Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Systematisk HMS

Arbeidsmiljøkartlegginger

Kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø en del av universitetets systematiske HMS-arbeid og skal gi oversikt over hva som fungerer godt, hva som trenger å forbedres og hva som mangler og trenger å utvikles.

Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø

Alle enheter skal kartlegge fysisk arbeidsmiljø minst én gang pr. år i form av en vernerunde eller en annen systematisk kartlegging av den fysiske arbeidsmiljøsituasjonen.

Vernerunde er observasjonsbefaring i verneområdet, der leder sammen med verneombud skal kontrollere forhold ved det fysiske arbeidsmiljøet. Bedriftshelsetjenesten kan inviteres med på vernerunde etter behov.

Vernerunden skal gi enheten grunnlag for utarbeidelse av handlingsplan med prioriteringer og tiltak for forbedring av fysiske HMS-forhold.

Vernerunder gjennomføres senest innen utgangen av oktober.

Veiledning og stikkordsliste for vernerunde.

Kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Alle enheter skal kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø minst én gang pr. år. Det finnes flere kartleggingsmetoder for psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Uansett metode må de tilsatte få uttale seg om arbeidsmiljøet, og deres syn skal gjøres kjent for ledere med personalansvar på de ulike nivåer.

AMU kan også komme med anbefalinger for eksempel at visse saksfelt skal gås gjennom særskilt.

Kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø skal gi enheten grunnlag for utarbeidelse av handlingsplan med prioriteringer og tiltak for forbedring av psykososiale HMS-forhold.

Kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø gjennomføres senest innen utgangen av november måned.

MERK! I de årene det gjennomføres medarbeiderundersøkelse utgjør den kartlegging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen skal ivareta behovet for utvikling og forbedring av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Veiledning og mal for arbeidsmiljøsamtale.

Les om medarbeiderundersøkelser.

Se også Arbeidstilsynets temaside om psykososialt arbeidsmiljø.

Se også Medarbeidersamtaler.

Kontakt


chatbot-portlet