Organisering av innovasjonsarbeidet - Ansatt

Organisering av innovasjonsarbeidet

Organisering av innovasjonsarbeidet

Organisering av innovasjonsarbeidet skal bidra til at OsloMet realiserer sitt innovasjonspotensiale og skaper samfunnsforbedringer.

I en verden i rask endring blir innovasjon for å løse samfunnets utfordringer stadig viktigere. Mens man tidligere anså utdanning og forskning som universitetets rolle, stilles det i dag krav og forventninger om at institusjonen også skal bidra til at idéer og forskningsresultater kommer til anvendelse i samfunnet. I så måte er OsloMet forpliktet til å skape samfunnsforbedringer. Tilrettelegging er nødvendig for at resultater, idéer og kunnskap skal overføres til samfunnet på en enkel måte. 

OsloMet sitt innovasjonsarbeid har fått økt oppmerksomhet og prioritet i organisasjonen de siste årene, godt hjulpet av den generelle utviklingen i UH-sektoren. I desember 2020 vedtok OsloMets styre innovasjon som et prioritert formål i perioden 2022-2024. Denne satsingen la grunnlaget for en organisering av universitetets innovasjonsarbeid. 

 • Pro-rektor for samfunnsforbedringer og samarbeid

  OsloMet sin pro-rektor for samfunnsforbedringer og samarbeid har et overordnet ansvar for universitetets innovasjonsarbeid, og skal bidra til samfunnsforbedringer (impact). Pro-rektoren har ansvaret for samarbeidsrelasjoner og partnerskap med arbeidslivet- og næringsliv, ideell sektor og offentlige myndigheter. Gjennom sitt arbeid skal prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid være en vesentlig bidragsyter til at OsloMet utvikler en kultur for å skape innovasjon og samfunnsforbedringer med utspring i forskning, faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

  Prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid leder OsloMets innovasjonsforum. Vedkommende har også et koordinerende og helhetlig ansvar for OsloMets arbeid med bærekraft og grønn omstilling. 

  Prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid rapporterer til rektor, og samarbeider tett med prorektor for FoU og prorektor for utdanning. Prorektors har ingen egen divisjon eller stab, men jobber tett med en spesialrådgiver, den sentrale innovasjonsgruppen og øvrige relevante miljøer ved universitetet. 

 • Innovasjonsforum

  OsloMets innovasjonsforum ledes av prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid. Innovasjonsforum er et rådgivende og koordinerende forum for innovasjon ved OsloMet. Forumet skal drøfte og fremme forslag til universitetets visjon og ambisjon for innovasjon, og være en sentral aktør i utformingen av innovasjonsarbeidet- og systemet på OsloMet. 

  Innovasjonsforumet skal bidra til samspillet mellom fakulteter/sentre og fellesadministrasjonen for å sikre etablering av lokale og sentrale støttetjenester for innovasjon.

  Forumet består av fakultetenes prodekaner for innovasjon, senterlederne ved SPS og SVA, en studentrepresentant, utdanningsdirektør, forskningsdirektør, leder for innovasjonsgruppen og en innovasjonsekspert. 

  Den sentrale gruppen for innovasjon v/Avdeling for FoU er sekretariat for innovasjonsforum.

 • Den sentrale innovasjonsgruppen

  Den sentrale gruppen for innovasjon v/Avdeling for FoU leder det praktiske arbeidet med å utvikle innovasjonsarbeidet ved OsloMet, inkludert et støttesystem for ansatte og studenter slik at gode idéer kommer til anvendelse i samfunnet.  
  Innovasjonsgruppen bruker mesteparten av sin tid på både å bygge selve støttesystemet for innovasjon og å bistå i kommersielle og ikke-kommersielle innovasjonsprosesser. Dette innebærer blant annet:

  • Vurdering av innovasjonsidéer (Disclosure of Invention–DOFI)
  • Avklaring og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR); patentsøknader; forhandlinger og lisensieringsavtaler
  • Kommersialisering
  • Eksternfinansiering av innovasjonsprosjekter

  Den sentrale innovasjonsgruppen yter lederstøtte og bidrar i strategiprosesser; driver kulturbygging på institusjonen og utvikler hvordan universitet skal jobbe med innovasjon i offentlig sektor og sosial innovasjon i samarbeid med fakultet og sentre. 

  Den sentrale innovasjonsgruppen jobber tett med prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, og andre etablerte innovasjonsenheter på fakultet og sentre. 

 • Juridisk gruppe

  Sentral juridisk gruppe støtter universitetets innovasjonsarbeid knyttet til både kommersielle og ikke-kommersielle prosesser. Juridisk gruppe bistår i innovasjonsprosesser med avklaring og beskyttelse av immaterielle rettigheter (IPR); patentsøknader; forhandlinger og lisensieringsavtaler.

 • Innovasjonsnettverk med rådgivere fra lokalt og sentralt nivå

  Innovasjonsnettverket består av forsknings- og innovasjonsrådgivere fra fakultet, sentre og den sentrale innovasjonsgruppen. Innovasjonsnettverket er en arena for deling av kunnskap og beste praksis på tvers av universitetet. Nettverket identifiserer ideer og mulige innovasjonsprosjekter i tidlig fase. 

  Den sentrale gruppen for innovasjon v/Avdeling for FoU er koordinator for innovasjonsnettverket, og kaller inn til nettverkets møter.