Porteføljestyrte og store prosjekter - Ansatt

Porteføljestyrte og store prosjekter

Porteføljestyrte og store prosjekter

Her får du vite når et prosjekt må porteføljestyres og hjelp til gjennomføring av porteføljestyrte prosjekter og prosjekter som er store i budsjett, omfang og kompleksitet.

Noen prosjekter påvirker OsloMet på en måte som krever koordinering og styring på tvers. Denne koordineringen skjer gjennom porteføljestyring. Et prosjekt må porteføljestyres hvis det treffer på ett eller flere av følgende kriterier:

 • Finansiering: er tildelt sentrale strategimidler
 • Utvikling: krever ressurser utenfor egen enhet (utover normale møter og samhandlingsarenaer)
 • Utrulling: krever en godt planlagt og koordinert utrulling på tvers av OsloMet

OsloMet har en definert porteføljeprosess. Er du usikker på om ditt prosjekt må porteføljestyres eller ikke? Ta kontakt med porteføljekontoret. 

OsloMets prosjektmodell for porteføljestyrte og store prosjekter er basert på Prosjektveiviseren fra Digitaliseringsdirektoratet. Modellen består av faser, beslutningspunkter og styrende dokumenter.

: Illustrasjon av faser og beslutningspunkter i Prosjektveiviseren. Beskrivelse er gitt i teksten under bildet.


Prosjektportalen er OsloMets verktøy for prosjekt og porteføljestyring. Alle porteføljestyrte prosjekter får et eget prosjektområde i portalen. Andre prosjekter kan få et prosjektområde ved behov.

Prosjektportalen
Brukerveiledning for Prosjektportalen

 • Roller

  Et viktig prinsipp i OsloMets prosjektmodell er definerte roller og ansvar. 

  Se beskrivelse av roller og ansvar i store og porteføljestyrte prosjekter.

 • Fase: Behov/Prosjektide/Problem

  Ideer til tiltak kan oppstå i hele organisasjonen. De fleste tiltak løses i den ansvarlige enheten, og blir ikke noe prosjekt. Men, dersom enheten som eier ideen ser at dette kan bli et prosjekt som vil påvirke OsloMet på et mer overordnet nivå, og treffer på ett eller flere av porteføljekriteriene, skal prosjektet vurderes og prioriteres før man starter arbeidet med konseptfasen. Da unngår vi å bruke tid og ressurser på å videreutvikle idéer som overlapper med andre pågående aktiviteter, eller hvor vi på det nåværende tidspunkt ikke har kapasitet til å følge opp.

  For å få vurdert ideen, utarbeider den ansvarlige enheten et Mandat for konseptfase. Normalt settes det på en prosjektleder som koordinerer dette. Foreslått prosjekteier, normalt en avdelings- eller fakultetsdirektør melder saken til Tjenesterådet. Tjenesterådet vurderer mandatet og godkjenner eller avslår at prosjektet går videre til konseptfase (Beslutningspunkt 1). Prosjekter som går videre til konseptfasen får et eget prosjektområde i Prosjektportalen. 

 • Fase: Konsept

  Konseptfasen skal sikre at ledelsen får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om de skal sette i gang et nytt prosjekt og gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av konsept eller løsning.  Avhengig av prosjektets størrelse, kan fasen vare fra noen uker til måneder/år. I konseptfasen jobber man med å: 

  • kartlegge og avklare behov og mål for prosjektet 
  • se på mulig konsepter eller løsninger 
  • definere hva prosjektet skal levere 
  • identifisere prosjektets interessenter, det vil si personer eller grupper av personer som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet 
  • identifisere gevinster
  • estimere kostnader for prosjekt- og driftsfasen og gjøre kost/nytte analyse
  • foreslå sammensetning av prosjektstyre, prosjektteam og evt. referansegruppe
  • identifisere avhengigheter og usikkerheter
  • lage en overordnet plan for prosjektet og en mer detaljert plan for planleggingsfasen

  Arbeidet i konseptfasen skal oppsummeres i en Prosjektbeskrivelse som legges fram for Tjenesterådet. Tjenesterådet godkjenner prosjektbeskrivelsen og overgang til planleggingsfase (beslutningspunkt 2), basert på vedtatte prioriteringsprinsipper fra Porteføljestyret. Dersom prosjektet søker strategimidler, er det Porteføljestyret som godkjenner overgang til planleggingsfasen. Prosjektleders ansvar i konseptfasen utover koordinering og styring av arbeidet er å:

  • koordinere utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen og få den godkjent hos prosjekteier
  • legge inn prosjektegenskaper i Prosjektportalen
  • rapportere status til prosjekteier og porteføljekontoret i Prosjektportalen
  • krysse av fasesjekklisten i Prosjektportalen før overgang til Planleggingsfasen

  Mer informasjon om Konseptfasen fra Prosjektveiviseren

 • Fase: Planlegge

  Planleggingsfasen skal sikre at OsloMet har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før det settes på folk og penger. I denne fasen etableres prosjektorganisasjonen inkludert prosjektstyret (se roller) og planer og strategier for gjennomføring detaljeres. Prosjektleders ansvar i planleggingsfasen utover koordinering og styring av arbeidet er å:

  • etablere prosjektstyret og gjennomføre første prosjektstyremøte i samarbeid med prosjekteier
  • analysere prosjektets interessenter og se på tiltak
  • utarbeide kommunikasjonsplan 
  • opprette en sak i P360, se veiledning
  • oppdatere usikkerhetsanalyse og legge inn usikkerheter i Prosjektportalen 
  • detaljere prosjektleveranser og legge disse inn i Prosjektportalen
  • legge inn gevinster i Prosjektportalen
  • rapportere status til prosjekteier og porteføljekontoret i Prosjektportalen
  • legge inn oversikt over ressursbehov i Prosjektportalen (på sikt)
  • oppdatere Prosjektbeskrivelsen dersom det er endringer i prosjektets kost/nytte-vurderinger
  • krysse av fasesjekklisten i Prosjektportalen før overgang til Gjennomføringsfasen 

  Mer informasjon om Planleggingsfasen fra Prosjektveiviseren 

 • Fase: Gjennomføre

  I gjennomføringsfasen utvikler og ferdigstiller prosjektet sine leveranser. Et prosjekt kan ha en eller flere gjennomføringsfaser. Prosjektleders ansvar i gjennomføringsfasen utover koordinering og styring av arbeidet er å:

  • oppdatere usikkerhetsanalyse og legge inn usikkerheter i Prosjektportalen 
  • rapportere status til prosjekteier og porteføljekontoret i Prosjektportalen
  • oppdatere oversikt over ressursbehov i Prosjektportalen (på sikt)
  • oppdatere Prosjektbeskrivelsen dersom det er endringer i prosjektets kost/nytte-vurderinger
  • forberede arbeidet med overlevering til linje (kommunikasjon, opplæring, dokumentasjon), se mal for overleveringsdokument
  • krysse av fasesjekklisten i Prosjektportalen før overgang til Avslutningsfasen 

  Mer informasjon om Gjennomføringsfasen fra Prosjektveiviseren

 • Fase: Avslutte

  I avslutningsfasen overføres alle leveranser til linjen og prosjektet evalueres og oppsummeres. Prosjektleders ansvar i avslutningsfasen utover koordinering og styring av arbeidet er å:

  • utarbeide Sluttrapport som sendes til Portefoljekontor@365.oslomet.no
  • utarbeide og få godkjent overleveringsdokument 
  • avslutte eventuelle kontrakter og lukke prosjektregnskapet 
  • arkivere nødvendige prosjektdokumenter i P360, se veiledning
  • krysse av fasesjekklisten i Prosjektportalen før prosjektet formelt avsluttes
  • sette prosjektet som avsluttet i Prosjektportalen 

  Mer informasjon om avslutningsfasen fra Prosjektveiviseren

 • Maler