Ferie | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Ferie

Ferie

Her finner du informasjon om ferie og ferieavvikling. Du søker om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen. Leder må godkjenne søknaden.

Les mer om hvordan du bruker DFØ-appen og SAP-portalen.

Feriens lengde er 5 uker – 25 arbeidsdager. Ved deltid med ukentlige fridager regnes fridagene som feriedager, jf. ferielovens § 5 nr. 1.

Man har rett til full feriefritid selv om man ikke har opparbeidet seg rett til full ferielønn. Tiltrer man en stilling etter 30. september har man bare rett til én uke ferie. 

Retningslinjer for ferie og avspasering for 2021.

På grunn av koronasituasjonen ble avregningstidspunktet for plusstid flyttet fra 31.12.2020 til 31.8.2021. Det er derfor utarbeidet egne retningslinjer som gjelder for 2021.

 • Søke om ferie

  TA-ansatte

  • Før du kan avvikle ferie, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i  SAP-portalen.
  • Søk innen 1. mai for hoved-/sommerferien.

  UF-ansatte

  • Avvikler du feriedager utenom hoved-/sommerferien, må du i forkant søke om ferie i DFØ-appen eller i SAP-portalen.
  • UF-ansatte trenger ikke å søke om hovedferie/sommerferie. Siden all ferie skal avvikles i undervisningsfrie perioder blir ferien forhåndsregistrert og arbeidsplanen angir det netto antall timer som skal arbeides - ferie fratrukket. 
 • Sykdom i ferien

  • Er man 100 prosent sykmeldt når ferien starter kan hele ferien kreves utsatt til senere på året. Krav om utsetting må fremmes før siste arbeidsdag før ferien.
  • Ved 100 prosent sykmelding i ferien kan man kreve å få samme antall dager som ferie senere i ferieåret. Det må da leveres sykmelding (ikke egenmelding) umiddelbart etter at ferien er over.
  • Sykdom hos andre enn den ansatte selv gir ikke rett til utsettelse av ferien.
  • Feriedager som ikke er avviklet pga. sykdom overføres automatisk til påfølgende år.
 • Overføre eller forskuttere ferie

  • Restferie skal ikke betales ut. 14 feriedager med lønn kan avtales overført til neste år (2 uker etter ferieloven, samt 4 dager avtalefestet ferie).
  • I SAP-portalen overføres uavviklede feriedager automatisk.
  • Ferieloven krever skriftlig avtale om overføring av restferie.
  • Forskuddsferie kan avtales, men kun for det antall dager det er opptjent feriepenger for når ferien skal avvikles.
 • Feriepenger under permisjon med lønn

  Ved sykdom og permisjoner med lønn vil man opptjene rett til feriepenger. Permisjon med delvis lønn vil påvirke opptjeningsgrunnlaget.

 • Sjekk antall feriedager

  Bruk SAP-portalen eller DFØ-appen for å se utestående feriedager. Veiledning til dette finnes her:

Kontakt HR-fellestjenester om ferie + SVA