Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Ferie

Her finner du kort informasjon om ferie og ferieavvikling. For mer informasjon, se personalhåndboka.
Leder må godkjenne ferien.
Søk om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen

Ferie

 • Feriens lengde er 5 uker – 25 arbeidsdager.
 • Ved deltid med ukentlige fridager regnes fridagene som feriedager, jf. ferielovens § 5 nr. 1.
 • Man har rett til full feriefritid selv om man ikke har opparbeidet seg rett til full ferielønn.
 • Tiltrer man en stilling etter 30. september har man bare rett til én uke ferie.

Søke om ferie

TA-ansatte

 • Før du kan avvikle ferie, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i  SAP-portalen.
 • Søk innen 1. mai for hoved-/sommerferien.

UF-ansatte

 • Avvikler du feriedager utenom hoved-/sommerferien, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen.
 • UF-ansatte trenger ikke å søke om hovedferie/sommerferie. Siden all ferie skal avvikles i undervisningsfrie perioder blir ferien forhåndsregistrert og arbeidsplanen angir det netto antall timer som skal arbeides - ferie fratrukket. 

 

Sjekke antall feriedager i DFØ-appen/SAP-portalen

Bruk SAP-portalen eller DFØ-appen for å se utestående feriedager. Veiledning til dette finnes her:

Sykdom i ferien

 • Er man 100 prosent sykmeldt når ferien starter kan hele ferien kreves utsatt til senere på året. Krav om utsetting må fremmes før siste arbeidsdag før ferien.
 • Ved 100 prosent sykmelding i ferien kan man kreve å få samme antall dager som ferie senere i ferieåret. Det må da leveres sykmelding (ikke egenmelding) umiddelbart etter at ferien er over.
 • Sykdom hos andre enn den ansatte selv gir ikke rett til utsettelse av ferien.
 • Feriedager som ikke er avviklet pga. sykdom overføres automatisk til påfølgende år.

Utbetaling av feriepenger

 • Beregningen gjøres i juni måned, ferielønnstillegget utbetales sammen med lønnen for juni måned.

Overføring/forskuttering

 •  Restferie skal ikke betales ut. 14 feriedager med lønn kan avtales overført til neste år (2 uker etter ferieloven, samt 4 dager avtalefestet ferie).
 • I SAP-portalen overføres uavviklede feriedager automatisk.
 • Ferieloven krever skriftlig avtale om overføring av restferie.
 • Forskuddsferie kan avtales, men kun for det antall dager det er opptjent feriepenger for når ferien skal avvikles.

Feriepenger under permisjon med lønn

 • Ved sykdom og permisjoner med lønn vil man opptjene rett til feriepenger. Permisjon med delvis lønn vil påvirke opptjeningsgrunnlaget.

Ta i bruk DFØ-appen

 • I DFØ-appen kan du blant annet:
 • - stemple inn og ut
 • - registrere overtid
 • - sende fraværssøknad 
 • - registrere og levere reiseregning
 • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA

chatbot-portlet