Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet - Ansatt

Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

Regler for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

Universitetets styre har fastsatt følgende retningslinjer som skal gjelde for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved OsloMet.

Fastsatt av styret 15. desember 2017.

 • 1. Grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet

  a) Påstander og mistanker om vitenskapelig uredelighet skal undergis en forsvarlig og betryggende behandling i tråd med forvaltningsloven og annet relevant regelverk.

  b) En person som anklages for vitenskapelig uredelighet anses uskyldig inntil eventuell bevisovervekt tilsier en motsatt konklusjon (krav om klar sannsynlighetsovervekt). En nærmere presisering av dette skal foretas med henvisning til gjeldende regelverk fastsatt av Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (Vedtatt av De nasjonale forskningsetiske komiteer).

  c) Saksbehandlingen skal gjennomføres slik at den sikrer forsvarlig fremdrift og håndtering av den enkelte sak og beskytter både innklagede og innklager i samsvar med rimelige hensyn til personvern.

  d) Enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet kan forelegges av ledelsen ved høgskolen, dekan/senterleder og av enkeltpersoner. En person som mistenkes, som det innkommer påstander om, eller som innklages for vitenskapelig uredelighet, skal varsles om dette, gis rett til innsyn i grunnlaget for saken og ha rett til å uttale seg, herunder ved å imøtegå påstander som er fremsatt (prinsippet om kontradiksjon).

  e) Dokumenter i en sak for Forskningsetisk utvalg kan unntas etter offl. § 24 2. ledd, jf. forskningsetikkloven § 11. Sekretær for Forskningsetisk utvalg skal orienteres ved mottak av innsynsbegjæring ved fakultet/senter.

  Sakens dokumenter vil åpnes for innsyn, når saken er ferdigbehandlet ved OsloMet. Ved åpning for innsyn vil dokumentene sladdes etter gjeldende lov i dialog med partene.

  f) Kun innklaget anses som part i saken med de rettigheter som følger med i henhold til forvaltningsloven, og ikke den som melder en sak.

  g) Saksbehandlingen følger vanlige inhabilitetsregler (jf. forvaltningsloven § 6).

 • 2. Vurdering av grunnlag for igangsetting av enkeltsak om brudd på forskningsetikk og god vitenskapelig praksis (vitenskapelig uredelighet)

  a) Enhver klage/påstand eller mistanke om brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis fremsatt mot en av personene nevnt nedenfor, skal meldes skriftlig (.doc) til dekan/senterleder ved det fakultet/senter hvor vedkommende tilsatte har sin stilling. Studieleder skal være tilgjengelig for samtale før klage sendes dekan/senterleder.

  • Ansatt ved OsloMet.
  • En som søker tilsetting ved OsloMet.
  • En som er tatt opp ved et doktorgradsprogram eller førstelektorprogram ved OsloMet.
  • En som er tildelt eller skal tildeles en doktorgrad ved OsloMet.

  b) Dekan/senterleder skal uten ugrunnet opphold gi melding til rektor, leder for Forskningsetisk utvalg og forskningsdirektør om at det er innkommet en melding i henhold til pkt. 2 a), med kopi til FEU-utvalgets sekretær, (NB! pkt. 1 d).

  c) Vitenskapelig uredelighet omfatter brudd på forskningsetikk og god forskningspraksis som er markerte avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget. Det omfatter, men er ikke begrenset til, falsifikasjon eller fabrikasjon av data og plagiat som er begått forsettlig eller grovt uaktsomhet i planlegging, gjennomføringen eller rapportering av forskningen.

  d) Dekan/senterleder skal, uten ugrunnet opphold og senest to uker etter at skriftlig meldinger innkommet, vurdere grunnlaget for meldingen. Dekan/senterleder skal i sin vurdering bistås av to erfarne vitenskapelig tilsatte ved fakultetet/senter. Hvis dekanen/senterleder er inhabil, skal rektor oppnevne settedekan/settesenterleder.

  f) I ekstraordinære tilfeller kan klagen, påstanden eller mistanken meldes direkte til Forskningsetisk utvalgs leder. Utvalgets leder skal gi nødvendig veiledning knyttet til videre behandling av saken, herunder om saken bør forelegges direkte for Forskningsetisk utvalg. Utvalgets leder plikter å informere rektor om saken.

  g) Hvis det påklagede forhold berører flere enheter, utpeker rektor saksansvarlig enhet.

 • 3. Behandling av innklagede saker

  a) Innhenting av fakta som grunnlag for avgjørelsen

  Dekan/senterleder skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før avgjørelse treffes. Fakta skal fremskaffes i skriftlig form ved intervjuer/samtaler med klager, innklaget og andre, ved innhenting av sakkyndiges vurdering innenfor det fagområdet hvor saken har oppstått eller på annen måte. Dekan/senterleder og saksbehandler gis tilgang til alt materiale som er nødvendig for en forsvarlig vurdering av klagen.

  b) Intervjuer/samtaler

  Klager og innklaget skal gis innsyn i det materialet dekan/senterleder vil legge til grunn for sin vurdering, og gis anledning til å imøtegå eller supplere dette. Dekan/senterleder selv, sammen med to erfarne vitenskapelig tilsatte ved fakultet/senter, skal gjennomføre samtaler med klager og innklaget. Det skal føres skriftlig referat fra samtalene. Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Samtaler skal likeledes kunne gjennomføres med andre ansatte og personer utenfor universitetet med kjennskap til saken, og med personer som besitter spesiell ekspertise på det forskningsfeltet hvor saken har oppstått.

  c) Innhenting av annen informasjon

  Informasjon kan også innhentes på annen måte, eksempelvis ved mottak av skriftlig redegjørelse fra aktuelle informanter. All korrespondanse, referater, opptegnelser og annet skriftlig materiale skal behandles konfidensielt.

  d) Skriftlig rapport

  Sakens fakta, med kopi av originaldokumenter, skal nedfelles i en skriftlig rapport. Dette skal behandles i henhold til rutine for håndtering av dokumentasjonene (sharepoint.com) som framkommer i saken. Formål med denne rutinen er å sikre at arbeid og utvikling i den enkelte sak blir dokumentert på en hensiktsmessig måte i tråd med gjeldene regelverk.

 • 4. Sakens behandling ved fakultet eller senter

  a) Saken fullføres hvis dekan/senterleder, etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av sakens fakta (påstander og bevis) nedfelt i den skriftlige rapporten, finner at det ikke foreligger en sak med en slik alvorlighetsgrad at den kan anses som vitenskapelig uredelig med hjemmel i forskingsetikkloven § 8 2. ledd.  Saken kan også fullføres i de tilfeller hvor en oversendelse til Forskningsetisk utvalg vil være klart unødvendig, for eksempel hvor innklagede erkjenner uredelighet eller saken er åpenbart grunnløs. En kort rapport om saken utarbeides og sendes til Forskningsetisk utvalg ved sekretær for Forskningsetisk utvalg.

  b) Rektor vurderer, i samråd med sekretær for Forskningsetisk utvalg, om saken har en så lav alvorlighetsgrad at det er tilstrekkelig å sende en orientering til Forskningsetisk utvalg. Vurderes saken å ha en slik alvorlighetsgrad at den bør realitetsbehandles av Forskningsetisk utvalg, forberedes saken for Forskningsetisk utvalg.

  c) Saken forberedes for Forskningsetisk utvalg hvis dekan/senterleder, etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av sakens fakta (påstander og bevis) nedfelt i den skriftlige rapporten, finner at det foreligger en sak med en slik alvorlighetsgrad at den kan anses som vitenskapelig uredelig med hjemmel i forskningsetikkloven § 8 2. ledd.

  d) Ved oversendelse fra fakultet/senter til Forskningsetisk utvalg ved sekretær for Forskningsetisk utvalg, skal det gis en saksframstilling som gir et oversiktlig bilde av saken. En tidslinje skal være på plass sammen med en dokumentliste, se side 2 og 3 i meldeskjema.

 • 5. Sakens behandling i Forskningsetisk utvalg

  a) Hvis flertallet av medlemmene i Forskningsetisk utvalg er inhabile og utvalget ikke er vedtaksført, skal det oppnevnes et setteutvalg.

  b) Forskningsetisk utvalg avgjør selv om en mottatt sak skal tas til etterretning, realitetsbehandles eller avvises. Hvis den avvises, sendes saken tilbake til fakultet/senter via rektor med en begrunnelse for avvisningen.

  c) Finner Forskningsetisk utvalg at betingelsene for realitetsbehandling er til stede, legges fakultetets/senterets utredning og spørsmål til grunn.

  d) Reglene i punkt 3 gjelder også for Forskningsetisk utvalgs behandling av saken så langt de passer.

  Dersom nye opplysninger eller anførsler kommer frem etter at Forskningsetisk utvalg har tatt saken til behandling, skal disse som hovedregel henvises til fakultetet for vurdering først.

  Ved behov for innhenting av ytterligere materiale som er nødvendig eller påkrevet for en forsvarlig vurdering av saken, skal dette materialet ordinært innhentes av fakultet/senter og være vurdert av den instansen før oversendelse til utvalget. Utvalget skal selv ved behov kunne gjennomføre samtaler med klager, innklaget og andre. Klager og innklaget skal til samtalene kunne ta med seg fullmektig. Klager og innklaget skal gis innsyn i det materialet utvalget legger til grunn for sin vurdering, og gis anledning til å imøtegå dette.

  e) Utvalget skal etter en samvittighetsfull prøving av det foreliggende bevismateriale konkludere med hvorvidt innklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke, om det foreligger systemfeil ved institusjonen og om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake, jf. forskningsetikkloven § 8 1. ledd.

  f) Utvalgets vurdering og konklusjon skal nedfelles i en skriftlig rapport. Rapporten skal inneholde en oversikt over sakens dokumenter. Rapporten skal videre inneholde en sammenfatning av de relevante fakta utvalget har lagt til grunn, og de konklusjoner utvalget har trukket på grunnlag av disse fakta.

 • 6. Sakens videre behandling etter behandling i Forskningsetisk utvalg

  a) Rapport med utvalgets vurdering, konklusjon og nødvendig dokumentasjon, sendes til angjeldende fakultet/senter og rektor. Rektor avgjør om mottatt sak skal tas til etterretning eller sendes i retur til Forskningsetisk utvalg. Hvis den sendes i retur til utvalget, skal det gis en begrunnelse for dette.

  b) Tas saken til etterretning, sendes melding om dette til alle de involverte. I sak hvor det konkluderes med at innklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig, sendes utvalgets vurdering, konklusjon og en oversikt over nødvendig dokumentasjon til innklaget.

  c) Innklaget kan påklage utvalgets uttalelse til Granskingsutvalget i de saker hvor det konkluderes med at innklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig, jf. forskningsetikkloven § 6 5. ledd.

  d) Saken åpnes for innsyn.

  e) Saker av mer alvorlig eller prinsipiell karakter, og som er nødvendig for Granskingsutvalgets oppgaver som etterprøvende instans og som veileder, sendes Granskingsutvalget til orientering så snart saken er ferdigbehandlet ved OsloMet, jf. forskningsetikkloven § 6 4. ledd.

  f) Kommer ikke Forskningsetisk utvalg eller rektor frem til et vedtak, sendes saken til videre saksbehandling i Granskingsutvalget.

 • 7. Sakens videre oppfølging

  Rektor skal i samråd med dekan/senterleder ved det fakultet/senter som innklagede er tilknyttet, vurdere videre oppfølging, herunder eventuelle arbeidsrettslige reaksjoner.

  Enkeltvedtak som treffes av arbeidsgiver på grunnlag av rapporten kan påklages i medhold av forvaltningsloven.

 • 8. Rapportering

  Forskningsetisk utvalg rapporterer årlig til rektor.