Behandling av opplysninger om pasienter | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Behandling av opplysninger om pasienter

Behandling av opplysninger om pasienter

Redegjørelse for hvordan OsloMet behandler personopplysninger om pasienter i forbindelse med helsehjelp og undervisning.

Hjemmelsgrunnlag

Internklinikkene ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ved OsloMet registrerer, behandler og lagrer personopplysninger om pasienter i henhold til arkivloven, pasientjournalloven, personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven, helseregisterloven, helsepersonelloven og helseforskningsloven.

Opplysninger som behandles

Informasjon om deg lagres i elektronisk pasientjournal. Den inneholder informasjon om navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon, samt opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, hvilken informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning.

Hvilke personopplysninger som behandles, vurderes ut ifra hvilke personopplysninger som er nødvendige for å foreta en undersøkelse og en behandling av deg, lage et treningsopplegg, legge til rette for at du kan delta i en gruppetrening eller det som er nødvendig i en undervisningssituasjon. Informasjon om deg som er samlet inn til et bestemt formål, kan som hovedregel ikke brukes til andre formål uten ditt samtykke.

Både studenten som behandler deg, veileder og administrasjon er underlagt taushetsplikt.

Opplysninger blir innhentet i form av samtaler, undersøkelser, behandling, observasjoner o.l. Opplysninger kan også bli samlet inn fra andre som har behandlet deg, for eksempel din fastlege eller sykehus. For at OsloMet skal kunne hente inn informasjon om deg fra andre kreves som hovedregel ditt samtykke.

Personopplysningene behandles fortrinnsvis på bakgrunn av et informativt samtykke.

Opplysninger som er registrert om deg som pasient ved OsloMet utleveres kun etter ditt samtykke.

Det er strenge regler for hvordan en journal skal behandles, oppbevares og hvem som kan ha tilgang til den. Journalopplysningen er lagret elektronisk på en sikker terminalserver eller på PC som ikke er koblet mot nett. Studenter har bare tilgang til journalene til sine pasienter. Studentenes tilgang er begrenset til de ukene de har praksis.

Journaler skal oppbevares frem til det ikke lenger antas å bli bruk for dem. Når dette ikke lenger er tilfellet, skal som en hovedregel journalene makuleres på betryggende vis. Normalt er dette 10 år.

Du blir også spurt om å delta i en undersøkelse hvor det registreres  informasjon om din helsetilstand før og etter behandling. Deltagelse er frivillig og krever ditt samtykke. Informasjonen lagres på sikker løsning i databasen TSD.

Delegering av oppgaver

Daglig behandlingsansvar: Instituttleder.

Se også

Behandling av opplysninger i forbindelse med forskning.

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.