Erasmus+småskala kapasitetsbyggingsprosjekt - Ansatt

Kategori 1 Småskala kapasitetsbyggingsprosjekt

Kategori 1 Småskala kapasitetsbyggingsprosjekt

Alt du trenger å vite om Erasmus+ programmets småskala kapasitetsbyggingsprosjekt (Strand 1 Fostering access to cooperation in higher education).
 • Hva er et Erasmus+ kapasitetsbyggingsprosjekt innenfor kategori 1?

  I tillegg til det som er felles for alle kapasitetsbyggingsprosjekt må prosjekt innenfor denne kategorien ha som mål å etablere samarbeid, dele kompetanse og øke kapasiteten og kompetansen innenfor internasjonalt samarbeid i ikke-Erasmus+ landet/-ene.

 • Hva er kravene til et Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt?

  Omfang og varighet

  Prosjektet må vare i to eller tre år.

  Deltakere

  • Kun institusjoner som ikke har deltatt i kapasitetsbyggingsprosjekt tidligere, kan søke innenfor denne kategorien. 
  • Minimum én høyere utdanningsinstitusjoner fra minimum to forskjellige Erasmus+ land. Altså én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert av de to landene (EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia). 
  • Minimum to høyere utdanningsinstitusjoner fra et ikke-Erasmus+ land.
  • Det kan ikke være flere høyere utdanningsinstitusjoner fra Erasmus+ land, enn fra ikke-Erasmus+ land. Det betyr at dersom det skal være med flere høyere utdanningsinstitusjoner fra Erasmus+ landene, må antallet høyere utdanningsinstitusjoner fra ikke-Erasmus+ landene økes.
  • Dersom prosjektet ditt skal omfatte flere ikke-Erasmus+ land, øker kravet til antall høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Det er også knyttet ytterligere kriterier til ikke-Erasmus+ land innenfor særskilte EU-definerte regioner i verden. 
  • Organisasjoner, bedrifter, forskningsinstitutt m.fl. kan også være med.
  • Du/ditt fagmiljø kan være koordinator, partner eller assosiert partner i prosjektet. 
  • Assosierte partnere får ingen penger gjennom Erasmus+, men det er anbefalt å ha dem med, f. eks. interesseorganisasjoner som bidrar med brukerperspektiv og formidling av prosjektet.
 • Hvilke midler kan du søke om?

  Du søker innenfor kategori 1 (strand 1) knyttet til ett eller flere land innenfor samme region, eller på tvers av regioner. 
  Du kan søke om midler til å delfinansiere forskjellige aktiviteter som støtter opp under målene for prosjektet. Dette kan være prosjektmøter, informasjonsmateriale, nettverksmøter, workshops for ansatte og /eller studenter, utvikling av pensum, arrangering av seminarer, gjennomføring av intervjuer m.m.

  Budsjettering

  Du må lage et budsjett basert på reelle kostnader. Kostnadene må henge sammen med de aktivitetene dere planlegger, og de målene dere ønsker å oppnå.

  Budsjettet organiseres i arbeidspakker. Typiske arbeidspakker omfatter “prosjektledelse og –administrasjon", “opplæring”, “organisering av arrangement”, “formidling og spredning”, “kvalitetssikring, “utstyr”, “utveksling” med mer.
  Estimerte kostnader kan være reise- og oppholdsutgifter, lønnsutgifter, utgifter til utstyr, utgifter til oversettelse og utgivelser med mer.

  Dersom søknaden er vellykket, vil dere få en tildeling som ligger innenfor rammen for prosjekt i denne kategorien: 200 000 – 400 000 EUR.

  Erasmus+ midlene er kun ment som en delfinansiering. Dette betyr at dere kun kan få midler som dekker inntil 90% av kostnadene. De resterende kostnadene må dekkes av den enheten dere arbeider ved, og av partnerinstitusjonene. 
   

 • Hvordan søker du?

  • Midlene lyses ut én gang i året, vanligvis i oktober. 
  • Utlysningen vil vanligvis kun justeres fra år til år slik at det er mulig å starte arbeidet med søknaden i god tid. 
  • Søknadsfristen er vanligvis i februar påfølgende år. 
  • Koordinerende institusjon søker om midler innen søknadsfristen på vegne av konsortiet (partnerskapet). 
  • Dersom du ønsker å utvikle en prosjektsøknad innenfor Erasmus+ Kapasitetsbyggingsprosjekt-utlysning, kan du søke HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) om midler til prosjektetableringsstøtte (erasmuspluss.no).
  • Se HK-dirs nettsider for mer informasjon om utlysningen og søknadsprosessen (erasmuspluss.no)
  • Vi anbefaler det å være med på HK-dirs søkerseminar særlig dersom du tenker å koordinere en prosjektsøknad.
  • Fyll ut opplysninger om OsloMet i søknaden. 
  • Registrer søknaden i P360.
  • Vi anbefaler at dere starter arbeidet i god tid, minst ett år før søknadsfristen.
  • Søknaden vil bli evaluert i en to-trinnsprosess. 
 • Kontaktinformasjon

  For mer informasjon, ta kontakt med Erasmus+ teamet i Avdeling for utdanning.