Pensjon | Lønn og refusjoner - Ansatt

Pensjon

Pensjon

Her finner du informasjon om pensjon og dine pensjonsrettigheter.

Som ansatt i staten er du, om du har minst 14 arbeidstimer pr. uke, omfattet av den lovfestede tjenestepensjonsordningen i Statens pensjonskasse (spk.no).

Opplysninger om rettigheter knyttet til folketrygden, kan du få ved å henvende seg til ditt lokale trygdekontor, eller ved å gå inn nettsidene til NAV.

 • Alderspensjon

  Fra fylte 67 år har du som ansatt ved universitetet rett til alderspensjon fra Statens Pensjonskasse og fra folketrygden.

  Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (nav.no), og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år.

  For å få pensjon fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden – denne må du selv søke om.

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

  Avtalefestet pensjon er en førtidspensjonsordning for statsansatte og lærere mellom 62 og 67 år. Vilkårene for AFP varierer ut i fra alder:

  AFP for deg mellom 62 og 65 år

  Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordningen i statlig sektor for de mellom 62 og 65 år. I perioden fra 62 til 65 år er det derfor NAV som beregner og utbetaler pensjonen din.

  AFP for deg mellom 65 og 67 år

  Når du fyller 65 år, er det Statens pensjonskasses regler for beregning av AFP som gjelder. Har du tatt ut AFP før fylte 65 år, og folketrygdens beregning er høyere enn vår, vil du imidlertid ikke gå ned i pensjon.

  Se også nav.no - AFP i offentlig sektor

 • Uførepensjon

  Må du redusere din stillingsprosent på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år. 

  Etter ett års sykmelding kan alle statsansatte søke om uførepensjon.

  Ved langtidssykmelding bør det søkes om slik pensjon i god tid. Behandlingstiden er ca. fire måneder. Du må huske å melde fra til din nærmeste leder / saksbehandler om at søknaden er sendt.

  Uførepensjon kan være midlertidig eller varig.

  Søknad om uførepensjon kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt.

 • Ektefelle-, etterlatte- og barnepensjon

  Ektefellepensjon er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem i Statens pensjonskasse dør.

  Du har rett til pensjon hvis ektefellen din dør ett år eller mer etter ansettelsen i en stilling som ga rett til medlemskap i Statens pensjonskasse

  Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

  Etterlattepensjon er pensjon som kan ytes til ansattes ektefelle og barn (spk.no).

  Barnepensjon er en rett for barn under 20 år dersom en av foreldrene dør og avdøde er medlem hos Statens pensjonskasse.

 • Seniortilbud til OsloMet-ansatte