Retningslinje for sentrale støttefunksjoner | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Retningslinje for sentrale støttefunksjoner i HMS-arbeidet

Retningslinje for sentrale støttefunksjoner i HMS-arbeidet

HMS-retningslinjer for sentrale støttefunksjoner i HMS-arbeidet.

Formål

Retningslinjen skal sikre tydeliggjøring av støttefunksjonenes ansvar og oppgaver innen HMS. Retningslinjen beskriver hvilke hovedarbeidsområder enheter i fellesadministrasjonen har innen HMS, og skal legge til rette for god samhandling med linjeorganisasjonen.

Omfang

Retningslinjen omfatter hele virksomheten.

Ansvar

Avdeling for eiendom har et overordnet ansvar for universitetets fysiske arbeidsmiljø, herunder også sikkerhet, beredskap og forebyggende brannvern. Avdeling for eiendom har også ansvar for universitetets ivaretakelse av hensynet til ytre miljø.

Avdeling for HR er universitetets overordnete kompetansesenter innen opplæring og innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette gjelder også oppfølging av enkeltmedarbeidere.

Avdeling for studier, studiekvalitet og internasjonalisering har ansvar for studentenes læringsmiljø (UH-loven § 4-3).

Oppgaver

Avdeling for eiendom

Oppgaver som er lagt til Avdeling for eiendom:

 • sikkerhet i bygg
 • brannvern og branndokumentasjon
 • universell utforming
 • ytre miljø
 • el-sikkerhet
 • avfallsordninger
 • planlegging og gjennomføring av byggesaker
 • oppfølging av byggherreforskriften
 • drift, utbedring og vedlikehold av bygningsmassen (eksempelvis ventilasjon, renhold, brannforebygging og universell utforming), herunder også inneklimamålinger og annen kartlegging av fysisk arbeidsmiljø
 • etablering, vedlikehold og tilpasning av arbeidsplasser, lokaler og utstyr
 • forberedelse av saker til AMU
 • rapportering om eget arbeid i HMS-årsrapport
 • nettinformasjon innen sine ansvarsområder

 Avdeling for eiendom skal også

 • etablere samordningsavtaler innenfor sine ansvarsområder (aml § 2-2)
 • kontrollere at eksterne firma, som OsloMet leier inn, har tilfredsstillende system for HMS i tråd med gjeldende regelverk
 • følge opp avvik innen sine ansvarsområder

Avdeling for HR

Oppgaver som er lagt til Avdeling for HR:

 • medarbeiderundersøkelser
 • lederopplæring innen HMS
 • opplæring for ansatte innen ulike HMS-områder tilpasset enhetenes behov
 • helse- og velferdsordninger for ansatte
 • hovedkontakt for bedriftshelsetjenesten
 • forberedelse av saker til AMU
 • utarbeidelse av sykefraværsstatistikker
 • rapportering om eget arbeid i HMS-årsrapport
 • nettinformasjon innenfor sine HMS-områder

Avdeling HR skal også utvikle og følge opp felles rutiner og lik praksis på følgende HMS-områder:

 • opplæring og introduksjon av nyansatte
 • tilrettelegging for enkeltmedarbeidere
 • arbeidsplassvurderinger
 • innmelding av yrkesskader til NAV og SPK for ansatte

I tillegg kan avdeling for HR bistå med særskilt tilrettelegging for arbeidstakere som ikke kan fortsette i sitt vanlige arbeid og der enheten selv ikke har mulighet til å gjennomføre dette.

Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

Avdeling for studier skal

 • følge opp avvik som gjelder studenter
 • utvikle nettinformasjon om studenters rettigheter ved skade/ulykke

Kontakt

Kontakt