Ferie | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Ferie og seniordager

Ferie og seniordager

Her finner du informasjon om ferie og seniordager.

Om du er leder og har spørsmål rundt ferie kan du lese mer i lederhåndboka (compendia.no)

Feriens lengde er 5 uker – 25 arbeidsdager. Ved deltid med ukentlige fridager regnes fridagene som feriedager, jf. ferielovens § 5 nr. 1. Det året man fyller 60 år har man rett på en ekstra ferieuke, 5 arbeidsdager. 

Man har rett til full feriefritid selv om man ikke har opparbeidet seg rett til full ferielønn. Tiltrer man en stilling etter 30. september har man bare rett til én uke ferie.

Arbeidstaker kan bare motsette seg å avvikle lov- og avtalefestet ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

 • Søke om ferie

  TA-ansatte

  UF-ansatte

  • Avvikler du feriedager utenom hoved-/sommerferien, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen.
  • UF-ansatte trenger ikke å søke om hovedferie/sommerferie. Siden all ferie skal avvikles i undervisningsfrie perioder blir ferien forhåndsregistrert og arbeidsplanen angir det netto antall timer som skal arbeides - ferie fratrukket. 
 • Sykdom i ferien

  • Er man 100 prosent sykmeldt når ferien starter kan hele ferien kreves utsatt til senere på året. Krav om utsetting må fremmes før siste arbeidsdag før ferien.
  • Ved 100 prosent sykmelding i ferien kan man kreve å få samme antall dager som ferie senere i ferieåret. Det må da leveres sykmelding (ikke egenmelding) umiddelbart etter at ferien er over.
  • Er man delvis sykemeldt kan man ikke kreve å få ferien utsatt.
  • Sykdom hos andre enn den ansatte selv gir ikke rett til utsettelse av ferien.
  • Feriedager som ikke er avviklet pga. sykdom overføres automatisk til påfølgende år.
 • Overføre eller forskuttere ferie

  • Restferie skal ikke betales ut (compendia.no). 14 feriedager med lønn kan avtales overført til neste år (2 uker etter ferieloven, samt 4 dager avtalefestet ferie).
  • I SAP-portalen overføres uavviklede feriedager automatisk.
  • Ferieloven krever skriftlig avtale om overføring av restferie.

  UF-ansatte

  Arbeidsplanene til UF-ansatte er netto, dvs. at all ferie og tjenestefri seniordager er fratrukket i timeantallet. Hovedregelen er derfor at UF-ansatte ikke skal overføre ferie. Unntak kan være fravær grunnet sykdom eller foreldrepermisjon. Det må derfor godkjennes av leder om ferie er regnet som avviklet eller kan overføres. Dersom feriedager overføres, må det tas høyde for dagene i neste semesters arbeidsplan og legges inn der. Overføres det feriedager må den ansatte selv søke ferie i DFØ-appen eller SAP-portalen (overførte feriedager blir ikke forhåndsregistrert av HR).

  Forskuttere ferie

  Forskuddsferie kan avtales, men kun for det antall dager det er opptjent feriepenger for når ferien skal avvikles.

 • Feriepenger under permisjon med lønn

  Ved sykdom og permisjoner med lønn vil man opptjene rett til feriepenger. Permisjon med delvis lønn vil påvirke opptjeningsgrunnlaget.

 • Fridager for seniorer (seniordager)

  • Fra det kalenderåret man fyller 62 år, har arbeidstaker rett til 8 dager fri med lønn per år.
  • Deltidsansatte får rett til fridager forholdsmessig.
  • Alle ansatte må selv søke om disse dagene i SAP-portalen/ DFØ-appen. Det er ikke ad
  • Fridagene kan tas ut som hele eller halve dager, eller som redusert arbeidstid, etter avtale med leder. 
  • Dagene kan ikke overføres til neste kalenderår, eller utbetales som lønn.

  Mer information om fridager for seniorer i Personalhåndboka (compendia.no)

 • Sjekk antall feriedager

  Bruk SAP-portalen eller DFØ-appen for å se utestående feriedager. Bruk gjerne veiledning for kvoteoversikt (dfo.no).

 • SAP-portalen og DFØ-appen

Kontakt HR-fellestjenester om ferie + SVA

Kontakt HR-fellestjenester om ferie

Url :
Ta kontakt via Nettskjema

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

SVA-ansatte skal fortsatt kontakte HR ved SVA med spørsmål om ferie.