Styrediskusjon om campus Romerike

Nyhetportlet

Logoen til OsloMet

Styrediskusjon om campus Romerike

Universitetsstyret ved OsloMet skal i sitt møte 28. oktober diskutere konseptvalgutredningen som er gjort i prosjektet med ny campus på Romerike. 

17. juni vedtok OsloMet-styret å gå videre med utredning av fire konsepter for ny campus på Romerike.  

Siden da har campusprogrammet jobbet med den formelle konseptvalgutredningen (KVU) som vurderer de fire alternativene opp mot ulike skal- og bør-krav, som blant annet handler om grunnlag for faglig samarbeid, attraktive og praktiske omgivelser, og økonomi.

Basert på konseptvalgutredningen skal styret diskutere hvilket campusalternativ som best bidrar til den faglige og strategiske utviklingen av OsloMet.

Konseptvalgutredningen fra campusprogrammet viser at alternativene med en ny campus på Ahus samsvarer best med kravene, foran alternativene på Lillestrøm og Jessheim. 

Les styrepapirene med utdrag fra utredningsarbeidet her (opengov.com).

Videre behandling

19. og 20. oktober samles rektors ledergruppe sammen med representanter for studentene ved OsloMet for å diskutere resultatet av konseptvalgutredningen. 

Universitetsstyret skal 27. oktober ha et seminar der de blant annet skal forberede diskusjonen i selve styremøtet 28. oktober. 

Fungerende rektor, Nina Waaler, understreker at konseptvalgutredningen er et faglig grunnlag for diskusjon i styret, og at hun vil avvente sin tilrådning i saken.

– Det er viktig for meg å ta med meg innspillene fra ledergruppen og studentrepresentantene, og tilbakemeldingene fra styret, inn i de siste forberedelsene frem mot universitetsstyrets møte 8. desember, sier Waaler. 

Da vil rektor legge frem en vedtakssak for styret der hun fremmer sin anbefaling for beliggenhet av en ny campus på Romerike.