Vernerunde | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Vernerunde

Vernerunde

HMS-veiledning for vernerunder.

Leder er ansvarlig for at arbeidsmiljøet kartlegges og at nødvendige tiltak iverksettes. Leder må sørge for at verneombud trekkes inn i arbeidet, og at vernerunden dokumenteres.

Nedenfor følger en mal for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid når det gjelder kartlegging av fysisk arbeidsmiljø.

I den praktiske gjennomføringen, for å redusere møtetid, kan enhetene vurdere om kartlegging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø (vernerunder og arbeidsmiljøsamtaler) forberedes samtidig, og etterarbeidet utføres parallelt. Alternativet til dette vil være å skille de to, dvs. arbeidet med det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Hensikt

Vernerunde er en del av det systematiske HMS-arbeidet og skal kartlegge det fysiske arbeidsmiljøet. Vernerunden kan gjennomføres som en blanding av et fellesmøte og en fysisk runde.

Omfang

 • Ansattes arbeidsforhold i undervisningsrommene.
 • Fysisk forhold og teknisk infrastruktur
 • Interne fellesarealer
 • Generelle forhold rundt kontor- og arbeidsplassutforming
 • Den enkeltes arbeidsplass
 • Sikkerhet og fysiske tilrettelegging av arbeidsforholdene i lab/verksted

Forberedelse

Leder og verneombud møtes for å

 • gjennomgå dokumentasjonen fra forrige vernerunde
 • kartlegge status for risikovurderinger i lab/verksted
 • bestemme hvordan vernerunden skal gjennomføres (skal spesielle forhold kartlegges - er det behov for ekstern bistand - eks. bedriftshelsetjeneste?) – hva er egnet i plenum og hva bør ettersees på runde. Stikkordsliste for vernerunde brukes i forberedelsesarbeidet
 • sette av dato og tid og lage en plan for plenumssamling og runde
 • sende melding til alle ansatte med plan for gjennomføring og hva som planlegges ettersett spesielt. Det er viktig å minne ansatte om at
  • behov for arbeidsplasstilpasning er ikke en del av vernerunden. Slike behov skal meldes leder fortløpende når behov oppstår.
  • vaktmestersaker skal meldes av den enkelte etter hvert. Forhold som er meldt tidligere og ikke fulgt opp, kan tas på vernerunden.

Runde

Forhold som ikke tas opp i plenum ettersees ved at leder og verneombud går rundt. Ansatte deltar ved at de er til stede på sine arbeidsplasser og gir informasjon om egen arbeidsplass og arbeidsforholdene i klasserom og lab/verksted.

Rene driftssaker (vaktmestersaker) meldes til Avdeling for eiendom av den enkelte ansatte både når det gjelder eget kontor og undervisningsrom via siden https://ansatt.oslomet.no/brukerstotte-eiendom.

Behov for tilrettelegging av arbeidsplassen, som kommer opp i forbindelse med runden, følges opp av leder. Se https://ansatt.oslomet.no/arbeidsplassvurdering-ergonomi.

Ved gjennomgang i laboratorier og verksteder skal behov for nye risikovurderinger registreres.

Etterarbeid

Leder og verneombud ferdigstiller en tiltaksplan når det skal iverksettes tiltak. Det skal også settes opp en plan for gjennomføring av risikovurderinger.

Leder gir tilbakemelding om hvilke tiltak som prioriteres og de ansatte holdes orientert om tiltak og fremdriftsplan.

Leder sørger for at nødvendige risikovurderinger gjennomføres, eventuelt med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Kartleggings-oversikter etter vernerunden og tiltaksplaner arkiveres som HMS-dokumentasjon. Gjennomførte tiltak kvitteres ut etter hvert.

Vedlegg

Stikkordsliste for kartlegging av fysisk arbeidsmiljø.

Kontakt

Kontakt