Forskningsetisk utvalg - Ansatt

Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utvalg

Styret for universitetet har fastsatt at OsloMet skal ha et Forskningsetisk utvalg på institusjonsnivå. Det behandler enkeltsaker hvor det er mistanke om vitenskapelig uredelighet eller brudd med god vitenskapelig praksis ved universitetet. Forskningsetisk utvalg skal også bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på alle nivå ved OsloMet.

Utvalget skal gi råd om forskningsetikk knyttet til OsloMet sin forskning og fremme forslag til tiltak som skjerper bevisstheten om forskningsetiske spørsmål blant OsloMet sine tilsatte og studenter.

Utvalget skal behandle og kommentere enkeltsaker knyttet til vitenskapelig ærlighet som har sitt utspring i konflikter eller klager i forbindelse med mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved universitetet, og som er forelagt ledelsen ved universitetet, dekan/senterleder eller av enkeltpersoner.

Utvalget skal også arbeide for at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskningen ved OsloMet og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orienterte om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål. Forskningsetisk utvalg fungerer som Redelighetsutvalg for OsloMet.

Kontakt

Forskningsetisk utvalgs  sekretær: Tor Even Marthinsen

Kontaktperson forskningsetikk: Anne Bjørtuft

Det er vedtatt at Forskningsetisk utvalg skal ha følgende mandat og sammensetning:

Mandat

i) Forskningsetisk utvalg skal være underlagt rektor og rapporterer til rektor.

ii) Rektor delegerer myndighet til utvalget i følgende enkeltsaker:

(1) Utvalget skal behandle og gi uttalelse i enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet som

  • har sitt utspring i konflikter eller klager knyttet til mistanke om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis ved høgskolen og  
  • er forelagt av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder, og av enkeltpersoner.

Utvalgets uttalelser skal være skriftlige og inneholde en begrunnet vurdering med konklusjon.

(2)  Utvalget skal arbeide for at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for forskning ved OsloMet og retningslinjer utformet av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål.

Utvalget skal:

  • bidra til at forskningsetiske spørsmål inngår som en del av opplæringen på alle nivåer ved OsloMet,
  • rådgi om forskningsetikk knyttet til OsloMets forskning
  • fremme forslag til tiltak som skjerper bevisstheten om forskningsetiske spørsmål blant OsloMets ansatte og studenter.

Sammensetning

Forskningsetisk utvalg skal ha fem representanter: 

a) Ekstern leder (jurist)

b) 2 eksterne UF-representanter med betydelig relevant forskningserfaring. Nestleder for utvalget oppnevnes blant en av disse.

c) 3 eksterne vararepresentanter, UF

d) 2 interne UF-representanter med én vararepresentant

Prorektor for forskning og utvikling eller den vedkommende bemyndiger er sekretær for utvalget.

Retningslinjer

Universitetets styre  har fastsatt retningslinjer som skal gjelde for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved OsloMet

Medlemmer i Forskningsetisk utvalg

Den 29.06.2021 ble følgende medlemmer og varamedlemmer til Forskningsetisk utvalg oppnevnet og reoppnevnt for perioden 31.07.2021 til 31.07.2025.

Leder for utvalget

Ekstern leder og jurist: Professor Harald Irgens-Jensen – Institutt for privatrett, UiO.

Vara leder: Professor Kristin Bergtora Sandvik – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

Eksterne UF-representant: Førsteamanuensis Hanne Løvdal Gulseth – Fagdirektør forskning, FHI/Nestleder REK sør-øst C.

Ekstern UF-representant: Professor Katrine Fangen – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Vararepresentanter for eksterne UF-tilsatte er:

Interne UF-representanter er:

Vararepresentant for interne UF-tilsatte er:

Meldeskjema

  • Ved behov for tilsending av meldeskjema, ta kontakt med sekretær for Forskningsetisk utvalg, Tor Even Marthinsen, eller kontaktperson for forskningsetikk i FoU-avdelingen, Anne Bjørtuft.  
  • Skjema skal sendes dekanen/senterleder ved det aktuelle fakultet/senter.