Retningslinjer mot trakassering - Ansatt

Retningslinjer mot trakassering og mobbing

Retningslinjer mot trakassering og mobbing

OsloMet – storbyuniversitetet har vedtatt disse retningslinjene mot trakassering 6. juni 2019.

OsloMet skal være et profesjonelt, inkluderende og innovativt universitet som bygger på verdiene nyskapende, mangfoldige og lærende. OsloMet ønsker studenter og ansatte som er bevisste på sine roller og de forventninger som stilles. Studie- og arbeidsmiljøet ved universitetet skal være trygt og bidra til trivsel. Studenter og ansattes rettigheter og frihet skal respekteres og ivaretas.   

Retningslinjene mot trakassering skal være et verktøy til etisk refleksjon, et supplement til eksisterende lovverk og retningslinjer, og stille krav og forventinger til studenter og ansatte ved universitetet. Trakassering og medvirkning til trakassering, herunder seksuell trakassering, er forbudt ved utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser. Vernet mot trakassering er lovfestet i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Det er trakassering når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.  

Retningslinjene skal inngå i et overordnet etisk regelverk for OsloMet, og gjelder i alle faglige og sosiale situasjoner i universitetets regi, både på og utenfor universitetet. Eksempler på situasjoner er praksis, utveksling, feltarbeid og konferanser.   

Retningslinjene omfatter studenter, ansatte, innleid personell og besøkende. Disse skal være kjent med, og opptre i henhold til følgende punkter:   

  • Å være mangfoldige er en av OsloMets kjerneverdier. Mangfold handler om inkludering, aksept og respekt for hverandres ulikheter og individuelle grenser.
  • Vi skal fremme og oppfordre til ulike syn, og ha en kultur der enkeltmennesker er trygge på at uenighet ikke går på bekostning av menneskeverd og helse. Det skal være rom og mulighet for å gi tilbakemeldinger på språkbruk, kommentarer, handlinger og atferd, og ansatte og studenter skal være åpne for denne type tilbakemelding.  
  • Ingen form for maktmisbruk, mobbing, trakassering, diskriminering, utilbørlig atferd, rasisme eller seksuell trakassering skal forekomme.
  • Studenter og ansatte skal vise respekt for hverandres personlige og faglige integritet, og skal avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan innebære angrep på den andre parts verdighet. Krenkende, skremmende, fiendtlig, ydmykende, nedverdigende eller plagsom atferd skal ikke finne sted.
  • Ansatte skal være særlig bevisst på den maktasymmetri som oppstår i relasjon til studenter. Ledere skal være gode rollemodeller og være seg særlig bevisst på den maktasymmetri som oppstår i relasjon til underordnede.  
  • Studenttillitsvalgte, faddere, mentorer har et særskilt ansvar for å reflektere rundt sin rolle og posisjon i møte med studenter.
  • Hvis det innledes private relasjoner som kan sette den profesjonelle relasjonen på prøve eller som er uforenlig med opprettholdelsen av en slik, så plikter en å informere sin leder eller studieansvarlig om dette på et tidlig tidspunkt.  

Alle studenter og ansatte har et ansvar for å si fra ved brudd på retningslinjene. Les mer om hva varsling er og hvordan du kan varsle. Gjengjeldelse skal ikke forekomme.  Brudd på retningslinjene vil få konsekvenser med hjemmel i universitets- og høgskoleloven og statsansatteloven.   

Ledere ved OsloMet – storbyuniversitetet har hovedansvar for at retningslinjene er kjent, blir fulgt opp, og at brudd blir meldt og fulgt opp. Dette ansvaret gjelder også andre interne og eksterne aktører som har ansvar for arrangementer og aktiviteter der studenter eller ansatte deltar.