Forskningsetisk utvalg - Ansatt

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

Styret for universitetet har fastsatt at OsloMet skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Det behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved universitetet.

Forskningsetisk utvalg fungerer som Redelighetsutvalg for OsloMet. Mandat og retningslinjer er sist revidert og godkjent ved rektorbeslutning 16.05.2024

 • Mandat

  Forskningsetisk utvalg er redelighetsutvalg for OsloMet, jf. Forskningsetikklovens § 6.

  Forskningsetisk utvalg skal være underlagt rektor og rapporterer til rektor. Rektor delegerer myndighet til utvalget i følgende saker:

  (1) Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet, som har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på slike normer ved universitetet.

  Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon, i tråd med OsloMets retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og vitenskapelig uredelighet.

  (2) I tillegg til å behandle enkeltsakene skal utvalget bidra til at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskning ved OsloMet og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene ved å:

  • bidra med innspill til undervisning/opplæring i forskningsetiske spørsmål ved OsloMet
  • på ledelsens anmodning gi råd om forskningsetikk knyttet til OsloMets forskning
  • når det ser behov for det, fremme forslag til tiltak som skjerper bevisstheten om forskningsetiske spørsmål blant OsloMets ansatte og studenter.

  Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål.

  Utvalget oppnevnes for fire år av gangen.

 • Sammensetning

  Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter:

  • Ekstern leder (jurist).
  • To eksterne UF-representanter med betydelig relevant forskningserfaring. Nestleder for utvalget oppnevnes blant en av disse.
  • Tre eksterne vararepresentanter, UF.
  • To interne UF-representanter med to vararepresentanter.

  Prorektor for forskning og utvikling eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

 • Retningslinjer

 • Medlemmer i Forskningsetisk utvalg

  Den 29.06.2021 ble følgende medlemmer og varamedlemmer til Forskningsetisk utvalg oppnevnt og gjenoppnevnt for perioden 31.07.2021 til 31.07.2025.

  Leder for utvalget

  Vararepresentanter for eksterne UF-tilsatte er:

  Interne UF-representanter er:

  Vararepresentant for interne UF-tilsatte er:

 • Kontakt