Droppe til innhold

I forskning

I forskning

Avtaler, etikk og jus

Forskningsetikk

Universitetet har ansvar for å sikre at forskningen utføres i samsvar med de rammer som er fastsatt, blant annet i høgskole- og universitetsloven, forskningsetikkloven med forskrift, forvaltningsloven, i vilkår fra eksterne finansieringskilder og i eksterne og interne retningslinjer.

De nasjonale forskningsetiske komiteene har utarbeidet seks retningslinjer som handler om hvordan forskningsetikk kan utøves gjennom god forskningspraksis. God forskningspraksis (etikkom.no).

Innhold

Ansvar

  • Dekaner/senterledere og instituttledere skal kontinuerlig følge opp at rammene overholdes.
  • Den enkelte prosjektleder har et ansvar for at forskningen utføres i samsvar med god forskningsetikk, anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper i faget, og innenfor de rammer som er fastsatt.
  • Veiledere har et spesielt ansvar for å formidle til stipendiater og studenter de forskningsetiske regler som er relevante for faget.
  • Prosjektmedarbeider, studenter og stipendiater har et selvstendig ansvar for å orientere seg i forskningsetiske spørsmål. 

Interne retningslinjer

Det er utarbeidet egne

Lover og eksterne retningslinjer

GDPR - ny lovgivning om personopplysninger - hva betyr det for forskning

De nasjonale forskningsetiske komiteene har laget en egen nettside med spørsmål og svar når det gjelder ny lovgivning om personopplysninger (GDPR) og hva det betyr for forskning.

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg ved  OsloMet har en selvstendig og rådgivende rolle i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet. Det er saker som enten er forelagt av ledelsen ved høgskolen/enkeltpersoner eller har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved universitetet.

Ressurser

Se ressurser innenfor forskningsetikk.

Se Responsible Research and Innovation at OsloMet (RRI@OSOMET)

Se også:

Mer om forskningsetikk

Forskningsetikk på sikresiden.no.

Kontakt


chatbot-portlet