Pensjon | Lønn og refusjoner - Ansatt

Retirement

Retirement

On retirement and pension rights for employees in public services.

If you have at least 14 working hours per week, you are, as an employee in the state, covered by the statutory occupational pension scheme in the  Norwegian Public Service Pension Fund 

You can get information about rights relating to the National Insurance Scheme by contacting your local social insurance office or by accessing www.nav.no.

Contents

Retirement pension

From the age of 67, employees at HiOA are entitled to a retirement pension from the Public Service Pension Fund and from the National Insurance Scheme. 

The Public Service Pension Fund's retirement pension comes in addition to the retirement pension of the National Insurance Scheme. Most employees will be able to benefit from this from the month after the age of 67.

To be entitled to pension from the age of 67, you must simultaneously apply for a retirement pension from the National Insurance Scheme – it is your responsibility to get this done.

Contractual pension (AFP)

Contractual pension is an early retirement scheme for state employees and teachers between 62 and 67 years. The conditions for AFP vary based on age:

AFP for those between 62 and 65 years

NAV is responsible for the administration of the AFP scheme in the state sector for those between 62 and 65 years. Are you between 62 and 65 years old, it is therefore NAV that calculates and disburses your pension.

AFP for those between 65 and 67 years 

When you reach the age of 65, it is the Public Service Pension Fund’s rules for calculating the AFP that apply. If you have received AFP before the age of 65 and the National Insurance Scheme’s calculation is higher than ours, you will, however, not lose pension.

Your local HR unit can assist with completing the application form.

See nav.no - AFP in the public sector.

Disability pension

If you need to reduce your working hours due to illness or injury, you may be entitled to disability pension from the Public Service Pension Fund. Disability pension is normally disbursed after one year of absence due to illness.

After one year of absence due to illness, all state employees can be granted a disability pension.

You should apply for the disability pension in good time. The processing time is approximately four months. Remember to notify your immediate supervisor / case officer when you have submitted the application.

Disability pension can be temporary or permanent.

The application for disability pension can be withdrawn at any time.

Surviving spouse's pension

Surviving spouse's pension is the pension that can be provided to the employee's spouse and children.

Dependent's pension

This is a monthly benefit to the surviving spouse / registered partner if the person who is a member of the Public Service Pension Fund dies.

You are entitled to a pension if your spouse dies one year or more after being employed in a position which gave the right to a membership in the Public Service Pension Fund.

Cohabitants are not entitled to a dependent’s pension.

Children's pension

Children under 20 years old are entitled to children's pension if one parent dies and he or she was a member of the Public Service Pension Fund.

 • Alderspensjon

  Fra fylte 67 år har du som ansatt ved universitete rett til alderspensjon fra Statens Pensjonskasse og fra folketrygden.

  Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år.

  For å få pensjon fra 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden – denne må du selv søke om.

 • Avtalefestet pensjon (AFP)

  Avtalefestet pensjon er en førtidspensjonsordning for statsansatte og lærere mellom 62 og 67 år. Vilkårene for AFP varierer ut i fra alder:

  AFP for deg mellom 62 og 65 år.

  Det er NAV som står for administrasjonen av AFP-ordningen i statlig sektor for de mellom 62 og 65 år. I perioden fra 62 til 65 år er det derfor NAV som beregner og utbetaler pensjonen din.

  AFP for deg mellom 65 og 67 år.

  Når du fyller 65 år, er det Statens pensjonskasses regler for beregning av AFP som gjelder. Har du tatt ut AFP før fylte 65 år, og folketrygdens beregning er høyere enn vår, vil du imidlertid ikke gå ned i pensjon.

  Se også nav.no - AFP i offentlig sektor.

 • Uførepensjon

  Må du redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år. 

  Etter ett års sykmelding kan alle statsansatte innvilges uførepensjon.

  Ved langtidssykmelding bør det søkes om slik pensjon i god tid. Behandlingstiden er ca. fire måneder. Du må huske å melde fra til din nærmeste leder / saksbehandler om at søknaden er sendt.

  Uførepensjon kan være midlertidig eller varig.

  Søknad om uførepensjon kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt.

 • Ektefelle-, etterlatte- og barnepensjon

  Ektefellepensjon er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem i Statens pensjonskasse dør.

  Du har rett til pensjon hvis ektefellen din dør ett år eller mer etter ansettelsen i en stilling som ga rett til medlemskap i Statens pensjonskasse

  Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

  Etterlattepensjon er pensjon som kan ytes til ansattes ektefelle og barn (spk.no).

  Barnepensjon er en rett for barn under 20 år dersom en av foreldrene dør og avdøde er medlem hos Statens pensjonskasse.

 • Seniortilbud til OsloMet-ansatte

Contact local HR

Contact local HR

If you have any questions, do not hesitate to contact your local HR contact.

Central administration

E-mail :
Place/Address :
Section for HR Services

Faculty of Health Sciences

E-mail :
Place/Address :
Section for HR
Url :
HR - Faculty of Health Sciences

Faculty of Education and International Studies

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Faculty of Social Sciences

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Faculty of Technology, Art and Design

E-mail :
Place/Address :
Section for HR

Centre for Welfare and Labour Research

E-mail :
Place/Address :
HR responsible