Internt studietilsyn - Ansatt

Internt studietilsyn

Internt studietilsyn

Utdanningsutvalget har ansvaret for systematisk og jevnlig tilsyn av studieporteføljen for å sikre at studier ved OsloMet tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Utdanningsutvalget ved OsloMet skal føre tilsyn med studiene som er akkreditert av NOKUT og studiene OsloMet har etablert på egen fullmakt (selvakkrediteringsrett). Utdanningsutvalget har hovedansvar for tilsynsvirksomheten, men rektor kan også be om tilsyn på eget initiativ. Tilsynet fra institusjonsnivå skal bidra til kvalitetsutvikling og kontroll av hele studieporteføljen, og fange opp og ta hånd om sviktende kvalitet. Målet for tilsynet er ikke å avdekke flest mulig avvik, men å kontrollere at høgskolen gjennomfører tiltak etter vedtatte kvalitetskrav og se på om det er behov for forbedringer/tiltak.  

I tilsynsarbeidet innhentes og sammenliknes informasjon basert på egenrapporteringer eller allerede publisert dokumentasjon om studiekvalitet på tvers av institusjonen. Rektor har delegert til prorektor for utdanning å beslutte oppfølging av gjennomført tilsyn, formulere anbefalinger og tiltak og forberede styresaker ved behov. Tilsynsvirksomheten skal rapporteres i den årlige kvalitetsrapporten til universitetsstyret. Rektor og internrevisor kan be om etterprøving av utført tilsyn, anbefalinger og beslutninger. 

Ekstern evaluering av studier

Gradsstudier og andre avsluttende utdanninger av omfang 60-120 studiepoeng skal evalueres eksternt hvert 6. år. Eksterne evalueringer av studiene inngår i system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved OsloMet, og skal sikre at studier ved OsloMet holder høy faglig kvalitet i tråd med gjeldende retningslinjer.

Fakultetene selv lager en prioritert plan for ekstern evaluering av sine gradsstudier og andre avsluttende utdanninger. OsloMets utdanningsutvalg kan som en del av et tilsyn be fakultetene om å endre sine prioriteringer.

Plan for internt tilsyn av studier

Utdanningsutvalget har fastsatt følgende plan for internt tilsyn av studier for studieåret 2018/2019:

Oppfølging av studier tre år etter etablering på egen fullmakt

Hensikten er å samle informasjon om hvordan studier som OsloMet har etablert selv har utviklet seg, og etterse hvorvidt det er samsvar mellom etableringssøknadens intensjoner og gjeldende krav til utdanningskvalitet/akkreditering tre år etter.

Følgende studier skal gjennomgås studieåret 2018/2019:

  • Masterstudium i ergoterapi (2014), Fakultet for helsevitenskap
  • Masterstudium i jordmorutdanning (2014), Fakultet for helsevitenskap
  • Masterstudium i sosialfag (2012), Fakultet for samfunnsvitenskap (utsatt fra studieåret 2017/2018)

Gjennomgangen vil bli gjort etter Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) sin modell for oppfølging av studier tre år etter akkreditering.

Tematisk tilsyn av samarbeid med eksterne aktører

Kunnskapsdepartementet (KD) og NOKUT er opptatt av hvordan institusjoner som har samarbeid med eksterne aktører kvalitetssikrer disse studiene. Vår gjennomgang skal gi en oversikt over alle studier der OsloMet samarbeider med eksterne aktører og vise hvordan dette samarbeidet er organisert. Utgangspunktet vil være det samme som NOKUTs tilsyn, men supplert med noen spørsmål om finansiering (bl.a. om egenbetaling i henhold til universitets- og høyskoleloven § 7-1), rekruttering og vurdering av studiet opp mot fakultetets og universitetets strategiske planer. Tilsynet skal ikke omfatte fellesgradssamarbeid eller andre studier som er akkreditert av NOKUT.