Roller i porteføljestyrte og store prosjekter - Ansatt

Roller i porteføljestyrte og store prosjekter

Roller i porteføljestyrte og store prosjekter

Her finner du en beskrivelse av de viktigste rollene i OsloMets prosjektmodell for store og porteføljestyrte prosjekter.
 • Prosjekteier og prosjektstyre

  Prosjekteieren er utpekt av linjen som overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål. Hvem som skal være prosjekteier avhenger av prosjektets mål og innhold. Til å støtte seg i utøvelsen av prosjektets eieransvar, og for å styrke eierrollen med representasjon fra prosjektets hovedinteresser, kan prosjekteier velge å utnevne et prosjektstyre. Prosjekteier er leder av prosjektstyret.

  Prosjektstyret bør bestå minst bestå av en representant for brukerne av prosjektets leveranser (seniorbruker) og en representant for de som skal gjennomføre prosjektet (seniorleverandør). 

  Prosjekteier, støttet av prosjektstyret, skal:

  • følge opp prosjektets fremdrift og resultater
  • støtte prosjektleder og prosjektteamet i deres gjennomføring av prosjektet 
  • sørge for nødvendige avklaringer og ressurser 
  •  bidra til å sikre hensiktsmessig overføring av prosjektet til drift og forvaltning i linjeorganisasjonen

  Et godt samspill mellom prosjekteier og prosjektstyre er helt avgjørende for en god styring av prosjektet.

  Mer informasjon om prosjekteier og prosjektstyret fra Prosjektveiviseren.

 • Prosjektleder

  Prosjektlederen er prosjektets daglige leder og rapporterer til prosjekteier. Prosjektleder skal sørge for å gjennomføre prosjektet innenfor gitte rammer, som blant annet innebærer å:

  • planlegge
  • delegere oppgaver til resten av prosjektteamet 
  • følge opp aktiviteter, fremdrift og usikkerhet
  • styre alle aspekter av prosjektet. 

  Prosjektlederen skal motivere alle involverte til å bidra til å oppnå prosjektets mål.

  Mer informasjon om prosjektleder fra Prosjektveiviseren.

 • Prosjektdeltaker

  En prosjektdeltaker skal sammen med de andre i prosjektteamet jobbe med definerte prosjektoppgaver. Prosjektdeltakerens rolle er ikke å kjempe for særinteressene til enheten som han/hun kommer fra, men å bidra med nødvendig fagkompetanse. 

  Mer informasjon om prosjektdeltaker fra Prosjektveiviseren.

 • Gevinstansvarlig

  Gevinstansvarlig har det overordnede ansvaret for at prosjektets gevinster blir realisert. Den gevinstansvarlige skal normalt være en leder plassert i den delen av linjeorganisasjonen som skal realisere gevinstene.

  Mer informasjon om gevinstansvarlig fra Prosjektveiviseren.

 • Referansegruppe

  Ikke alle prosjekter trenger en referansegruppe. Dette vil være avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet.

  En referansegruppe er rådgivende, men har ingen direkte makt i prosjektet. Gruppen består ofte av brukerrepresentanter eller fagpersoner som ikke er direkte involvert i prosjektet, men som har verdifull ekspertise og kan gi råd og innspill.

  Referansegruppen kan også fungere som et endringsnettverk ved innføring av nye tekniske løsninger eller arbeidsmetoder ved å fremsnakke prosjektet på sine respektive enheter. 

 • Interessent

  Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater. Typiske interessentgrupper er ledelsen, brukere (studenter og ansatte), utvalg og foreninger, myndigheter, UH-sektoren og andre grupper som vil kunne ha interesser i tilknytning til prosjektet.

  Eksempler på interessenter ved OsloMet.
  Mer om interessenter fra Prosjektveiviseren.
  ​​​

 • Andre roller

  Det er flere andre roller (virksomhetsarkitekt, løsningsarkitekt, produkteier, mm) som kan være aktuelle i et prosjekt. Les mer om andre roller i prosjektveiviseren.