Droppe til innhold

Tilbake til oversikten Universell utforming for undervisarar

Universell utforming treff ikkje berre dei som skal lage nettsider eller videoar. Dersom du arbeider som undervisar skal alle dokument og innhald du lagar og distribuerer til dine studentar vere universelt utforma.

Kva er universell utforming (UU) i undervisning?

For at all informasjon du, som undervisar, skal vere tilgjengeleg for alle, må alt du distribuerer vere universelt utforma. Det inkluderer filtypar som Word-dokument, PowerPoint-presentasjonar og PDF-ar.

God og oversiktleg struktur i Canvas er viktig for at studentane skal finne fram. Alt innhald som skal leggast inn i Canvas skal også vere universelt utforma

Alle offentlege verksemder skal først og fremst legge ut tekstdokument i nettsideformat (HTML). Dersom det er naudsynt å behalde noko av formateringa i dokumentet, og det ikkje lar seg gjere (universelt utforma) i publiseringsløysinga, SKAL du legge ut dokumentet i PDF.

Med andre ord; Vil du legge ut ein PowerPoint-presentasjon skal den først og fremst leggast ut som PDF. Etter at det er gjort kan du også legge ut pptx-fil dersom det er ønskjeleg.

Trikset med å legge ut dokument og filer som er universelt utforma, er å tenkje universell utforming allereie ved unnfangelsen. For eksempel: Dersom du planlegg å skrive eit Word-dokument og legge det ut som PDF, skal utforminga skje i Word før du eksporterer til PDF.

Slik universelt utformar du dokument og presentasjonar

Først og fremst. Å universelt utforme eit dokument, ei nettside eller ein presentasjon er ikkje så vanskeleg og tidkrevjande som ein skulle tru. Det kan ta litt tid å komme inn i det, men når ein har lært seg dei grunnleggjande reglane, går det fort. Ved hjelp av rettleiingane under går det kjapt å lære seg korleis ein gjer det:

Vi anbefalar alle undervisarar å også ta e-læringskurset om universell utforming i Canvas.

Slik sjekkar du om det du har laga er universelt utforma

Dersom du er usikker på om du har gjort rett, har både Word og Adobe Acrobat ein innebygd tilgjengelegheitssjekkar i sine tenester. Det finst også ulike gratistenester på nett som kan sjekke innhaldet ditt.

Om du vil lære meir om universell utforming, gå inn på Digitaliseringsdirektoratet (tidlegare DIFI) si nettside om universell utforming, som forklarar godt dei ulike krava og gir gode eksempel på korleis ein skal utforme innhald for å vere tilgjengeleg for alle.

Du kan også lese meir om universell utforming ved OsloMet på OsloMet si ressursside om UU.

chatbot-portlet