Forskningsetisk utvalg - Ansatt

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

Styret for universitetet har fastsatt at OsloMet skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Det behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved universitetet.

Forskningsetisk utvalg fungerer som Redelighetsutvalg for OsloMet.

 • Mandat

  i) Forskningsetisk utvalg skal være underlagt rektor og rapporterer til rektor.

  ii) Rektor delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker:

  (1) Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som

  • har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen og  
  • er forelagt av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder, og av enkeltpersoner.

  Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

  (2)  Utvalget skal arbeide for at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskning ved OsloMet og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål.

  Utvalget skal:

  • bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på alle nivåer ved OsloMet,
  • rådgi om forskningsetikk knyttet til OsloMets forskning
  • fremme forslag til tiltak som skjerper bevisstheten om forskningsetiske spørsmål blant OsloMets ansatte og studenter.
 • Sammensetning

  Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter: 

  a) Ekstern leder (jurist)

  b) 2 eksterne UF-representanter med betydelig relevant forskningserfaring. Nestleder for utvalget oppnevnes blant en av disse.

  c) 3 eksterne vararepresentanter, UF

  d) 2 interne UF-representanter med én vararepresentant

  Prorektor for forskning og utvikling eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

 • Retningslinjer

 • Medlemmer i Forskningsetisk utvalg

  Den 29.06.2021 ble følgende medlemmer og varamedlemmer til Forskningsetisk utvalg oppnevnt og gjenoppnevnt for perioden 31.07.2021 til 31.07.2025.

  Leder for utvalget

  Vararepresentanter for eksterne UF-tilsatte er:

  Interne UF-representanter er:

  Vararepresentant for interne UF-tilsatte er:

 • Meldeskjema

  • Ved behov for tilsending av meldeskjema (.doc), ta kontakt med sekretær for Forskningsetisk utvalg, Tor Even Marthinsen.
  • Skjema skal sendes dekanen/senterleder ved det aktuelle fakultet/senter.
 • Kontakt

  Forskningsetisk utvalgs  sekretær: Tor Even Marthinsen