Skip to Content

Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring er utarbeidet i tråd med styrets vedtak av 6. mars 2018, S-sak 11-2018 og gjelder fra 1. januar 2019.

Beslutningsmyndighet

Her er en oversikt over gjeldende beslutningsadgang ved organisasjonsendringer ved OsloMet. Beslutningskompetansen kan ikke videredelegeres.

Styret

Styret selv fatter beslutningene ved organisasjonsendringer i:

 • Organisasjonens nivå 1 - den øverste ledelsen
 • Den faglige linjen:
  • Organisasjonens nivå 2 – fakultet, senter, divisjoner
  • Organisasjonens nivå 3 – institutter
 • Den administrative linjen:
  • Organisasjonens nivå 1 - den øverste ledelsen
  • Organisasjonens nivå 2 - fakultet, senter, divisjon

Rektor

 • De underliggende enhetene vurderes som en del av organisasjonens interne struktur, og beslutningsmyndigheten er delegert til rektor. 
  Rektor har videredelegert denne beslutningsmyndigheten til nivå 2 (j.nr. 18/11858).
 • Ved organisasjonsendringer som går på tvers av fakultet, sentre eller fellesadministrative enheter, eller som endrer arbeidsdelingen mellom disse, ligger beslutningsmyndigheten hos rektor.
 • Rektor godkjenner endringer i organisasjonsenhetsbetegnelser på fakultet og institutt, både norske og engelske. Navn og forkortelser må være i henhold til den vedtatte navnestruktur og framgå av beslutningsgrunnlaget.

Dekaner, senterledere, prorektorer og divisjonsdirektører

 • Dekan
  er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på nivå 4 i den faglige linjen (studielederområder) og administrative enheter ved eget fakultet, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.
 • Senterleder
  er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på, forskningsenheter og administrative enheter ved eget senter, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.
 • Divisjonsdirektør/prorektor
  er delegert myndighet til opprettelse og nedleggelse av, og navneendringer på, administrative enheter i egen divisjon, herunder inkludert tilhørende lederstillinger.

Delegasjonene inkluderer både norske og engelske navn på enhetene, samt forkortelser. Navn og forkortelser må være i henhold til den vedtatte navnestruktur og framgå av beslutningsnotatet.

HR

 • HR-direktøren har oppfølgingsansvaret for hensiktsmessige og enhetlige løsninger for å ivareta og følge opp organisasjons- og ledelsesstrukturen i tråd med lov- og avtaleverk, styrets og rektors vedtak samt ulike systemkrav.
 • HR-direktøren har ansvar for å sikre en enhetlig bruk av norske og engelske navn på organisatoriske enheter, inkludert forkortelser.

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-mail :
Place/Address :
HR-direktør

Brita Bye

E-mail :
Place/Address :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-mail :
Place/Address :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-mail :
Place/Address :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-mail :
Place/Address :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-mail :
Place/Address :
Seksjon for HR

SVA

E-mail :
Place/Address :
Fagansvar HR

Organisasjonsendring

Her finner du relaterte ressurser for organisasjonsendringer.
Organisasjonskartet
Oversikt over enheter
chatbot-portlet