelder ved oppnevnelse av medlemmer

 • Forslåtte komitemedlemmer skal ikke være i samme forskningsgruppe som veiledere.
 • Foreslåtte komitemedlemmer skal ikke ha publisert med kandidaten eller veilederne innen de siste fem årene.
 • Begge kjønn er representert.
 • Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til universitetet.
 • Minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon.
 • Alle medlemmer har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.

Honorering av bedømmelseskomiteens medlemmer

 • Internt medlem/komiteleder - mottar ikke honorar, og oppdrag må avklares med nærmeste leder.
 • Førsteopponent - honoreres med 50 timer, ltr. 75.
 • Andreopponent - honoreres med 45 timer, ltr. 75.

Reise og opphold for bedømmelseskomiteen

Ph.d.-rådgiverne bistår med bestilling av reise (hvis ønskelig) og hotell. Bestilling skjer når bedømmelseskomiteen har levert en positiv innstilling. Når du planlegger og henvender deg til mulige medlemmer ber vi deg huske følgende:

 • Dersom komiteen skal ha medlemmer fra land utenfor Europa ber vi om at du avklarer dette med instituttleder på forhånd på grunn av de ekstra kostnadene dette vil medføre.
 • Fakultetet dekker normalt to netter på hotell, og behov utover dette skal avklares med instituttleder.
 • Fakultetet dekker billigst mulig reise, og behov utover dette skal avklares med instituttleder.

For kandidater med ekstern arbeidsgiver gjelder følgende:

 • henvend deg til ph.d.-rådgiver for mer informasjon.

Forslag til disputasleder

Hovedveileder må foreslå navnet på to mulige disputasledere. Disputasleder oppnevnes av fakultetet og ansvaret består i å lede prøveforelesningen og disputasen. Kravene til disputasleder er som følger:

 • Må være intern, dvs. være ansatt ved Fakultet for helsevitenskap og knyttet til det aktuelle fagmiljøet.
 • Ha doktorgrad.
 • Må ha språkkompetanse på det språket som disputasen gjennomføres på (norsk og/eller engelsk, evt. på et av de skandinaviske språkene)
 • Må ha sagt seg villig til å være disputasleder.
 • Oppdraget honoreres ikke utover ordinær lønn.

Kontakt ph.d.-administrasjonen dersom du har spørsmål.