Roller og ansvar i et FoU-prosjekt | FoU-håndbok - Ansatt

Roller og ansvar i FoU-prosjekter

Roller og ansvar i FoU-prosjekter

For å få gjennomført et forskningsprosjekt på en forsvarlig måte er det nødvendig å plassere både ansvar og oppgaver fra ledelse til den enkelte prosjektmedarbeider.
  1. Forskningsansvarlig
  2. Prosjektleders ansvar
  3. Prosjektleders kvalifikasjoner

Forskningsansvarlig

Ifølge universitets- og høgskoleloven er det styret med rektor på styrets vegne som er det øverste ansvarlige organet på høgskolen. Rektor har også det øverste administrative ansvaret. Rektor har derfor det øverste administrative ansvaret for den forskningen som foregår på OsloMet og anses som forskningsansvarlig. Rektor kan delegere oppgaver, men ikke ansvar.

Oppgaver delegeres vanligvis ned til fakulteter og institutter.

Oversikt over forskningsansvarliges rolle og oppgaver.

Prosjektleders ansvar

Prosjektleder er ansvarlig for den daglige driften av sitt FoU-prosjekt.

  • Sjekkliste for FoU-prosjekter inneholder punkter som prosjektleder er ansvarlig for. I medisinske- og helsefaglige forskningsprosjekter er prosjektleder i tillegg ansvarlig for å gjennomføre prosjektet i henhold til forskningsprotokoll godkjent av REK.
  • En student kan ikke være prosjektleder. Studenter må ha med seg en med nødvendig kompetanse til å stå ansvarlig for driften - normalt oppnevnt faglig veileder. Sjekkliste: Behandling av personopplysninger i et studentprosjekt (.DOC) er et skjema med viktige punkter som du som veileder kan bruke for å sjekke om studenten kjenner sine plikter og at han/hun bruker opplysningene korrekt.
  • I store prosjekter med mange deltakere, vil det være naturlig å etablere en prosjektgruppe.
  • Flere av punktene i sjekklisten kan delegeres fra prosjektleder til prosjektmedarbeidere.  Det vil være hensiktsmessig å avtale ansvar- og oppgavefordeling før prosjektet starter.
  • Ved uenighet i prosjektet, har prosjektleder det avgjørende ordet, i samråd med forskningsansvarlig, eller den som har fått delegert denne oppgaven fra forskningsansvarlig.

Prosjektleders kvalifikasjoner

Prosjektleder må ha så mye faglig og vitenskapelig kompetanse at det aktuelle forskningsprosjektet blir gjennomført på en forsvarlig måte. Doktorgradskompetanse kan bli satt som et kvalifikasjonskrav, dog avhengig av prosjektets egenart.

Studenter kan ikke være prosjektledere. I utdanningsprosjekter til og med mastergrad skal veileder være prosjektleder.