Inneklima | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Inneklima

Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivitet. OsloMet søker å legge til rette for et godt inneklima for alle.

Helse og inneklima

For de aller fleste innebærer ikke inneklimaet noen helseutfordringer, mens andre opplever ulike plager knyttet til dette. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet, og eventuelle symptomer kommer vanligvis etter en tid, øker i styrke utover dagen og avtar gradvis etter at du har forlatt lokalene. Opplevelse av ubehag påvirkes av flere faktorer.

Symptomer som kan relateres til inneklimaet:

 • Hodepine
 • Hudplager
 • Slimhinneirritasjoner i øyne, nese og hals
 • Luftveisplager som astma eller hyppige luftveisinfeksjoner
 • Trøtthet eller uopplagthet som også kan gi konsentrasjonsvansker.

Inneklimaet påvirkes av flere ting. Viktige faktorer er ventilasjon, temperatur, luftkvalitet, renhold, støy og belysning.

 • Hva kan du gjøre for et godt inneklima

  • Sørge for å ha det ryddig på arbeidsplassen slik at renholder kommer lett til
  • Ha minst mulig papirer og tekstiler på kontoret,
  • Skru av tekniske hjelpemidler (PC, etc.) når disse ikke er i bruk,
  • Rydde opp etter deg i fellesarealer og på møterom,
  • Vise hensyn dersom noen er allergiske

  Dersom du opplever helseplager du mener kan skyldes inneklimaet, må du ta det opp med din leder. Det gjelder også dersom andre ansatte rundt deg må vise spesielle hensyn, f.eks. ved allergier av forskjellig slag.

  Ved mangelfullt renhold, svikt i ventilasjonen eller kaldt/varmt kontor kan du henvende deg til brukerstøtte i eiendom (BiE).

 • Hva gjør avdeling for eiendom?

  Avdeling for eiendom sørger for

  • velfungerende ventilasjonsanlegg
  • tilfredsstillende renhold
  • god luftkvalitet og riktig temperatur
  • kartlegging og tiltak når forholdene krever det
 • Ventilasjon

  Ventilasjonen i kontorer, klasserom og møterom er tilpasset et forventet antall personer i rommet. Det påvirker både luft og temperatur. Er det færre personer enn forventet, blir det kaldt. Er det flere personer enn beregnet i rommet, blir det varmt og luften oppleves fort tett og innestengt.

  OsloMets ventilasjonsanlegg går vanligvis i tidsrommet kl. 07.00-16.30.

  Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften og tilføre frisk og ren luft. Personer med astma- og allergisykdommer er spesielt sårbare, men også andre vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

 • Temperatur

  For høye eller lave temperaturer på arbeidsplassen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, ytelse trøtthet og hodepine.

  Arbeidstilsynet anbefaler at lufttemperaturen på arbeidsplassen holdes under 22 °C i de årstidene da det er behov for oppvarming av arbeidslokalene. Individuell reguleringsmulighet må tilstrebes. Det finnes ingen absolutte temperaturgrenser i arbeidsmiljølovgivningen. Arbeidsgiver må hele tiden vurdere om arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig».

  I perioder med hurtige temperatursvingninger ute, oppleves ofte avvikende innetemperatur. Det kan skyldes tregheter i ventilasjonsanleggene.

 • Luftkvalitet og luktplager

  Personer med astma, allergi eller annen miljøoverfølsomhet vil ofte reagere på forskjellige lukter eller partikler i luften. Mange reagerer på parfyme og lukt fra planter. Alvorlighetsgraden kan variere fra lette symptomer til at man føler seg helt utslått.

  Av hensyn til allergikere er det ikke tillatt med kjæledyr i OsloMets bygg (gjelder ikke førerhund). 

  Si ifra til din leder dersom du plages av lukter i arbeidsmiljøet eller har allergier som krever at det tas spesielle hensyn.

 • Renhold

  De fleste ansatte vil ha en ren og trivelig arbeidsplass. Godt og riktig renhold av bygget er nødvendig for at inneklimaet skal være godt for personer med astma- og allergisykdommer eller andre overfølsomhetssykdommer. 

  Alle overflater må kunne rengjøres tilfredsstillende, særlig er dette viktig for gulv.

  Materialer med stor overflate som tepper, bokhyller, tekstiler og lydabsorbenter kan også lagre støv og kjemiske stoffer. Det er vanskelig å utføre godt renhold i kontorer med mye papirer, bøker og/eller tekstiler.

  OsloMet bruker kun parfymefrie hygieneprodukter og rengjøringsprodukter. 

  Behov for tilrettelagt renhold som følge av helseplager, meldes via leder.

  Du kan lese mer om renhold og avfallshåndtering ved OsloMet her.

 • Støy

  Støy er definert som uønsket lyd, og dermed er det individuelle forskjeller som avgjør om man har et støyproblem eller ikke. Støy oppleves slitsom og kan føre til helseplager over tid, selv om støyen i seg selv ikke er så høy at den gir hørselsskade.

  Hørselshemmede plages i større grad enn andre av bakgrunnsstøy og all annen støy. Støyen gjør det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. For brukere av høreapparat kan lang etterklangstid være særlig plagsomt.

  Lyder som oppfattes som gode (f.eks. musikk) kan bidra til økt trivsel, og økt trivsel er bra for helsen. Men det som noen opplever som godt, kan ha motsatt virkning på andre. Lyder som ikke oppleves som gode, er støy.

 • Belysning

  Belysningen skal skape funksjonelle, ergonomiske og miljøtilpassede arbeidsplasser, der det også tas hensyn til hvert enkelt individs behov og forutsetninger.

  For at mennesker skal arbeide effektivt, nøyaktig og trygt, må det sørges for nok lys, enten i form av dagslys eller elektrisk lys, eller helst en kombinasjon.

  Mennesket er skapt for å være ute og trenger naturlig lys. Hjernen er blant annet innstilt på skiftninger av lyset ute i naturen og gir signaler til kroppen om å forholde seg til det.

  Behovet for god belysning øker betraktelig med alderen. Det er derfor viktig å lett kunne tilpasse lysforholdene til den enkelte.

 • Husordensregler

  • Det er ikke tillatt å ta med hunder i byggene (gjelder ikke førerhunder eller servicehunder)

  • Det er ikke tillatt å ta med sykler inn i byggene

  • Røyking skal skje i god avstand fra inngangspartier. Se etter anviste plasser

  • Tenk miljø, bruk utplasserte avfallsstasjoner

 • Ekstern informasjon

  Arbeidstilsynets temasider

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Intern informasjon