Etiske vurderinger i internasjonalt samarbeid - Ansatt

Etiske vurderinger i internasjonalt samarbeid

Etiske vurderinger i internasjonalt samarbeid

Etiske vurderinger er en nødvendig og viktig side av internasjonaliseringsarbeidet.

Internasjonalisering innebærer å samarbeide med aktører i og fra ulike deler av verden, også land som skiller seg vesentlig fra Norge når det gjelder styresett, kultur og høyere utdannings- og forskningssystem. OsloMet forholder seg til gjeldende norsk politikk for internasjonalt kunnskapssamarbeid (regjeringen.no), som innebærer samarbeid med prioriterte land over hele verden. Vi kan gjennom en ansvarlig internasjonalisering som ivaretar etiske verdier bidra til å støtte opp under prinsipper for institusjonell autonomi, akademisk frihet, menneskerettigheter og en bærekraftig og rettferdig samfunnsutvikling.

Samtidig kan internasjonalt samarbeid reise flere etiske problemstillinger, og ha potensial til å reprodusere og forsterke utfordringer, lokalt, nasjonalt og globalt. Hvordan sikrer vi fri forskning i samarbeid med land hvor akademisk frihet ikke er et etablert prinsipp? Kan samarbeidet ha negative konsekvenser for partneren eller lokalsamfunnet? Kan informanter eller andre deltakere utsettes for fare, for eksempel dersom samarbeidet omhandler sensitiv tematikk? Skal OsloMet inngå i samarbeid hvor våre ansatte eller studenter deltar i aktiviteter som strider mot profesjonsetiske verdier, f.eks. under feltarbeid eller praksisopphold? Er det fare for at fremmede stater kan utøve negativ kontroll over studenter og forskere på våre campus? 

Etiske prinsipper for internasjonale relasjoner er nedfelt i en rekke nasjonale og internasjonale konvensjoner, lover og retningslinjer. I tillegg skal formaliserte avtaler med samarbeidspartnere, sammen med administrative retningslinjer og prosedyrer, bidra til at etiske prinsipper blir ivaretatt. Det finnes likevel få fasitsvar når det kommer tiI etiske vurderinger i internasjonalt samarbeid; ofte vil det være snakk om avveininger mellom ulike hensyn. Ansatte og studenter som er involvert i internasjonalt samarbeid må selv ha en bevissthet rundt disse problemstillingene. 

Internasjonalt samarbeid ved OsloMet skal være basert på gjensidighet, respekt, rettferdighet og transparens. Menneskerettigheter, akademisk frihet, antikorrupsjon, antidiskriminering og respekt for mennesker, dyr og natur er noen av prinsippene som alltid skal ligge til grunn.  

OsloMet har utarbeidet følgende ressurser som kan være til hjelp ved inngåelsen av internasjonalt samarbeid:

Her finner du lenker til øvrige ressurser som kan være nyttige: