Skip to Content

News

Ny vurdering av campusutviklingen

Ny vurdering av campusutviklingen

Rektor ønsker en ny gjennomgang av saken om studiested Kjeller, og tar fakultetsstyrene, sentrene og Studentparlamentet tettere med i prosessen.

Kunnskapsdepartementet (KD) konkluderte rett før jul med at de gir fullmakt til å inngå en eventuell forlenget leieavtale for OsloMet på Kjeller fram til 2043.

Rektor Curt Rice ønsker nå innspill fra organisasjonen, og poengterer at dette er en krevende sak med mange hensyn å veie opp mot hverandre.

– I tiden som har gått siden vi sendte vårt utkast til kontrakt til KD våren 2019, har det overordnede bildet for eiendomsforvaltningen vår endret seg. Vi har fått krav fra våre eiere om å være mer arealeffektive og miljøvennlige, og spare inn penger på husleie. I tillegg er vi i en utfordrende situasjon økonomisk, spesielt med tanke på at flere av kontraktene for byggene vi leier i Pilestredet må reforhandles de nærmeste årene, sier Curt Rice.

Ved inngåelse av kontrakt på Kjeller, forplikter vi oss til å være der frem til 2043. Det vil kreve at vi øker aktiviteten vår der betraktelig, bygger opp store og sterke fagmiljøer, og godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

Han poengterer at alternativet med å ikke inngå forlenget avtale på Kjeller, og heller samlokalisere alle fagmiljøene i Pilestredet etter 2023, vil kunne være mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk.

– Vi må også vurdere om samlokalisering vil gi flere muligheter for faglige synergier, gevinster og organisasjonsutvikling, og ikke minst bedre studentenes læringsmiljø gjennom en tettere geografisk lokalisering, sier Rice.

– Slik det ser ut nå mener jeg at samlokalisering i Pilestredet vil gi OsloMet de beste mulighetene for virksomhet i framtiden. Jeg heller derfor i retning av å ikke inngå ny leiekontrakt på Kjeller. Det er imidlertid viktig for meg å få organisasjonens vurdering av dette, før jeg kan fremme en sak for universitetsstyret.

– Uansett hvilken avgjørelse som tas, vil OsloMet beholde og videreutvikle de mange og viktige samarbeidene vi har i hele vår region, sier rektor Rice.

Involverer fakultetsstyrer, sentre og Studentparlamentet

I det videre arbeidet vil rektor følge den nye strukturen med fakultetsstyrer, og ber fakultetsstyrene ved de fire fakultetene, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Senter for profesjonsstudier og Studentparlamentet om deres vurdering av om OsloMet skal inngå en forlenget leieavtale på Kjeller frem til 2043 eller satse på samlokalisering i Pilestredet.

Saken vil også drøftes med tillitsvalgte og med hovedverneombudet.

Bestillingen som ble sendt ut til fakultetsstyrene, sentrene og Studentparlamentet 15. januar 2020 (pdf).

Rektor vil med bakgrunn i alle innspill og en totalvurdering av hva som vil være mest hensiktsmessig lokalisering for OsloMet i fremtiden, fremme en sak for styret i deres møte 12. mars.

– Det er ikke heldig at situasjonen for vår aktivitet på Romerike har vært uavklart over lang tid, og jeg har forståelse for at det er belastende for studenter og ansatte på Kjeller.

– Jeg vil nå jobbe for å få en rask og endelig beslutning i saken om hvor det vil være mest bærekraftig å samle fagmiljøene våre og tilby utdanning de neste 20-30 årene, for å svare best mulig på samfunnsoppdraget vårt, sier rektor Rice. 

Allmøter for ansatte

Rektor inviterer de ansatte til allmøter for å orientere mer om arbeidet videre.

Kjeller: 23. januar kl. 12.30 - 13.30.

Pilestredet: 29. januar kl. 09.00 - 10.00.

Det blir informert nærmere om sted for møtene.

chatbot-portlet