Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Satsinger / Internasjonalisering

Erasmus + programmet 2014-2020

Erasmus + er EUs finansieringsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det utgjør parallellen til EUs forskningsprogram Horisont 2020. På denne siden finner du informasjon om de Erasmus+ utlysningene OsloMet deltar i, og hvordan du søker på disse.

Nasjonal handlingsplan for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus + følger opp KDs strategiske mål om økt deltakelse i Erasmus + nasjonalt. 

OsloMet bygger opp under denne målsetningen gjennom Strategi 2024 som sier at vi skal øke deltakelsen betydelig i internasjonale utdannings- og forskningssamarbeid, særlig knyttet til EU-programmer. 

Erasmus+ programmet omfatter alle utdanningsnivåer fra barnehage til voksenopplæring. Programmet fokuserer på kvalitet i utdanning og opplæring, innovasjon, digitalisering og kobling mellom utdanning, forskning og arbeidslivet, samt mangfold og inkludering. Hvert år lyses det ut midler til ulike typer aktiviteter av internasjonalt samarbeid som kan omfatte ansatte, studenter, elever, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, samt aktører fra arbeidslivet.

Her følger en oversikt over de vanligste Erasmus + utlysningene OsloMet har prioritert å delta i

Erasmus + studentstipend

Seksjon for internasjonalisering ved Erasmus + teamet søker på vegne av OsloMet og deler ut stipend til studenter. 

Informasjonen studentene våre får 

Informasjonen våre administrative internasjonale koordinatorer får 

Erasmus + ansattstipend

Seksjon for internasjonalisering ved Erasmus + teamet søker på vegne av OsloMet og deler ut stipend til ansatte gjennom tre søknadsrunder pr år. Les mer om Erasmus+ utveksling for ansatte 

Erasmus + prosjektutlysninger

Det finnes ulike typer prosjektsamarbeid ditt fagmiljø kan søke om midler til. Fellesnevneren er at det gis støtte til 2-3 årige internasjonale prosjekt som øker kvaliteten i utdanning. Her er det alt fra små prosjekt til store nettverksprosjekt. Søknadsfristen er én gang pr år. 

Ansatte søker selv på disse prosjektutlysningene, men det er viktig med bred deltakelse i fagmiljøet og med forankring hos ledelsen på institutt- og fakultetsnivå.

Erasmus Mundus Fellesgradsprosjekt

Fagmiljøer kan søke om midler til Erasmus Mundus fellesgradsprosjekt der målet er å tilby faglig fremragende studieprogram. Søknadsfristen er én gang pr år.

 

 

 

 

Kontakt Erasmus+ teamet

Vi er bindeledd mellom OsloMet og Diku som er nasjonal forvalter av Erasmus + programmet.

chatbot-portlet