Rutine for etablering av studier med omfang 60 stp. eller mindre ved TKD - Ansatt

Etablering av studier med omfang 60 studiepoeng eller mindre ved TKD

Etablering av studier med omfang 60 studiepoeng eller mindre ved TKD

Rutine for etablering av studier med 60 studiepoeng eller mindre ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

Alle etablering av nye utdanninger ved TKD er regulert gjennom Retningslinjer for etablering av nye utdanninger og utarbeiding av program- og emneplaner ved OsloMet – storbyuniversitetet. Etablering av studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med omfang på 60 studiepoeng eller mindre, behandles i sin helhet på fakultetsnivå (Utdanningsutvalget TKD). Saker om etablering av utdanninger på mer enn 60 studiepoeng behandles for endelig vedtak på institusjonsnivå (Universitetsstyret).

Prosessen for etablering av studier med 60 studiepoeng eller mindre er i korte trekk slik:

 1. Forankring og finansiering

 2. Etableringssøknad i Utdanningsutvalget (UU)

 3. Tidslinje for etableringer

 4. Markedsføring og publisering av nettsider

 5. Opptak

 6. Gjennomføring og evaluering

 • Forankring og finansiering

  Alle videreutdanninger, årsstudier o.l. på 60 stp. eller mindre skal forankres og vurderes opp mot OsloMets og TKDs strategiske planer og eksisterende studieportefølje. Som en del av dette må det gjøres en vurdering av rekrutteringsgrunnlag og etterspørsel av det nye studiet. Det må også redegjøres for forventet antall studenter som gjennomfører, faglig og administrativ ressursbruk (personalkostnader og evt. materialkostnader) og hvordan studiet skal finansieres.

  For eksternfinansierte studier må skjema for faglig interesse.xlsx signeres av instituttleder før søknad om midler. De vanligste formene for finansiering er via eksterne utlysninger (bidrag), studieavgift (salg), oppdrag fra arbeidsgivere/offentlig instans eller interne midler.

  Normalt kan studier kun være enten 100% eksternfinansiert (bidrag, studieavgift, oppdrag) eller 100% internfinansiert av instituttets egne midler. Studier kan også være delvis eksternfinansiert, men for å være i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte bør andelen som finansieres av interne (offentlige) midler i slike tilfeller ikke være mindre enn 65%.

  Beløp for studieavgift skal oppgis i kroner per student per semester. For utdanninger som går over mer enn ett semester skal beløpet være likt hvert semester.

  Budsjett og skjema for faglig interesse.xlsx (gjelder bidrag/oppdragsstudier) må oversendes økonomiseksjonen. Seksjon for økonomi bidrar med kostnadsberegning og gir kommentarer.

  Kontaktpersoner i seksjon for økonomi: 

  Spesielt for oppdragsstudier

  Studier kan finansieres via avtaler med ekstern oppdragsgiver. Dette kan f.eks. være en arbeidsgiver som ønsker en spesifikk videreutdanning for sine ansatte og vil inngå en avtale med OsloMet som leverandør. I slike tilfeller må det foreligge en skriftlig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør (OsloMet). Her må formålet med avtalen, økonomi og partenes gjensidige forpliktelser og rettigheter beskrives.

  I etableringen av nye videreutdanninger vil det være TKD som garanterer for at studiet blir gjennomført i henhold til gjeldende lovverk for studiekvalitet. Jamfør diskusjon i UU ved TKD 13.10.2021 forventes det at institutt som ønsker å etablere en videreutdanning i samarbeid med eksterne aktører må ha et tydelig faglig eierforhold til studiet.

  I det ligger at UF-ansatte ved TKD er sentrale for utviklingen og planleggingen av undervisningstilbudet eller forestår brorparten av undervisningen. Dette er spesielt viktig å ha som rettesnor når det vurderes å etablere studier på oppdrag.

  Det er utarbeidet en avtalemal med veiledning for oppdragsstudier på tvers av fakulteter ved OsloMet. Vi anbefaler at denne tas i bruk:

  Merk at oppdragsstudier som gir studiepoeng på lik linje med andre studier må følge overordnet UH – lovverk, OsloMets forskrifter og retningslinjer for etablering. Avtaler med oppdragsgiver kan ikke gå på tvers av dette.

  Oppdragsstudier er vanligvis forbeholdt søkere tilknyttet oppdragsgiver. Formelt opptakskrav på slike studier bør alltid være generell studiekompetanse eller bachelorgrad. Om annen bakgrunn ønskes i tillegg kan den legges inn som anbefalt forkunnskap i programplanen.

  Alle avtaler må kvalitetssikres internt på instituttet og signeres av instituttleder.

  Aktuelle sentrale og nasjonale lovverk og retningslinjer for finansiering:

 • Etableringssøknad i Utdanningsutvalget (UU)

  Alle nye studietilbud ved TKD må gjennom behandling i Utdanningsutvalget (UU) på fakultetet. Her behandles både det det faglige, økonomiske og administrative aspektet ved det foreslåtte studiet. Det er UU som vurderer etableringssøknaden, program- og emneplaner og vedtar opprettelsen. UU vurderer om søknaden er i tråd med strategier, regelverk, kvalitetssikring m.m.

  For søknad om etablering av nytt studietilbud ved TKD på 60 stp. eller mindre, skal nettskjemaet Søknad om etablering av videreutdanninger og andre studier mindre enn 60 stp. ved TKD (nettskjema.no) fylles ut av instituttet.

  MERK: Ethvert emne vil alltid måtte ha et tilhørende studieprogram. Dersom det kun skal søkes om etablering av ett nytt emne vil det derfor også måtte søkes om etablering av studieprogram for dette emnet. I nettskjema må det registreres informasjon om både studieprogrammet og emnet.

  Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (STU) tar kontakt når skjemaet er mottatt og igangsetter behandling av etableringen til UU. Emne(ne) blir opprettet i EpN og du vil bli bedt om å legge inn emnebeskrivelsen(e) der.

  Når det er søkt om oppretting av flere emner gjøres en vurdering på om vi skal opprette et "sekkeprogram" for disse emnene eller om de må organiseres på annen måte. STU tar kontakt om denne problemstillingen er aktuell.

  Basert på den informasjonen som er oppgitt nettskjema forbereder STU saken i form av en etableringssøknad til UU. STU vil også gjennomgå og kvalitetssikre emneplaner før disse legges frem for UU.

  Mer info om UU, medlemmer, møteplan (oslomet.no)

  Hva skjer etter vedtak i UU?

  Hvis studiet blir vedtatt i UU vil studieadministrasjonen sørge for å overføre program- og emneplaner fra EPN slik at de kommer på nett. STU gir beskjed til VU-ansvarlig/emneleder så snart sidene er ute. VU-ansvarlig ved det aktuelle instituttet tar selv kontakt med kommunikasjonsmedarbeider for utarbeiding av studiepresentasjon og studiestartside (se mer info om dette under markedsføring og publisering av nettsider).

  Kontaktperson i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering:

  Solvor Horrig Helland (oslomet.no)

 • Tidslinje for etableringer

  Ved planlegging av nytt studietilbud som krever etablering av nytt studieprogram er det viktig å være ute i god tid. UU har ett møte i måneden og siste frist for å etablere et studium på 60 stp. eller mindre som skal gå påfølgende studieår vil være møtet i desember året før. Et studieår går fra august til juni. Vi må også melde eventuelle nye studier til opptak innen 15. november (for opptak påfølgende høst) eller 15. august (for opptak påfølgende vår). Studiet kan meldes inn til disse fristene selv om det ikke er ferdig/etablert enda.

  Eksempel:

  EST ønsker å etablere et nytt studieprogram som skal gå høst 2025. For at dette skal være mulig må studiet senest utvikles i løpet av høsten 2024 og legges frem for UU i løpet av november, eller aller senest desember. De siste UU møtene før jul er vanligvis veldig fulle, så det er lurt å ta sikte på novembermøtet.

  Eksempel på tidslinje:

  1. Forankring og avklaring rundt finansiering: April - august
  2. Utvikling av studietilbudet: Mai – september
  3. Utfylling av nettskjema med av bakgrunnsinformasjon til saksfremlegg: Senest 20. oktober (for novembermøtet)
  4. Innmelding av studiet til opptakskontoret: Senest 15. november (uferdig studie kan meldes inn)
  5. Behandling og vedtak i UU: November/desember
  6. Oppretting av program- og emneplan i FS og publisering av tilhørende nettsider: Innen 1. januar 2025
  7. Søknadsweb for høst 2025 åpner 1. januar 2025: Studiet legges ut for søkere

  Ved oppretting av nytt emne i allerede eksisterende studieprogram er det noe mer fleksibilitet, men det er likevel viktig å være ute i god tid og huske på at Søknadsweb åpner 1. september for våremner og 1. januar for høstemner.

 • Markedsføring og publisering av nettsider

  Alle studier, også de som kun har ett emne, presenteres på nett via følgende sider:

  • Studiepresentasjon

  • Programplan

  • Emneplaner

  • Studiestartside

  Studiepresentasjonen skal gi klar og tilgjengelig informasjon om studiet, og er også ment som landingsside for markedsføring. Her oppsummeres studietilbudet i korte trekk, med relevant informasjon om innhold, oppbygging, opptakskrav og yrkesmuligheter i etterkant. Det er også linker til emnesider, programplan, studiestartside o.l. Studiepresentasjonen utarbeides manuelt av kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med institutt.

  Programplanen er den detaljerte beskrivelsen av studiet som er vedtatt i UU. Her finner man blant annet overordnet læringsutbytte og detaljer om innhold, undervisningsformer, progresjonskrav etc. Dette er den overordnede fasiten for studiet. For studier med kun ett emne begrenser programplan seg til målgruppe, opptakskrav og henvising til emneplan. STU overfører programplanen fra EPN til FS/nett når studiet er vedtatt i UU.

  Emneplan er den detaljerte beskrivelse av det enkelte emnet som er vedtatt av UU da studiet ble etablert. Læringsutbytte, undervisnings- og eksamensform, obligatoriske aktiviteter etc. kan man finne bindende informasjon om her. STU overfører emneplanen fra EpN til FS/nett når studiet er vedtatt i UU. Emneplaner redigeres hver høst i EpN.

  Studiestartsiden er en egen side med oppdatert informasjon om studiestart, registrering, etc for det enkelte studieprogrammet. Denne siden redigeres hvert semester. Studiestartsiden utarbeides og oppdateres manuelt av kommunikasjonsrådgiver på fakultetet i samarbeid med institutt og STU.

  Kontaktpersoner på kommunikasjon:

 • Opptak

  Det er felles opptak til våre masterstudier og videreutdanninger. Hvert semester må TKD melde inn til Seksjon for opptak og veiledning (OV) hvilke studier OV skal ha opptak til. Årsstudier må gå via Samordna opptak. Frister for tilbakemelding er:

  • 15. november for studier med oppstart i høstsemesteret

  • 15. august for studier med oppstart i vårsemesteret

  MERK: Disse fristene er endelige og studier som ikke blir meldt inn i tide kan heller ikke tilbys kommende semester.

  Søker registrerer søknad i Søknadsweb (Samordna opptak for årsstudier). Der må de legge inn opplysninger om seg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

 • Gjennomføring og evaluering

  Gjennomføring og studentoppfølging gjøres i samarbeid mellom aktuelt institutt og STU.

  Kontaktpunkter for studentforvaltning og evaluering i STU: