Skip to Content

News

Stillingsstopp og ansettelsesstopp

Stillingsstopp og ansettelsesstopp

Rektor har besluttet stillingsstopp og en begrenset ansettelsesstopp for administrative stillinger ved HiOA med virkning fra 1. desember.

Fra 1. desember innsnevres mulighetene på HiOA til å gjøre ansettelser i administrative stillinger:

  • Stillingsstopp innebærer at det ikke vil opprettes nye administrative stillinger i perioden 1.12.2017–31.12.2018.
  • Begrenset ansettelsesstopp innebærer at det ikke er automatikk i at ledige stillinger (midlertidig eller permanente) skal lyses ut, men at enhver slik utlysning må vurderes. Begrenset ansettelsesstopp for administrative stillinger på HiOA gjelder fra 1.12.2017 med en foreløpig planlagt varighet ut 2018.  

Begge tiltak gjelder både i fellesadministrative enheter og på fakultetene.

OBS: Informasjonsmøtet 9. november er flyttet til P46

Det skal holdes et felles informasjonsmøte om omstillingstiltakene og Administrasjon for framtida den 9. november kl. 10.00. Møtet finner sted i Athene 1 og 2 i Pilestredet 46. Møtet blir også direktesendt på HiOA-TV. Gå til direktesendingen.

Les mer om informasjonsmøtet.

Rutiner for gjennomføring og unntak

  • Det utarbeides nå rutiner, veiledninger, støtte- og opplæringstiltak til ledere i forbindelse med gjennomføringen av stillings- og ansettelsesstopp.
  • Det vil kunne gjøres unntak som godkjennes av rektor eller den han bemyndiger før det eventuelt drøftes eller forhandles med organisasjonene.

Omstilling på HiOA

  • I løpet av høsten og vinteren må det implementeres flere omstillingstiltak for at styrets målsettinger skal kunne oppfylles.
  • Det er inngått en omstillingsavtale mellom de tillitsvalgte og ledelsen ved HiOA. Tiltak som implementeres skal samsvare med virkemidlene det er enighet om i omstillingsavtalen. Omstillingsavtalen (pdf) gir rammer for hvordan omstilling kan gjennomføres og hvilke virkemidler som kan brukes. Partene er enige om at ingen skal miste jobben som en direkte konsekvens av omstillingsprosessen.
  • Stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp er to av flere mulige tiltak som inngår i omstillingsavtalen.
  • Rektors beslutning om å iverksette tiltakene stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp er diskutert i rektors ledermøte 5. og 19 september og drøftet med organisasjonene 11. oktober.

Bakgrunn

Det er styrets ønske at HiOA skal utnytte de administrative ressursene mer effektivt og hensiktsmessig i tråd med høgskolens strategi og satsningsområder, og styrke administrativ samhandling på tvers av organisasjonen.

Styret har vedtatt at HiOA skal tilstrebe et forholdstall på 2,3 vitenskapelige årsverk per administrativt årsverk, slik at flere ressurser går til kjernevirksomheten undervisning, forskning og formidling.

Departementets innsparingskrav i forbindelse med avbyråkratiseringsreformen stiller også krav om innsparinger i administrasjonen.

For å klare å redusere kostnadene til administrasjon på kort sikt må det iverksettes tiltak som bremser veksten i administrative årsverk, og antakelig også reduserer antall årsverk.

Programmet Administrasjon for framtida er utformet for å bidra til at HiOA når disse målsetningene.

chatbot-portlet