Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Smilende studenter i sola under studiestart på St. hanshaugen.

Søk midler fra Den gode studentopplevelsen

Har du ideer til hvordan studentenes psykososiale læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til programmet Den gode studentopplevelsen er 1. september.

Prioriterer psykososiale læringsmiljøtiltak

I denne søknadsrunden vil programmet bevilge penger til tiltak og prosjekter som bidrar spesielt til det psykososiale læringsmiljøet.

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer. For studentene gjelder det alle forhold som kan ha innvirkning på studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og åpenhet. Den gode studentopplevelsen ønsker å bidra til at studentene har et psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring.

Bakgrunnen for at vi fokuserer på det psykososiale læringsmiljøet, er at flere studentundersøkelser, som Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), over tid er dyster lesning med tanke på studentenes psykososiale forhold knyttet til studiesituasjonen, sier prorektor for utdanning, Nina Waaler.

Pandemien de siste årene har forsterket denne tendensen ytterligere. Den gode studentopplevelsen, styringsgruppen og studentene selv, har derfor vært tydelige på at dette bør være et prioritert område i år.

Under pandemien har også videreutdanningsstudentene hovedsakelig blitt undervist digitalt og vi er interessert i søknader som ser på hvordan digital og fysisk undervisning kan kombineres for å tilby et godt psykososialt læringsmiljø, med fleksibilitet tilpasset den enkeltes jobbkrav og livssituasjon.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. september.
Søknadskjema

Etter at søknadsfristen er utløpt vil programkontoret og programeier gjør en vurdering av alle søknader basert på tildelingskriteriene. I tillegg blir søknadene vurdert av to studenter, styringsgruppen og to eksterne fagpersoner som gir en anbefaling til prioritering.

Prosjekter og tiltak som bevilges midler må kunne starte opp innen utgangen av oktober 2022.

Informasjonsmøte

Vi inviterer alle som vurdere å søke om midler til et åpent informasjonsmøte om søknad og søknadsprosessen. Det er også et eget digitalt møte på Zoom:

Programmet tilbyr også sparring og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen.

Ta kontakt på studentopplevelse@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning.

Les mer