Medarbeiderundersøkelsen | Personalforvaltning - Ansatt

Arbeidsmiljøkartleggingen ARK

Arbeidsmiljøkartleggingen ARK

OsloMet benytter arbeidsmiljøkartleggingen ARK som viktig internt prosessverktøy for arbeidsmiljøutvikling. Det planlegges for ny ARK arbeidsmiljøundersøkelse i januar 2025. ARK ble sist gjennomført i april 2022. Her finner du prosessen for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen i 2022.
 • Hvorfor arbeidsmiljøundersøkelse?

  ARK er forkortelse for arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen.

  Arbeidsmiljølovens slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende og fullt forsvarlig: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon,…». Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt, og arbeidstaker har både rett og plikt å medvirke til dette. Det er i begges interesse at arbeidsplassen virker helsefremmende. Forskning viser at høyt jobbengasjement og høy arbeidsglede bidrar til god helse. OsloMet velger å benytte en kvantitativ medarbeiderundersøkelse for å kartlegge og kontrollere status på arbeidsmiljøet – slik arbeidsgiver plikter. Prosessen rundt slik undersøkelsen er lagt opp inkl. oppfølging i etterkant, sikrer medarbeidernes medvirkning.

  Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres for å bidra til realisering av målsettingen i Strategi 2024: «OsloMet skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere ...».

  Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK

  • Skal gjennomføres og vil være åpen for besvarelse i perioden rett før påske, uke 12-14 i 2022.
  • Har fokus på å avdekke forhold ved vårt arbeidsmiljø av felles interesse som vi kan gjøre noe med.
  • Sendes ut til alle som jobber ved OsloMet i 40 % stilling eller mer, midlertidig ansatte, sykmeldte og ansatte som har permisjon med lønn.

  Alle ansatte oppfordres til å svare på ARK-undersøkelsen. Dette vil gi informasjon på alle nivåer i organisasjonen som grunnlag for å skape bevare det som er bra og gjøre noe med områder som bør bli bedre. 

  Utviklingsarbeid

  ARK er ikke bare en måling som gir oss informasjon om hvordan nåsituasjonen oppleves, men er også en del av et viktig utviklingsarbeid. Resultatene skal ledere og medarbeidere på alle organisatoriske nivå bruke sammen i samspill og dialog for å videreutvikle arbeidsmiljøet vårt. 

  Benytt derfor muligheten til å besvare undersøkelsen, og til å bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet i din organisasjonsenhet.

  Undersøkelsen er forankret hos toppledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved OsloMet, og gjennomføres i samarbeid med Stamina Census.

 • Tema for undersøkelsen

  Tema i undersøkelsen er faktorer som forskning viser bygger godt arbeidsmiljø, mestringsklima, og indre og ytre motivasjon. Dette kan eksempelvis være meningsfylt arbeid, ansvar, tilbakemeldinger, autonomi. Indre motivasjon kan påvirke faktorer som arbeidsinnsats, kvalitet, turnoverintensjon og tilhørighet til organisasjon. 

  Et arbeidsmiljø preget av motiverte og engasjerte medarbeidere en forutsetning for at vi skal lykkes med å nå våre overordnede mål.

  Mer om ARK på NTNUs nettsider.

  Jobbkrav-ressursmodellen

  Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er basert på den jobbkrav-ressursmodellen. Spørreskjema er forskningsbasert og vitenskapelig dokumentert. Bildet under viser hvordan viktige jobbressurser i arbeidsmiljøet (som eksempelvis meningsfullt arbeid, hjelp og støtte fra kolleger, tilbakemeldinger og autonomi) henger sammen med indre motivasjon, og krav som eksempelvis arbeidsinnsats og -kvalitet. 

  Bildet viser at jobberessurser i arbeidsmiljøet som meningsfullt arbeid, tilbakemeldinger, arbeidsansvar og autonomi, påvirker indre motivasjon. Indre motivasjon på sin side, påvirker faktorer som arbeidsinnsats og -kvalitet, ekstrarolleadferd og turnoverintensjon.

  ARK-video om jobbkrav-ressursmodellen (youtube.com, 5 min)

 • ARK er forskingsbasert

 • Involvering og innspill

  Linjeledelsen er ansvarlig for resultater, oppfølgingsarbeidet inkl. tiltaksplaner. Verneombud skal bidra i planlegging og bli trukket med på råd. HR-rådgivere vil kunne bistå i kartleggings-/tilbakemeldings og tiltaksarbeidet ved behov.

  ARK er forankret i arbeidsmiljøutvalget (AMU) og sentralt IDF ved OsloMet. De vil bli informert underveis. 

  Referansegruppe for ARK-prosjektet ved OsloMet:

  • Anne K. Blickra, HR-seksjonssjef på Fakultet for HV
  • Målfrid Hoaas, fakultetsdirektør, Fakultet for TKD
  • Gry Merethe Lutro, HR-seksjonssjef på Fakultet for LUI
  • Marthe Eikum-Tang, sentralt hovedverneombud
  • Ida Tolgensbakk, lokalt hovedverneombud på SVA (UF)
  • Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet
  • May-Lill Skogli, seniorrådgiver på SVA
  • Margrethe Waage, programansvarlig for OsloMet akademiet, Avd. for HR

  Prosjektleder: Karin L. Bakke, Avdeling for HR, Div. for digitalisering og virksomhetsstyring 

  Operative ressurser (kvalitetssikring datauttrekk):

  • Cecilie Haugen Horn, seksjonssjef fellesadministrasjonen og SVA
  • Mette Sandberg, seniorrådgiver, Fakultet for SAM
  • Benedicte Angell, seniorrådgiver, Fakultet for TKD
  • Ingrid A. Tsolakis seniorrådgiver, rådgiver Cecilie Rønning Voster, begge Fakultet for LUI
  • May-Lill Skogli, seniorrådgiver SVA
 • Anonymitet og personvern

  Ansattes anonymitet er garantert av vår virksomhet (OsloMet) og vår  samarbeidspartner ARK-sekretariatet ved NTNU som samler inn data og utarbeider rapporter i etterkant. Avtalen med ARK innebærer følgende:

  • Analyser som involverer bakgrunnsvariabler blir kun behandlet på virksomhetsnivå, det vil si for hele organisasjonen samlet sett, og ikke bli brutt ned på de enkelte enheter.
  • En uke etter at etter at svarfristen for hele undersøkelsen har gått ut, vil det ikke lenger være noen kobling mellom vedkommendes e-postadresse og besvarelse. 
  • Det vil kun bli utarbeidet rapporter dersom det er 5 besvarelser eller flere i organisasjonsenheten.
  • Ledere får informasjon om svarprosenten i sin enhet, men gis ikke innsyn i besvarelsene til enkeltpersoner, deres bakgrunnsvariabler eller hvem som har svart og ikke.
  • Det vil ikke bli foretatt noen analyser av rådata mens undersøkelsen er åpen for besvarelse. I denne perioden blir det kun hentet ut opplysninger om svarprosent.

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen og oppbevaring av data. På oppdrag fra NTNU har NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) vurdert behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet som i samsvar med personopplysningsloven/GDPR.

 • Tilbakemelding og oppfølging av resultatene

  Rektors ledergruppe vil få presentert resultatene for hele OsloMet først så snart resultatene foreligger. Tilsvarende vil AMU og IDF. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes både sentralt, på fakultet og senter. Hver leder får tilgang til sine egne resultater, noe som betyr at for eksempel en dekan får rapporter for egen ledergruppe, eget fakultet og alle enheter underliggende sitt fakultet. Overordnet leder har ansvar for å følge opp sine ledere slik at alle ledere med personalansvar gjennomfører tilbakemeldingsmøter og følger opp resultatene gjennom tiltaksplaner for egen enhet/avdeling/seksjon.

  Det kan i noen tilfeller være andre forhold ved arbeidsmiljøet enn det medarbeiderundersøkelsen fanger opp, som ønskes diskutert. Tilbakemeldingsmøtene skal legges opp slik at det også gis tid og rom for å diskutere andre forhold av betydning for arbeidsmiljøet som er av felles interesse.

  Også i 2018 vil det bli gitt obligatorisk opplæringen til alle ledere med personalansvar når resultatene foreligger. Målsettingen med opplæringen er å gi lederne kunnskap om hvordan lese rapportene, samt hvordan lede gode tilbakemeldings- og tiltaksmøter, inkludert tiltaksplaner.

  Eierskap og felles forståelse

  Hensikten med tilbakemeldingsmøtet er å etablere eierskap og felles forståelse for resultatene i egen enhet, samt å ha dialog om hvordan leder og medarbeidere sammen kan bidra til utvikling av arbeidsmiljøet. Konkrete tiltak for oppfølging av bevarings- og forbedringsområder i arbeidsmiljøet skal identifiseres gjennom denne dialogen.

  Alle medarbeidere har ansvar for å delta og bidra aktivt til å utarbeide tiltak for utvikling av arbeidsmiljøet.

  Prosessveiledere fra HR kan bistå lederne i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av tilbakemeldingsmøtene.

 • Opplæringsvideoer

 • Systematisk arbeidsmiljøutvikling over tid

  Et engasjerende og motiverende arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv – det skaper vi sammen gjennom dialog, god ledelse og godt medarbeiderskap

  Som figuren under viser legges det opp til at medarbeiderundersøkelsen og arbeidsmiljøsamtaler (tidligere HMS samtaler kjøres) annet hvert år. Det vil altså være en sammenheng mellom disse to som sikrer at medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp.

  Bildet viser den tidsmessige sammenhengen mellom arbeidsmiljøkartleggingen ARK og arbeidsmiljøsamtalen. Disse to gjennomføres på annen hvert år. Det året det ikke er ARK, skal det gjennomføres arbeidsmiljøsamtale.
  Arbeidsmiljøsamtaler vil bl.a. fange opp hvilke faktorer som fremmer og hemmer jobbengasjement, hvordan har vi fulgt opp forrige medarbeiderundersøkelse, hva som gjenstår og bør videreføres inneværende år, og evt. nye/andre tema som er viktige for oss i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Spørsmål og svar

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder i avd. for HR

E-post :
Sted/Adresse :
Avd. for HR

Fakultet for HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR

Fellesadministrasjon, rektorat og SPS

E-post :