Veiledende prinsipper for vurdering ved OsloMet - Ansatt

Veiledende prinsipper for vurdering ved OsloMet

Veiledende prinsipper for vurdering ved OsloMet

Fastsatt av utdanningsutvalget 4. september 2019.

Hensikten med veiledende prinsipper

Det overordnede målet er å etablere veiledende prinsipper for vurdering som er felles for OsloMet og å sikre høy kvalitet i de ulike utdanningenes vurderingsarbeid.

Teknologi påvirker mange aspekter av vår hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer og tilegner oss kunnskap på. Dette skaper nye muligheter for utdanningsvirksomheten og påvirker arbeidsmetoder i faglig, pedagogisk og administrativ sammenheng.

Forholdet mellom læringsmål, undervisning og vurderingsformer kan forstås som et strukturerende prinsipp for emne- og studieprogramdesign. Digitaliseringen påvirker denne strukturen, og har på den måten gitt grunnlag for at det vurderingsfaglige området er i endring. Dette er en viktig begrunnelse for at OsloMet har behov for felles prinsipper.

Veiledende prinsipper gir føringer om ønsket utvikling av institusjonens vurderingspraksis. Det er lagt vekt på mulighetene ved bruk av digitale verktøy. Videre kan uttrykte prinsipper for vurdering gi faglærere og studenter et felles begrepsapparat for å diskutere vurdering. De kan også bidra til den nødvendige transparens for å synliggjøre utdanningenes relevans til fagfeltet og arbeidslivet samt fungere som en hensiktsmessig benchmarking for å evaluere ulike sider ved egen vurderingspraksis.

En rekke forhold knyttet til vurdering er gitt gjennom lover og programplaner, slik som sensurfrist, klageordninger etc. Disse vil ikke bli berørt i dette dokumentet.

Om vurdering

God forskningsbasert utdanning innebærer at faglig nysgjerrighet, kritisk refleksjon og selvstendighet øves opp systematisk gjennom hele studietiden ved hjelp av diskusjon, tilbakemelding, prøving og vurdering. God høyere utdanning kjennetegnes også av at studenter er aktive medskapere i læringsprosessen blant annet ved at det legges til rette for studentaktive arbeidsformer. Gjennom vurdering skal man støtte studentenes læringsprosesser, dokumentere studentenes læring og få tilbakemeldinger om kvalitet på utdanningen.

Vurdering kan være summativ eller formativ. Mens den summative vurderingen har til hensikt å dokumentere studentens kompetanse ved endt læring (sluttvurdering), har den formative vurderingen til hensikt å bidra til at studenter forstår hva de lærer, hvor godt de lærer og hvordan de kan forbedre sin egen og andres læring (underveisvurdering).

Vurdering kan inndeles i tre: 1) Vurdering av læring, som eksamen er et eksempel på og hvor man først og fremst ønsker å måle hva studentene har lært. Dette er vurderingsarbeid hvor relevans, pålitelighet og gyldighet er spesielt viktig. Men man kan også 2) vurdere for læring, altså for å understøtte læringsprosessen. Dette er vurderingsarbeid hvor prinsipper for gode tilbakemeldinger er essensielt. Sist kan man også snakke om 3) vurdering som læring. Her er det studentene som
vurderer enten andres eller eget arbeid. Denne formen for vurderingspraksis er spesielt egnet for å utvikle kritisk tenkning. Mens den første vurderingsformen karakteriseres som summativ, vil de to siste karakteriseres som formative.

Digitalisering gir nye muligheter for både summative og formative vurderingsformer. Summative vurderingsformer er godt egnet for vurdering av grunnleggende faktakunnskap. Pålitelige og effektive vurderingsordninger er viktig. Gjennom bruk av digitale verktøy kan slike vurderingsformer videreutvikles ved å:

 • legge til rette for mer relevant bruk av hjelpemidler (for eksempel bruk av digitale verktøy under eksamen)
 • benytte varierte oppgaveformer (for eksempel video og simulering)
 • utnytte metadata (læringsanalyse)
 • forbedre og automatisere tilbakemelding til studentene (for eksempel automatisk begrunnelser ved eksamen)

Formative vurderingsformer legger større vekt på læring og tilbakemelding underveis og kan karakteriseres gjennom:

 • klargjøring av læringsutbyttebeskrivelser og vurderingskriterier
 • tilrettelegging for relevante diskusjoner og oppgaver som synliggjør studentenes forståelse
 • tilbakemelding som støtter studentenes arbeid for å nå målet
 • aktivisering av studentene som ressurs i undervisningen
 • en følelse av eierskap til egen læring.

Digitale verktøy som læringsplattformer, sosiale medier og ikke minst profesjonsfaglige digitale verktøy gir muligheter for fleksible, autentiske og sosiale arenaer for tilbakemelding, slik som:

 • medstudentvurdering ved hjelp av blogg, diskusjonsforum (for eksempel i læringsplattformer) og sosiale medier
 • selvvurdering ved bruk av digital mappemetodikk
 • vurdering ved bruk av simulator for å skape tilnærmet autentiske situasjoner
 • automatisk vurdering gjennom bruk av spesialisert programvare for vurdering
 • uformelt samarbeids- og læringsmiljø støttet av sosiale medier.

Det er viktig å utforme vurderingsordninger som skaper samsvar mellom læringsutbytte, undervisnings- og læringsaktiviteter og vurdering slik at de utgjøre en helhetlig vurderingspraksis. I digitalt støttet underveisvurdering vil det være spesielt viktig å definere læringsmål og utvikle kriterier for hva som skal vurderes, redegjøre for hvordan vurderingen skal foregå og påse at kriteriene blir kommunisert tydelig før vurderingen. I medstudent- og selvevaluering kan i tillegg
utvikling av vurderingskriterier være en del av vurderingsprosessen og involvere studentene.

Forventninger og forpliktelser ved OsloMet

Som student ved OsloMet kan du forvente at vurderingen er relevant for ditt fagfelt og utdanning, at den er basert på et system som er tillitvekkende og etterprøvbart, at den framstår som tydelig, presis og reliabel og at den består av elementer for vurdering av læring, vurdering for læring og vurdering som læring. Samtidig forventer OsloMet at du som student forstår din egen rolle i vurderingen.

OsloMets prinsipper for vurdering er nedenfor presentert i et sett av forventinger til
1) OsloMets fagmiljø, 2) OsloMets studenter og 3) OsloMet som institusjon.

Som student kan du forvente at ditt fagmiljø ved OsloMet legger til rette for

 • at du opplever et meningsfylt samsvar mellom læringsutbytte, undervisning og vurdering
 • at studentaktive lærings- og vurderingsformer tas i bruk
 • at vurderingsform avspeiler dine arbeidsformer og læring ved hjelp av digitale verktøy
 • at tilbakemeldinger og vurdering av ditt arbeid oppleves som viktig for å fremme læring og opprettholde din motivasjon
 • at vurderingssituasjonene samlet sett inviterer til kreativitet, nytenkning og bruk av relevante digitale verktøy
 • at karakteruttrykket som benyttes viser i hvilken grad du har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet for studiet
 • at vurderingssituasjonen som helhet skal kunne gi svar på om du har utviklet evne til dybdelæring og analytisk og kritisk tenkning

OsloMet forventer av deg som student at

 • du tar aktivt del i lærings- og vurderingsarbeidet i studiet
 • du deltar aktivt i vurdering av medstudenters arbeid, der det er relevant
 • du deltar i emne- og programevalueringer og slik bidrar til å påvirke lærings- og vurderingsformer

OsloMet som institusjon vil

Legge til rette for videreutvikling og forbedring av utdanningenes vurderingspraksis gjennom å:

 • være oppdatert og formidle forskning på vurderingsfeltet
 • utvikle faglærers vurderingskompetanse
 • støtte faglærere som ønsker å prøve ut alternative vurderingsformer, formative og summative
 • stimulere til økt bruk av formativ vurdering og studentmedvirkning (selvvurdering, medstudentvurdering)

Kvalitetssikre vurderingsordninger i studieprogrammer ved å:

 • gjennomgå studieprogrammene for å sikre god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
 • sikre at studieprogrammene er bygd opp slik at de oppmuntrer studentene til å ta en aktiv rolle i læringsprosessen og at vurderingen av studentene reflekterer denne tilnærmingen

Utnytte digitale muligheter i vurdering gjennom å:

 • sikre digital infrastruktur og integrerte systemer
 • påse at alle studenter møter aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer, og at digitale muligheter utnyttes
 • legge til rette for at det finnes digitale læringsfellesskap, hvor tilbakemeldinger og vurderingsmiljø står i sentrum
 • gjøre tilgjengelig digitale verktøy som inspirerer til innovativ vurderingspraksis
 • fremskaffe og anvende data som synliggjør effekten av vurdering (læringsanalyse)

Sikre sensors rolle i vurdering gjennom å:

 • påse at sensorveiledninger er utviklet i tråd med læringsutbyttebeskrivelser, undervisnings og læringsaktiviteter og evaluering av studieprogrammer
 • påse at sensor vurderer prestasjoner på grunnlag av fastsatte kriterier og ikke det relative resultatet innenfor en gruppe eller et kull
 • påse at veileders rolle ved vurderingen er transparent
 • kritisk vurdere rapporter fra sensorer og tilsynssensorer og implementere gode forslag

Vedlegg til veiledende prinsipper for vurdering ved OsloMet.