Internasjonale samarbeidsavtaler - Ansatt

Internasjonale samarbeidsavtaler

template.back.to.overview Internasjonale samarbeidsavtaler

Denne siden er ment som en hjelp i prosessen med å inngå internasjonale samarbeidsavtaler innenfor utdanningsfeltet.
 • 1. Hvorfor trenger vi formelle avtaler? 

  Strategi

  Internasjonalt samarbeid skal bidra til å oppfylle målene i OsloMets Strategi og gi økt kunnskap og kompetanse gjennom likeverdig samarbeid og gjensidig erfaringsdeling. På utdanningsfeltet har OsloMet samarbeidsavtaler med mer enn 400 institusjoner verden over. 

  Trygghet og forutsigbarhet

  En formell avtale gir trygghet og forutsigbarhet for alle involverte. Avtalen beskriver samarbeidets art og avklarer gjensidige rettigheter og forpliktelser for institusjonene, studenter og ansatte. Ikke minst sikrer samarbeidsavtalene at studentene våre har et stabilt utvalg med kvalitetssikrede utvekslingssteder å velge mellom

  Nasjonale føringer

  Føringer fra Kunnskapsdepartementet understreker viktigheten av formelle avtaler for å sikre kvaliteten på utvekslingstilbudet. Det understrekes også viktigheten av å se utvekslingsavtaler i sammenheng med forskningssamarbeid der det er hensiktsmessig. 

  Oversikt

  Formaliserte partnerskap gir mulighet for ryddig oversikt over det internasjonale samarbeidet ved OsloMet. Dette er ikke minst viktig med tanke på potensialet for å knytte flere fagmiljøer og ulike aktiviteter til eksisterende partnerskap.

 • 2. Vurdering

  Alle internasjonale avtaler ved OsloMet skal være strategisk forankret og basert på nøye vurderinger av kvalitet, relevans og nytteverdi. Grundige vurderinger tidlig i prosessen sikrer at vi unngår «tomme avtaler» og at de avtaler som inngås vil føre til solide partnersamarbeid. Det er viktig at internasjonal koordinator for ditt institutt kobles på tidlig i vurderingsfasen. Ved behov kan også Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv gi råd.

  Retningslinjene nedenfor gjelder ved inngåelse og fornyelse av alle avtaler om internasjonalt samarbeid ved OsloMet. Unntaket er avtaler som kun omhandler forskning.

  Retningslinjer ved inngåelse og fornyelse av internasjonale samarbeidsavtaler.

 • 3. Utarbeiding av avtaleforslag i dialog med partner

 • 4. Signering

  Avklar signaturmyndighet basert på avtaletype/nivå:

  • Avtaler som inngås på institusjonsnivå undertegnes av rektor, ev. av pro-rektor.
  • Avtaler som inngås på fakultet/instituttnivå undertegnes av dekan.

  Nordplus

  Merk at Nordplus-søknader regnes som avtaleinngåelser og undertegnes av dekan.

  Erasmus+

  Vi er pålagt av EU-kommisjonen å bruke det digitale verktøyet Erasmus+ Dashboard/IIAM for signering av Erasmus+ utvekslingsavtaler. For at denne løsningen skal fungere på en mest mulig smidig måte har utdanningsdirektøren den 9. august 2021 godkjent delegering av signeringsmyndighet for disse avtalene til henholdsvis internasjonale administrative koordinatorer (for avtaler på fakultet/instituttnivå) og Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv (for avtaler på institusjonsnivå). For å ivareta den faglige forankringen av avtalene som tidligere har vært ivaretatt gjennom dekan eller rektors signatur, bes koordinatorene/fakultetene sørge for at administrativ og faglig ledelse på fakultet involveres i arbeidet med fornyelser.

 • 5. Registrering

  Alle nye avtaler og alle fornyelser skal registreres i FS og i P360.

  Registrering i FS

  Fyll ut Nettskjema for registrering av avtaler. Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv vil registrere avtalen i FS basert på informasjon oppgitt i Nettskjema.

  Registrering i Public 360

  Bruk følgende mal: Saksmappe: Fakultet/OsloMet - Internasjonale avtaler – land (eksempel: Fakultet HF – Internasjonale avtaler – Sverige; OsloMet – Internasjonale avtaler - Sverige)  Journalpost: Samarbeidsavtale – ekstern institusjon – avtalekategori - periode (Eksempel: Samarbeidsavtale – Gøteborgs universitet – Erasmus+-avtale – 2014-2021).

 • 6. Forvaltning av eksisterende avtaler og fornyelse av avtaler

  Invester i samarbeidet og hold avtalen levende!

  En signert avtale er et viktig steg i det som forhåpentligvis skal bli et gjensidig sterkt og produktivt partnerskap. Men, for at samarbeidet skal lykkes, kreves også målrettet arbeid, investering og ressurser. Jevnlig dialog med partner og målrettet informasjonsarbeid rettet mot studenter og fagmiljø er viktig for at avtalen skal kunne fungere som et verktøy i internasjonaliseringsarbeidet. 

  Fornye en avtale som er i ferd med å løpe ut?

  Gjennom ApN Forvaltning får avtaleeier beskjed dersom avtalen nærmer seg utløpsdato. Dette skjer første gangen 6 måneder før avtalen går ut. Avtaleeier er den administrative koordinatoren eller den i Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv (KIS) som er registrert som avtaleeier i FS/APN. Frist for å melde om fornyelse til FS-superbruker (KIS), er 1. juni/1. desember.

  Retningslinjer ved inngåelse og fornyelse av internasjonale samarbeidsavtaler og en tett dialog med partner skal legges til grunn i vurderingen av hvorvidt avtalen skal fornyes eller ikke.

  Ved fornying skal avtalen signeres og registreres i tråd med stegene skissert i punkt 4 og punkt 5.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med internasjonale samarbeidsavtaler innen utdanningsfeltet? Kontakt Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv.

Gruppe for internasjonalisering

E-post :