Om etablering av studier og utarbeiding av program- og emneplaner - Ansatt

Fremgangsmåte for etablering av studier

Fremgangsmåte for etablering av studier

Godt samspill mellom fakultetene og fellesadministrasjonen er viktig i arbeidet med etablering av nye studier. Tidlig dialog kan spare mye arbeid og gi bedre resultat på veien frem mot vedtak i universitetsstyret. Her finner du informasjon som skal gjøre det lettere for deg som arbeider med utvikling av et nytt studieprogram.

Arbeidet med etablering av nye utdanninger er regulert gjennom Retningslinjer for etablering av nye utdanninger og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet – storbyuniversitetet. Der fremgår også hvem/hvilke organer som har godkjenningsmyndighet i etableringssaker. Etablering av studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med omfang på 60 studiepoeng eller mindre, behandles i sin helhet på fakultetsnivå. Det samme gjelder godkjenning av programplaner på alle nivåer. Se lenker til maler for søknad om etablering med mer nederst på denne siden. 

Saker om etablering av utdanninger på mer enn 60 studiepoeng skal vedtas av universitetsstyret. Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling (AK) gir veiledning underveis i arbeidet med utforming av søknad, og forbereder sakene for OsloMets Utdanningsutvalg (UU) og styre, på grunnlag av søknad fra fakultet. Vi har derfor samlet noen anbefalinger for å bidra til godt samarbeid mellom fakultet og AK i disse sakene.  Det er også fastsatt frister for søknader om etablering av nye utdanninger.

 • Hvordan sikre et godt utgangspunkt for søknad om etablering av studieprogram?

  Ved planer om å etablere en ny utdanning:

  • En saksbehandler fra studieadministrasjonen ved fakultetet (eventuelt senteret) tildeles administrativt ansvar for saken (gjelder også ph.d.-program). Saksbehandler ved fakultet skal sørge for at fagmiljøet er godt kjent med regelverket for etablering. En saksbehandler fra AK tildeles ansvar for oppfølging av saken. Disse to er hovedkontakter mellom fakultet og AK.
  • Fakultetet initierer dialog med biblioteket om hvilke nye behov for bibliotekstjenester og ressurser som eventuelt vil følge med den nye utdanningen. Om det i dialogen viser seg at det er nødvendig med bibliotektjenester utover det som utdanninger generelt trenger, skal dette omtales i etableringssøknaden.
 • Samspill mellom fakultet og fellesadministrasjon i etablering av studieprogrammer

  Saksbehandler fra fakultet/senter har dialog med AK om utkast til søknader før disse oversendes formelt. Formålet med dette er å avdekke eventuell usikkerhet knyttet til om nasjonale eller institusjonelle krav er oppfylt, samt bidra til å sikre at søknadene gir UU og styret et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag. AK gir gjerne tilbakemelding på søknadsutkast på et tidlig tidspunkt. Da unngås forsinkelser pga. eventuelle mangler det tar tid å gjøre noe med, og det ligger til rette for en forutsigbar saksgang etter at søknaden er formelt overlevert.  

  Fakultetene sender etableringssøknader til AK, som sørger for at søknadene behandles i de rette organer. AK innhenter kommentar fra Avdeling for økonomi til fakultetets ressursberegninger/kalkylen. Det som regel ikke nødvendig å beskrive i etableringssøknaden det som blir vedtatt tidligere i prosessen, som de delene som er vedtatt i fakultetets utdanningsutvalg. Det er heller ikke nødvendig å beskrive fellestjenester og infrastruktur som utdanninger generelt har behov for. Der det er behov for spesielle lokaler, fasiliteter, utstyr eller lignende som ikke blir fanget opp i kalkyleverktøyet, skal disse drøftes i søknaden. 

 • Når må søknad om etablering av studieprogram være sendt fra fakultet?

  Styrevedtak om etablering av nye utdanninger bør senest fattes i styremøtet i oktober for utdanninger som skal starte opp påfølgende høst. Sakene må da behandles i Utdanningsutvalget OsloMet i august. Søknaden bør derfor være formelt oversendt AK senest 15. juni. Der det er mulig, anbefaler vi å sikte på behandling i Utdanningsutvalget før sommeren.

 • Ferdigstilling av søknadsprosess for etablering av studieprogram

  Når søknaden er vedtatt i universitetsstyret, avsluttes saken fra AKs side. Når referat etter behandling i styret er godkjent, formidler saksbehandler i AK vedtaket til kontaktperson ved fakultet.

 • Om retningslinjene for etablering

  Fakultetene kan ha egne retningslinjer for etablering av utdanninger på 60 eller færre studiepoeng: Etablering av studier med omfang 60 studiepoeng eller mindre ved TKD 

  Kravene i retningslinjene er i samsvar med kravene som NOKUT fører tilsyn med. NOKUTs veiledninger (nokut.no) kan være til hjelp i tolking av kravene. 

  For alle studietilbud (studieprogram, emner) skal det foreligge både etableringsgodkjenning og godkjenning av studiets plan. Det må derfor søkes om etablering av alle nye studietilbud, uansett studiets omfang (antall studiepoeng) og nivå. Alle søknader om utredning og etablering av nye studietilbud og søknader om godkjenning av program- og emneplaner skal være behandlet og godkjent i de aktuelle interne instansene ved OsloMet.

 • Maler for søknad om etablering av studieprogram

  Før du starter på arbeidet med å fylle ut malene, bør du ta kontakt med Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling for å avklare om det er behov for å justere malen noe basert på det spesifikke studieprogrammet dere jobber med.

 • Regelverk og verktøy